Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1451 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ фурна с помещение за продажба на закуски и склад към нея с обща застроена площ 86 кв. м., с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, ет. 0, с прилежащи части: изба под фурната с площ 18 кв. м. и съответните ид. части от общите части на сградата, и функционално свързаната с него сграда с идентификатор 63427.2.1375.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда за търговия, разположена на полуетаж и представляваща фактически баня и съблекалня на етажа над фурната с обща застроена площ 47 кв. м., предмет на Акт №6858/21.12.2012 г. за частна общинска собственост.

2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 352 500 лева;

2.2. Стъпка на   наддаване – 10 000 лева;

2.3. Депозит за участие в търга – 30 000 лева, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ №6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час, съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде решение за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

 11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Файлове