Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съгласуване на предложението на Елена Великова – директор на Художествена галерия – Русе, относно цени на входни билети за две международни гостуващи изложби

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР НАКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД
№РД-01-1178/20.04.2016г.

ОТНОСНО: Съгласуване на предложението на Елена Великова – директор на Художествена галерия – Русе, относно цени на входни билети за две международни гостуващи изложби

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Русе постъпи доклад с вх. № 90-07-7/04.04.2016 г. от Елена Великова – директор на Художествена галерия – Русе за определяне цени на входни билети за две гостуващи в галерията изложби, през периода 01.06.2016 г. – 30.07.2016 г.:
1. Литографии и гравюри на световно известния френски художник Пиер-Огюс Реноар (1841 – 1919), собственост на колекционера Томас Емерлинг;
2. Проект „Издирва се“, представляващ петнадесет персонажа на театралната сцена, киноекрана и исторически личности, създадени с помощта на фотографията и силикона, изработени от румънските студиа за реклама и медии Mask Studio и GreenMind.
С Решение на Общински съвет – Русе през 2010 г. Русенска художествена галерия е преобразувана в Общински културен институт, с наименование Художествена галерия – Русе.
В § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за културното наследство е посочено, че държавните и общински галерии са със статут на музей. Съгласно нормата на чл. 187, ал. 1 от същият закон, за индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
В чл. 187, ал. 2 е посочено, че цените на входните билети в държавните и общински музеи се определят от техния директор, съгласувано с финансиращия музея орган, поради което е необходимо Общински съвет – Русе да даде своето съгласие за определяне на цените на входните билети за двете международни изложби.
Директорът на Художествена галерия – Русе, предлага различни цени на входните билети за горепосочените две изложби от определените в чл. 59, т. 33 от Наредба №16, в сила от 2006 г. – за ученици, войници и пенсионери в размер на 0,50 лв., а за други граждани в размер на 1,00 лв., както следва:
1. за учащи, войници и пенсионери – 2,00 лева;
2. за други граждани – 5,00 лева.
Мотивите за определяне на посочените цени, са свързани със значимостта на предлаганите творчески културни продукти. Реализацията на тези събития е свързана със специфични организационни, транспортни, застрахователни изисквания и разходи. Представена е финансова обосновка за предлаганите цени на билетите за вход.
В тази връзка, предлаганите за съгласуване от Общински съвет – Русе цени за вход, за двете международни изложби през месец юни и месец юли 2016 г., отговарят на повишените цени за представяне на културните продукти на пазара.
С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл.187, ал. 2 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Русе реши:
І. Дава съгласие цените на входните билети за двете международни изложби, организирани от Общински културен институт Художествена галерия –Русе през периода 01.06.2016 г. – 30.07.2016 г.:
1. Литографии и гравюри на световно известния френски художник Пиер-Огюс Реноар (1841 – 1919), собственост на колекционера Томас Емерлинг;
2. Проект „Издирва се“, представляващ петнадесет персонажа на театралната сцена, киноекрана и исторически личности, създадени с помощта на фотографията и силикона, изработени от румънските студиа за реклама и медии Mask Studio и GreenMind, да бъдат както следва:
а) за ученици, войници и пенсионери – 2,00 лв.;
б) за други граждани – 5,00 лв.
ІІ. С реализираните приходи от продажбата на входните билети по т. І, да се завиши бюджетът на Общински културен институт Художествена галерия – Русе.

Приложение: Окомплектована преписка по доклад с вх. № 90-07-7/04.04.2016 г. от
Елена Великова – директор на Художествена галерия – Русе.

Предложил,

ДИМИТЪР НАКОВ
За Кмет на Община Русе
съгласно Заповед
№РД-01-1178/20.04.2016 г.
 

Файлове