Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 64 ОТ ШЕСТЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 13 октомври 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Николай Ангелов, Даяна Коева, Пламен Цветков, Росица Вачева и Ростислав Златарски.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си и да направим проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума. Моля, използвайте устройствата, за да з асвидетелствате своето присъствие. Гласувайте. Колеги, още три гласа трябват. Виждаме, че 30 души са използвали устройствата, очевидно някои не са успели. Имаме кворум и можем да започнем работа. Уважаеми дами и господа, днес провеждаме отново извънредна сесия. Очевидно Общинският съвет като основен орган на местното самоуправление независимо от бих казал предизборната атмосфера трябва да изпълнява совите функции, така че нека да пристъпим към нашата работа. Моля, за тишина. Всички имате пред себе си, а също и в електронен вид предложението за дневен ред, което е съгласувано с председателския съвет. Имате думата, колежки и колеги за предложения за изменение и допълнения на така направения дневен ред. Заповядайте, арх. Костадинова.
Арх. М. Костадинова: Уважаеми колеги, направих питане до общинска администрация, във връзка с разполагането на някои временни обекти в централната част на площада, получих писмен отговор и бих помолила да бъде включен отговора на питането ми към дневния ред като последна точка.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на арх. Костадинова. Има ли други предложения за корекция на дневния ред? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на арх. Костадинова във дневния ред като точка 7 да се включи питания на общински съветници. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 36. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението за допълване на дневния ред.
Доц. В. Пенчев: Нека да прогласуваме вече дневния ред като цяло с така добавената точка. Моля, процедура.
КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на решение № 1273, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. на ОбС – Русе – к.л.1227
Предложение: кмет
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1229
Предложение: кмет
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1231
Предложение: кмет
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.1230
Предложение: кмет
5. Утвърждаване на самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 г. – к.л.1228
Предложение: кмет
6. Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Русе – к.л.1232
Предложение: председател ОбС
7. Питания

Файлове