Важни съобщения

Уведомление

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 358/13.06.2019 г. Посоченото предложение и … подробно “Уведомление”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет … подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 75/01.02.2018 г. Посоченото предложение и … подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване … подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № № 599/14.09.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за … подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в … подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков‛ в гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 493/ 10.07.2017г. Посоченото предложение … подробно “Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков‛ в гр. Русе”

Обявление за пленер на тема: Идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците – гр. Русе

О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 И ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 392/17.11.2016 г.
Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе.
Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, … подробно “О Б Я В А”

Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

Относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта … подробно “Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове”