Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

РЕШЕНИЕ № 850

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 850
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.4 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Намалява собствения капитал на “Диагностично-консултативен център – 2 – Русе” ЕООД със сумата 316 179
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 850”

РЕШЕНИЕ № 849

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 849
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 849”

РЕШЕНИЕ № 846

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 846
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, т.4 и чл.6, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, във връзка с чл. 15 от ЗДС, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне имот –
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 846”

РЕШЕНИЕ № 844

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 844
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от ЗОС; чл.15, ал.3; чл.16, ал.6 от Наредба №1 на Общинския съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината,
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 844”

РЕШЕНИЕ № 842

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 842
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 842”

РЕШЕНИЕ № 838

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 838
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на тръжна
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 838”

РЕШЕНИЕ № 837

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 837
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 837”

РЕШЕНИЕ № 839

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 839
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, и чл.31, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 839”

РЕШЕНИЕ № 848

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 848
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.31, ал.ал. 1,2 и 3 от Закона за политическите партии; чл.14, ал.ал. 4, и 6 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.ал. 1,3,6 и 8 от Наредба № 1
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 848”

РЕШЕНИЕ № 857

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 857
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Приема следните промени в Наредба № 14:
1. В Чл. 12:

1.1.ал. /1/ се променя така: „ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на

…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 857”