Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

риемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

ДО
Общински съвет Русе

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от арх. Венцислав Илиев и групата общински съветници „Синята коалиция и ВМРО”

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

Уважаеми общински съветници,
На последното свое заседание ОбС – Русе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне на местни такси и цени на услуги, с която се промениха сроковете и цените на много от услугите, насочени към инвестиционното проектиране в сферата на строителството. На въпросното заседание направихме няколко предложения, с които да подобрим предложените текстове и да ги направим по-справедливи и работещи за гражданите на общината. Тези предложения са основно в две посоки: първата е промяна на определени ценови позиции, които въпреки направените анализи, остават незащитими и несправедливи, а втората е насочена към регламентиране на по-кратки срокове за изпълнение на услугите.Убедени сме че при създаване на една ефективна организация и по-рационално уплътняване на работното време,посочените срокове са напълно достатъчни за постигане на добри резултати. Считаме, че и двете насоки са много важни, защото ще дисциплинират администрацията, а за гражданите ще дадат гаранции за бързи и качествени услуги от общината.
Предложенията ни не бяха приети под предлог, че е нужно съветниците да се запознаят по-подробно с тях, а администрацията да даде предварително становище. Ето защо ги внасяме като отделно предложение и настояваме ОбС да вземе следното решение:
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС – Русе приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС-Русе.

&1. В чл. 42 – За технически услуги по устройство на територията се правят следните корекции:

– Т.1.2 Цената да стане „25 лв/лист”
– Т.1.3 Цената да стане „80 лв/ха”
– Т.2.1 Текстът регламентиращ срока да стане : „Заверено копие – срок за изпълнение 7 дни от постъпване на искането.
– Т.2.2 Цената да стане „2,50 лв.”
– Т.4 Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 14 дни
– Т.7.1 Срокът за изпълнение се променя от 15 дни на 14 дни
– Т.7.2 Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 14 дни
– Т.8.1Текстът да стане: „Издаване на Разрешение за строеж без проекти по чл.147 от ЗУТ, включително случаите с приобщаване на балконска площ към кухня или жилищно помещение – срок за изпълнение – 7 дни от постъпване на заявлението”.
– Т.8.2 Текстът се допълва със „ – срок за изпълнение – 7 дни от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект”
– Т.8.3;Т.8.4.1; Т.8.4.2,Т.8.5;Т.9 и Т.10 – Текстовете да допълват с „ – срок за изпълнение – 7 дни от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект”
– Т.12.1 Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 14 дни
– Т.14.1 а/ Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 14 дни
б/ текстът за цената се заменя с:
„ По 0.40 лв/м2бруто площ за специалности „Архитектура”, Строителни конструкции”, „ОВК+ ЕЕ”,”ВиК” и „Ел.инсталации”.
По 0.20 лв/м2 бруто площ за всички други специалности”
– Т.14.2 Срокът за изпълнение да се промени от 30 дни на 7 дни
– Т.16 Срокът за изпълнение да се промени от 30 дни на 14 дни
– Т.17 Текстът да се допълни със „- срок за изпълнение – 14 дни от постъпване на заявлението”.
– Т.19 Текстът да се допълни с „…. за инсталации”
– Т.24 Думите „……..екзекутивни проекти по т.29-35….” да се заменят с „……… екзекутивна документация по т.17-24……”

&2. По чл.59в – За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42

– Т.3. Цената от 110 лв. се заменя с 80 лв
– Т.4. Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 14 дни
– Т.5.1 Текстът за цената се заменя с:
„ По 0.80 лв/м2бруто площ за специалности „Архитектура”, Строителни конструкции”, „ОВК+ ЕЕ”,”ВиК” и „Ел.инсталации”.
По 0.40 лв/м2 бруто площ за всички други специалности”
– Т.5.2 ; Т.5.3 ; Т.5.4 … Текстовете се допълват със „ – Срок за изпълнение – 14 дни от постъпване на заявлението”
– Т.11 а/ Текстът да стане : „ Процедура по разглеждане и одобряване на подробен устройствен план – Срок за разглеждане на плана в ОЕСУТ – до 14 дни след постъпване на заявлението; Срок за издаване на Заповед за одобрявнане на ПУП – до 10 дни след датата на финализиране на всички междинни процедури по обявяване и съгласуване.
б/ Цената се променя от 550 лв на „Базова цена 450 лв”
Т.11.1 ; Т.11.2 ; Т11.3 ; Т.11.5 и Т.11.6 – Цените в текстовете „не повече от …… лв” се завишават със 100 лв. и става:
За т.11.1 – 450 лв.
За т. 11.2 – 550 лв.
За т. 11.3 – 650лв.
За т. 11.4 – 650лв.
За т. 11.5 – 650лв.
За т. 11.6 – 650 лв.
Т.13;Т.14 и Т.15 – Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 14 дни
Т.16 – Срокът за изпълнение се променя от 30 дни на 7 дни

Предложили:
/ арх. Венцислав Илиев/
/Искрен Веселинов/

Файлове