Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Сформиране Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Относно: Сформиране Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:

На основание чл. 4, ал. 2 от Закона за младежта, Народното събрание на Република България прие с Решение обнародвано в ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2023 г. Националната стратегия за младежта (2021-2030).

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за младежта кметовете на общините отговарят за провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика за младежта. Според ал. 6 от същия член при провеждане на общинската политика за младежта кметовете на общини с население над 45 000 души се подпомагат от общински консултативни съвети по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет.

Необходимо е да бъде приет и Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Русе. В правилника се предвижда реализирането на дейностите да се извършва в партньорство c всички заинтересовани страни на общинско ниво – териториални структури на държавни органи, учебни заведения, културни институции, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (MKБΠΠMH) и неправителствени организации, работещи в областта на гражданското образование, културата, спорта и дp. Отделно от това чрез своите представители в Общинския консултативен съвет младите хора ще могат да предлагат различни инициативи, да влияят при вземането на решение на местно ниво и да защитават своите интереси в областта на младежката политика. В проекта на Правилника са уредени функциите и задачите, организационната структура, провеждането на заседанията и вземането на решенията, отчета на дейността, както и контрола и популяризирането на дейността му.

Регулирането на обществените отношения свързани с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Русе е въпрос от местно значение, който не е уреден с правни норми от националното законодателство.

2. Цели, които се поставят:

Изготвеният проект има за цел да уреди организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта като обществен орган, който ще подпомага Кмета на Община Русе при провеждане на общинската политика за младежта. Той дава възможност за създаване на благоприятни условия за участие на младите хора в обществения и икономически живот на страната и приобщаването им в процеса на управление на месно ниво по въпросите, свързани с младежта.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

В резултат на приемане на Правилника се очаква да се постигне диалог и взаимодействие на местната власт и Общинския консултативен съвет, което ще доведе до анализиране на информация за нагласите, проблемите и очакванията на младите хора относно развитието, както на град Русе, така и на общината като цяло. Това ще позволи изработването на важни за тях младежки проекти и програми, обърнати към техните потребности.

Освен това ще се постигне съответствие на подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на община Русе с приложимото законодателство в тази област на национално ниво.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Изготвеният проект е в съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2021-2030). Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

При изготвянето на настоящия проект на Правилник не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съдържанието в Наредбата не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, Общински съвет – Русе:

Р Е Ш И:

1. Създава Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе.

2. Приема на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе (Приложение 1).

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФУНКЦИИТЕ НА

ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА

МЛАДЕЖТА КЪМ ОБЩИНА РУСЕ

 

ГЛАВА I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта като обществен орган, който ще подпомага Кмета на Община Русе при провеждане на общинската политика за младежта.

Чл. 2. Съветът осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Общински съвет – Русе и разпоредбите на този правилник.

Чл. 3. Съветът е колективен, постоянно действащ обществен консултативен орган към кмета на Община Русе.

ГЛАВА II.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

Чл. 4. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта:

  1. Дава становище по Общинския план за младежта преди приемането му от Общински съвет –  Русе;
  2. Осъществява действия по наблюдение и оценка и прави предложения за актуализиране на Общинския план за младежта;
  3. Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до местната политика за младежта;
  4. Предлага мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на младежки дейности;
  5. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежки инициативи;
  6. Координира и съдейства за изпълнение на проекти, свързани с младежките политики на национално и регионално ниво;
  7. Популяризира пред обществеността дейността си чрез средствата за масово осведомяване и на официалния сайт на общината;
  8. Осъществява други функции, възложени му от председателя на редовни и извънредни заседания.

ГЛАВА III.

СЪСТАВ И СТРУКТУРА

 

Чл. 5. (1) Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се състои от председател и членове.

(2) Мандатът на съвета е 2 (две) години.

(3) В състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се включват:

3.1. Представители на младежки неправителствени организации;

3.2. Представители на неправителствени организации, работещи с и за младите хора, осъществяващи дейността си на територията на общината;

3.3. Представител на национално представителни младежки организации по смисъла на чл. 22 от Закона за младежта, които извършват дейност на територията на Община Русе;

3.4. Представители на ученически съвети от държавни, общински и частни училища на територията на Община Русе

3.5. Председатели на студентски съвети от висши училища на територията на Община Русе;

3.6. Представители на бизнеса, браншови организации и синдикати, подпомагащи изпълнението на младежки политики и инициативи;

3.7. Представители на Общински съвет – Русе;

3.8. Представители на общинска администрация;

3.9. Представител на Областна администрация – Русе;

3.10. Представител на Регионално управление на образованието – Русе.

 (4) Промени в състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта могат да се правят по предложение на ръководителя на институция или организация по чл. 2, ал. 1, подадено в писмен вид до кмета на община Русе.

Чл. 6. (1) Дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се ръководи от председател.

(2) Председателят на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта:

1. насрочва заседанията и определя дневния ред;

2. ръководи заседанията;

3. организира и контролира изпълнението на решенията;

4. утвърждава правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта.

Чл. 7. Община Русе обявява покана за подаване на предложения за включване на представители по чл. 5, ал. 3, от т. 3.1. до т. 3.6. от настоящия правилник. Поканата се публикува на електронната страница на Община Русе с краен срок за подаване не по-малко от 30 календарни дни от публикуването й.

Чл. 8. Председателят и членовете на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се определят поименно със заповед на кмета на Община Русе.

Чл. 9. Административното обслужване на дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се осигурява от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“.

ГЛАВА IV.

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл. 10. (1) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват от председателя най-малко два пъти в годината.

(2) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват и по искане на най-малко една трета от членовете му.

(3) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват с изпращане на покана чрез електронна поща най-късно 7 дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

(4) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване.

(5) В началото на всяко заседание се взема решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членове на съвета.

(6) Присъствалите на заседанията подписват присъствени списъци.

(7) За всяко заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се съставя протокол, към който се прилага присъствения списък по ал. 6. Протоколът се представя на кмета на Община Русе за утвърждаване.

(8) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на съвета се съхраняват в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“.

Чл. 11. Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта могат да бъдат провеждани присъствено или онлайн.

Чл. 12. За своята дейност членовете на съвета не получават възнаграждение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Русе се приема на основание чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта.

§2. Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет – Русе.

§3. Правилникът може да бъде променян, изменян, допълван или отменян при необходимост с решение на Общински съвет – Русе.

Файлове