Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 787 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1, т. 2 и § 11д, ал. 1 от ЗПСК, чл. 5 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 2/ при следните условия:

2.1.Начална тръжна цена –  947 022,60 лева;

2.2.Стъпка на наддаване –  20 000 лева;

2.3.Депозит за участие в търга – 50 000 лева, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4.Начин на плащане на продажната цена на акциите – цената се заплаща от купувача изцяло преди деня на подписване на договора за продажба или разсрочено при следните условия: начална вноска в размер на 30% от цената, на която е спечелен търга при сключване на договора за продажба на акциите и тяхното джиросване, а остатъка в размер на 70% от цената се плаща в тримесечен срок от сключване на договора и джиросване на акциите.

2.5.В случаите на разсрочено плащане, купувачът представя банкова гаранция в полза на Община Русе в размер на 70% от цената, на която е спечелен търга, с валидност до пълното изплащане на покупната цена на предмета на приватизация. Банковата гаранция следва да съдържа изричен запис, че се освобождава само след писмено известие за това от страна на продавача Община Русе.

3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ 6. Цената на тръжната документация е 1 200 лева и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК“ АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

6. Оглед на активите на търговското дружество може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 20-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ №6.

8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лева плюс по 10 лева на час, съобразно продължителността на търга.

10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

11. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде решение за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

Файлове