Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

За да продължи осъществяването на контролиращите си функции върху дейността на общинските търговски дружества, Общински съвет – Русе ще актуализира състава на експертите – контрольори към следните дружества:

* “Обреден дом” ЕООД;
* “Хляб и хлебни изделия” ЕООД;
* “Изкуство” ЕООД;
* “Общински пазари” ЕООД;
* “ДКЦ 1” ЕООД;
* “ДКЦ 2” ЕООД;
* “Медицински център – 1 – Русе” ЕООД;
* “Стоматологичен център 1” ЕООД;
* “Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД;
* „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД;
* “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД;
* “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД;
* “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1” ЕООД.

Кандидатите за тези длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

* Образование – висше;
* Опит в дейността на фирмата, за която се кандидатства;
* Кандидатът да не извършва дейности и да не участва в органи на управление на дружество, което извършва дейности конкурентни на общинското търговско дружество.
* Да не са управители, зам. управители или наети лица в съответното дружество;
* Да не са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
* Да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Необходими документи:

* Автобиография със снимка;
* Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
* Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
* Свидетелство за съдимост;
* Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
* Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
* Препоръки /желателно/.

Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304) до 05.04.2010 година.

Файлове