Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на ОП „Комунални дейности“ и на ОП „Паркстрой“

До

Общински съвет

Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на ОП „Комунални дейности“ и на ОП „Паркстрой“.

Уважаеми общински съветници,

С Договор №812100-16392/27.09.2022г., сключен между Община Русе и Министерство на вътрешните работи е дарен недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 63427.7.64.2, предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 2, застроена площ от 420 кв.м., с изграден избен етаж, находящ се в Община Русе, гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №10321/20.01.2022 г., с административен адрес: гр. Русе, ул. “Котовск“ №4, като съгласно Решение 726, прието с Протокол №28/13.12.2021г. на Общински съвет Русе, Община Русе си запазва правото да ползва цялата дарена сграда до определен срок, след прехвърляне правото на собственост. Към настоящия момент срокът на запазеното ползване е изтекъл.

Със Заповед № РД-01-1158/20.04.2023г. на кмета на Община Русе е разпоредено да се извърши приемо – предаване на имота на представители на Министерство на вътрешните работи.

Предвид изложеното по-горе, е налице необходимостта от осигуряване нормалното функциониране на административните структурни звена на общински предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“, в подготвени функционално и подходящо, други административни помещения.

След извършено проучване в архива на дирекция „Управление на собствеността“ към Община Русе, се констатира, че за осъществяване на административната дейност на общинските предприятия са подходящи помещенията, разположени на етаж 5, представляващи части от самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.11 и 63427.7.268.1.12 по КККР на гр. Русе, и помещенията разположени на етаж 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.15 и 63427.7.268.1.16 по КККР на гр. Русе, намиращи се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г.

Измененията и допълненията на правилниците за организацията, дейността и управлението на ОП „Паркстрой“ и ОП „Комунални дейности“ се състоят в допълване на предоставените за управление на предприятията имоти, които се предлагат да бъдат:

  1. Разпределението за ОП „Паркстрой“ – гр. Русе да е:

Помещения разположени на етаж 5, представляващи части от самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.11 и 63427.7.268.1.12, както следва:

Стаи с №№ 509, 509а; 510; 511, 511а; 512, 512а; 513; 514; 504, 504а.

  1. Разпределението за ОП „Комунални дейности“ – гр. Русе да е:

Помещения разположени на етаж 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.15 и 63427.7.268.1.16 както следва:

Стаи с №№ 701; 702, 702а; 703; 704, 704а; 705; 706; 707;708; 709, 709а; 710; 711.

С оглед гореизложеното, и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействие му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл.52, ал.3 и ал.4 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на:

1. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ при Община Русе, помещения разположени на етаж 5, представляващи части от самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.11 и 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращи се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г., както следва:

Стаи №№ 509, 509а; 510; 511, 511а; 512, 512а; 513; 514; 504, 504а;

  1. Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“ при Община Русе, помещения разположени на етаж 7, представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.15 и 63427.7.268.1.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г., както следва:

Стаи с №№ 701; 702, 702а; 703; 704, 704а; 705; 706; 707;708; 709, 709а; 710; 711, с обща застроена площ от 392.09 кв.м.

3. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§1. Допълва Приложение 2 към Правилника, подотдел „Сгради“, с нова точка 19 със следният текст:

помещения разположени на етаж 5 /стаи с №№ 509, 509а; 510; 511, 511а; 512, 512а; 513; 514; 504, 504а/, представляващи части от самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.11 и 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г.

  1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие „Комунални дейности – Русе“, както следва:

§1. Допълва Приложение 2 към Правилника, Група „Сгради“, с нова точка 13 със следният текст:

помещения разположени на етаж 7 /стаи с №№ 701; 702, 702а; 703; 704, 704а; 705; 706; 707;708; 709, 709а; 710; 711/, с обща застроена площ от 392.09 кв.м., представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.15 и 63427.7.268.1.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г.

5. Заключителна разпоредба

Настоящите правилници за допълнение по точка 3 и точка 4 от Решението, влизат в сила от момента на публикуването им на интернет –страницата на Общински съвет – Русе.

Приложения: Копия на: АОС №7474/2015г.; скици издадени от СГКК – Русе;

ВНОСИТЕЛ,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове