Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе

На 04.03.2021 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, на което присъстваха членове на комисията, представители на общинска администрация, на РИОСВ – Русе и РЗИ – Русе. 

На това заседание председателят на временната комисия Дауд Ибрям представи анализа за причините и обстоятелствата довели до замърсяване на въздуха в Община Русе. 

Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за община Русе и за хората, които живеят тук. Този проблем датира от далечната 1987 г. с хлорните обгазявания на и става причина за създаването на комитета за защита на град Русе, а в последствие и до  спиране на трансграничните обгазявания. Три десетилетия по-късно, ние сме изправени отново пред същия проблем. Протестите от последните години и сигналите на русенци за неприятни миризми и мръсен въздух доказват решимостта на гражданите от община Русе да се справят с предизвикателството да живеят и работят в чиста и здравословна среда. Лошата хигиена в града, многократно установените превишения  на ФПЧ над пределно допустимите стойности и химическото замърсяване са основните екологични проблеми в Община Русе.

Местното самоуправление, местната администрация, общинския съвет определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологическите особености на населеното място. По силата на това си правомощие, ние членовете на общинския съвет и комисията по въздуха сме длъжни да заявим ясно, че химическото замърсяване на въздуха на град Русе е основен проблем и доведе до протестни действия през последните години.  Образуваната временна комисия, по силата на чл. 54, ал.1 от Правилника за дейността и организацията на работата на общинския съвет, имаща за цел да проучи всички факти и обстоятелства свързани със замърсяването на атмосферния въздух на град Русе е само една възможност да се проучи и предостави цялата информация на обществеността по този наболял проблем. 

Съгласно решение No 48 прието с протокол № 4/23.03.2020 се проведоха ежемесечни заседания, които бяха протоколирани и поставени на сайта на община Русе за информация на гражданите. В предвид обществената значимост на проблема, работата на комисията протече при пълна прозрачност, като всички заседания бяха открити както за медиите така и за гражданите желаещи да вземат участие с препоръки, мнения или предложения. С оглед на поставените задачи през този период, по искане на представителите на комисията и гражданите, се проведоха и срещи с най-големите промишлени предприятия в общината и на място за по-голяма прозрачност и информираност за тези производства. 

Във връзка с всички проведени срещи и заседания бих искал да изразя и собствената си позиция по този наболял проблем, без никакви пристрастия, защото това засяга здравето и живота на всички жители на община Русе. Към днешна дата от всички анализи и справки става ясно, че промишлените обекти в територията на община Русе, имат пречиствателни съоръжения(справка годишни доклади на РИОСВ). Обектите се контролират най-малко веднъж годишно, съгласно утвърдения от министъра план за контролната дейност на РИОСВ. По график се извършват контролните измервания на източниците на вредни вещества в атмосферния въздух. Резултатите от тях и от собствения контрол, които са задължени да извършват операторите на всеки две години, не показват отклонения от допустимите норми, както и нарушения на техническото и експлоатационно състояние на производствените инсталации и предизвикани инциденти. 

Качеството на атмосферния въздух се следи от монтирана в квартал Възраждане автоматична имисионна измервателна станция. Автоматично се отчитат метеорологичните фактори и се измерват 8 показателя (SO2, NO2, NO, CO, O3, ФПЧ-10, ФПЧ-2,5 и бензен), като резултатите се осредняват на всеки час. Може би е редно да се отбележи, че практически в РИОСВ Русе има създадена добре технически изградена взаимовръзка с обществеността за нередности  и нарушения свързани с околната среда.  Сигналите се подават на постоянно действащата линия – горещ телефон, денонощен дежурен телефон, електронна поща и чрез услугата – АКТИВЕН.БГ. По принцип винаги има на разположение дежурен екип от ръководители и експерти в извън работно време. Това е положителната страна на нещата в чисто организационен аспект.

Основателно или не пред нас многократно възникнаха въпросите за закриването на ДОАС системите (диференциална оптична абсорбционна спектроскопия) за измерване на показателите на въздуха в реално време. Това го споменавам с оглед на добрите практики в изминалите години и идеята за преосмисляне на визията за измерването на показателите на качеството на атмосферния въздух в реално време на територията на Община Русе. В тези станции бяха измервани 13 показатели както следва: CO, SO2, NO, NO2, O3, HS, бензен, фенол, тоулен, стирен, орто-, мета- и пара ксилен, както и стандартен набор от метеорологични параметри – ФПЧ-10, температура, слънчева радиация, атмосферно налягане, относителна влажност и скорост и посока на вятъра.

 Само за информация –  на територията на Община Русе са работили 3 броя ДОАС системи, като са изключени както следва: 

 • 14.12.2011 г. – Централен Район Русе (Енерго Про)
 • 04.01.2012 г. – Жити – УППД(Управление за проучване и поддържане нивото на река Дунав) 
 • 04.01.2012 г. – Хлебна мая 

Прави впечатление, че сигналите за замърсяване на атмосферния въздух от страна на гражданите зачестяват във втората половина на 2012 г., най-вече в източната част на град Русе, в кварталите Здравец, Възраждане, също и в централната част на града, а на определени моменти на територията на град Мартен.

Историята всъщност започва със заявените намерения на инвеститор първи клас „Монтюпе“ ЕООД, за изграждане на „Завод за алуминиеви части за автомобили“ в Източна промишлена зона, местност  Слатина. „Монтюпе“ ЕООД провежда процедурите по глава шеста от ЗООС (Закон за опазване на околната среда), което попада в обхвата на Приложение 1 към чл.92, т.1 от ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Възложителят изготвя и представя пред компетентния орган МОСВ – Доклад за въздействието върху околната среда (ДОВОС) и получава положително решение по ОВОС, в резултат, на което е осъществил инвестиционното си намерение. Операторът получава Комплексно Разрешително(КР) по силата на чл.117 от ЗООС (КР № 105/2006). Комплексните разрешителни са превантивен инструмент за осигуряване на изпълнението на мерки за ефективно използване на ресурсите, недопускане или намаляване на емисиите за вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата, включително мерки за предотвратяване на образуването и законосъобразното управление на отпадъците от промишлени дейности. Тези мерки трябва да се основават на прилагането на най-добрите налични техники и да бъдат изпълнявани с цел опазване качеството на околната среда като цяло. Същото е представено и за получаване разрешение за строеж. Изграждането на проекта се реализира в рамките на две години – 2006-2008 г. Заводът е въведен в експлоатация в края на 2008 г. и разполага със следните производствени мощности: топилни пещи за алуминий – 4 броя шахтови и една пудлингова, 12 броя електрически поддържащи пещи, участъци за изработване на сърца, подготовка на матриците, отстраняване на сърцата, механична и термична обработка и качествен контрол. Леенето се осъществява върху предварително подготвени матрици със сърца в инсталация за непрекъснато леене тип „карусел“. При въвеждането на обекта в редовна експлоатация всички технологични и пречиствателни съоръжения са с изградени и проведени  съответните измервания.

Първото Решение по ОВОС № 2-1/12/2006 г.  на Министъра на МОСВ е за 488 тона на денонощие, за което има и издадено комплексно разрешително КР № 105/2006 г.. Гражданите от община Русе нямат оплаквания или  жалби и сигнали по отношение на специфичен замърсител до средата на 2012 г. при такъв капацитет на предприятието и това не създава проблем за замърсяване на околната среда. Нашите изводи от края на 2013 г. показват, че става въпрос за замърсяване на околната среда със химически съединения в резултат на неорганизирано изпускане на непречистени емисии от производството на фирмата „Монтюпе“ ЕООД. За съжаление до периода август 2013 г., въпреки многократните проверки реално нарушител от страна на РИОСВ не е установен. След този период започват активни действия за локализиране източника и дефинирането на проблема със замърсяването на въздуха в община Русе. На принципа на елиминирането и спецификата на производството се достига в крайна сметка до извода, че потенциалния замърсител е именно фирма „Монтюпе“ ЕООД, като сигналите за неприятни органични миризми в източната част на град Русе зачестяват след увеличаване на капацитета на инсталацията за леене на алуминий от 488 на 840 тона на денонощие. Отговорът на този въпрос най-логично може да се даде именно от промяната на параметрите на инсталациите за леене на алуминий. По силата на Решение за ОВОС № 25-12/2010 (ФАЗА 2 )  на Министъра на МОСВ Нона Караджова и КР 105-1/2012 г. производствения капацитет се увеличава на 840 тона на денонощие. Друг интересен момент е , че издаването на комплексните разрешителни се съгласува с конкретната РИОСВ  на основание чл.6, ал.2  (разглеждане и проверка на заявлението за издаване на КР), и чл.10 ал.1, 4 и 5  (издаване, отказ, отмяна и изменение на КР), по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.  Към днешна дата за нас като комисия представлява интерес становището на Директора на РИОСВ Русе Лилия Атанасова, което все още очакваме да ни бъде предоставено. С други думи, по правило, ако няма такова съгласуване, комплексно разрешително не може да бъде издадено. Следват многобройни жалби и сигнали от страна на обществеността за замърсяване на въздуха и неприятни миризми на „бакелит“, като доста от тях и нерегистрирани, особено в нощните часове.

Независимо от проблемите в града това, което остава скрито от широката общественост е заявената от фирма Монтюпе ,,Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиеви сплави от 840 на 1227,2 тона за денонощие. УИП с номера АО 6252/28.11.13, върнато за допълнение и внесено отново АО 6252/19.12.14 г. За щастие на жителите на Община Русе,  последното намерение за увеличаване капацитета на фирмата на 1227,2 тона остава  нереализирано поради драматичните събития около обгазяването на град Русе в първия учебен ден през Септември 2015г. и провеждането на първият от поредицата  протести срещу замърсяването на въздуха в Русе.

Интересен факт, е че до средата на 2012 г. няма официално жалби и оплаквания от страна гражданите свързани с дейността на това предприятие. През следващите няколко години, поради завишеното търсене на продукция, „Монтюпе“ ЕООД разширява производствената си база чрез монтиране на нови пещи и инсталации за непрекъснато леене. По принцип при тези промени са спазени формално изискванията на ЗООС,  като са провеждани съответните процедури. След актуализацията на КР през 2012 г. „Монтюпе“ ЕООД разполага вече с 5 броя топилни пещи за алуминий – от които 3 броя шахтови и 2 броя  пудлингови, 5 инсталации „карусел“, 10 броя електрически поддържащи пещи, една инсталация за регенериране на пясък и две пречиствателни съоръжения за амин. Диметиламина се използва на площадката в един от участъците на инсталацията – участък „Изработка на сърца“. За отливането на изделията „цилиндри за двигатели с вътрешно горене“ е необходимо изработването на пясъчни леярски сърца. С тяхна помощ се получават кухини във вътрешността на изделието. Те се изготвят като се смесва пясък със смола и втвърдител, след което сместа се подава на силни тласъци в калъп с формата на сърцето. За по-бързото втвърдяване се използва катализатор – аминен газ (диметиламин), който се съхранява в метален резервоар и се изтласква от него с помощта на азот. Получените твърди сърца се подават на леярната площадка за производство на цилиндри. Остатъчните газове съдържащи диметиламин и ЛОС (летливи органични съединения) се улавят в специална аспирационна система и се подават за пречистване в пречиствателно съоръжение – аминна (промивна) кула. В кулата, при строго контролиран автоматизиран процес, в насрещен поток се впръсква разтвор на сярна киселина. В резултат се получава течен отпадък на сярна киселина, примесен с твърди соли. Отпадъкът се предава за обезвреждане на съответните специализирани фирми. След пречистването на отпадъчните газове от производството, те задължително трябва да се изпускат през изпускащи устройства при спазване на норми допустими емисии от 5 мг/м3.  За съжаление точно тук се крие и проблемът със замърсяването на атмосферния въздух с ароматни въглеводороди  в Русе. Основната причина за замърсяването са непречистените и неорганизирани емисии отделяни в околната среда  след увеличаване на капацитета на предприятието през 2012 г. от 488 тона на 840 тона на денонощие. Много важно да се отбележи,  че дори с увеличаването на производствени капацитет, няма промяна в параметрите на пречиствателните съоръжения.  Формално,  подобно предложение – увеличаване дебита и качеството на аспирационните системи към инсталациите за непрекъснато леене на алуминий (карусели) с цел обхващане на неорганизираните емисии в производствените помещения на завода е направено в края на 2013 г,(справка РИОСВ Русе), но  остава нереализирано и  само на книга.

  Изложените факти налагат извода, че основната причина за замърсяванията в града са неоснователното увеличаване на производствения капацитет на фирмата без това да е съобразено с възможностите на пречиствателните съоръжения. Случващото се в Русе през този период с пълно основание можем да кажем, че е последица от действията на МОСВ и респективно РИОСВ Русе , а също и с мълчаливото съдействие на Областния управител и Община Русе. По силата на чл. 148, ал.1 и 2, на ЗООС , МОСВ осъществява текущ и превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат. Контролът се осъществява на национално ниво от Министъра на МОСВ или упълномощени от него лица, а на регионално равнище, от Директорите на РИОСВ, Басейновите дирекции, Националните паркове, Областните управители и Кметовете на общини. 

Важно е да отбележим, че през 2012 г. операторът (фирмата) е извършил монтаж на нови вентилационни отвори тип „жалузи“, по фасадата на производственото хале разположени на източната, северната и южните стени на халето:

 • Източна фасада – дължина 150 м и височина 1,5 м, като количеството въздух изхвърлен  от работното помещение / неорганизирани емисии/ е 175 000 м3/ч. 
 • Северна фасада – дължина 150 м и височина 1,5 м, като количеството въздух изхвърлен от работното помещение / неорганизирани емисии/ е 33 000 м3/ч. 
 • Южна фасада – дължина 100 м и височина 1,5 м, като количеството въздух изхвърлен от работното помещение / неорганизирани емисии/ е 38 000 м3/ч. 

Общо при отваряне на тези съоръжения неорганизирано в околната среда могат се отделят  246 000 м3 непречистени емисии от производството. 

Вероятната причина за изграждането на тези „жалузи“ е подобряването на условията в работната среда в производственото хале и невъзможността  пречиствателните съоръжения да приемат замърсения въздух 

Чрез „жалузите“ и отворените врати на производственото хале емисиите от технологичните процеси, неорганизирано се изпускат в атмосферния въздух без пречистване. Този факт е остро противоречие с разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), изискващи всички неорганизирани емисии да се обхващат и изпускат в атмосферата организирано.

Проектирането и изграждането на „жалузите“ е съгласувано с община Русе, за които има издадени строителни разрешения. Процедурата не е съгласувана с РИОСВ Русе. Тук отново възниква въпросът – защо и по какъв начин се случва това, при условие, че има ясно указани правила по ЗУТ. Може би още по-куриозно е, че при годишната проверката на условията по КР от РИОСВ Русе, служителите извършили проверката не са отбелязали дори и съществуването на инсталираните устройства, да не говорим и за налагане на санкции по случая. 

Това навежда на мисълта за допускането за изпълнението на такива решения да стават с други начини и средства, а не по установения ред на българско законодателство.

По принцип обществена тайна е, че в Русе това ставало с помощта на институциите,  а също в определени случаи и с намесата на  чужди дипломати включително. Много важна роля в целия този процес заемат ръководствата и лично и министрите на МОСВ през този период (Ивелина Василева и Нено Димов). Обикновено, те показват съпричастност и заемане страната на русенската общественост, а от друга не се предприемат мерки за кардинално решаване на проблема. Извършват се проверки, посещения на министри нееднократно и се налагат санкции, които обикновено не издържат в съдебна зала. Нормална практика през годините е да се успокоява обществеността с формални намерения, декларации и вземане на превантивни мерки. Друга използвана практика е купуването на  индулгенция чрез финансиране на фондации,  спортни клубове или обществени мероприятия за сметка на здравето на хората в общината.

Остават много въпросителни и от работата на Междуведомствените комисии на Областния управител, вкл. и последната свързани със замърсяванията на въздуха в Община Русе от които нямат ясни  констатации  и предприети мерки за идентифициране и ограничаване или спиране дейността на фирмата замърсител. 

Проблемите на „Монтюпе“ ЕООД през този период са свързани с необхващане на всички източници на емисии от вентилационната система и неефективни вентилационни и пречиствателни съоръжения. За да се осигури нормална работна среда, дружеството прибягва до използване на нерегламентирани източници за изпускане на непречистени емисии- врати, прозорци, жалузи, противопожарни клапи и т.н. Много е важно да отбележим че, нарушенията са от 2012 г. и продължават до сега. 

Можем да посочим само един пример в подкрепа на тази теза: Във връзка със сигнали за неприятни миризми в атмосферния въздух на града, на 04.04.2014 г. от Регионална лаборатория Русе, се извършват имисионни замервания в района на „Монтюпе“ ЕООД с преносим газ анализатор пригоден за аварийни ситуации. Един от характерните за това производство показатели – диметиламин, е завишен почти 100 пъти, спрямо максимално еднократната концентрация (протоколи от измерване анализатор). Въпреки това данните не са представителни и не се използват тъй като използваната апаратура – GAS-LIB-406, е извън акредитация и в страната няма акредитирана лаборатория, която да извършва такива замервания. Независимо от това, измерванията с този уред дават реална картина на замърсяването на въздуха в определени точки в района на дружеството и близките жилищни квартали при различни метеорологични условия. През този период реално е приложена и първата санкция на дружеството чрез пломбиране на вентилационните отвори тип „жалузи“ за замърсяването на атмосферния въздух в околната среда (Заповед № 118/17.04.2014 г. на Директора на РИОСВ Русе).

При поредните сигнали за неприятни миризми през месец септември (05.09.2014 г.) е установено, че на мястото на част от затворените по-рано жалузи са монтирани 12 вентилатора по фасадите на производственото хале. При обстоен преглед е установено, че на електрическите табла за управление на вентилаторите са монтирани превключватели, чрез които може да се променя посоката на въздушния поток – вкарване на свеж въздух и изхвърляне на замърсен. Това отново предполага изпускане на неорганизирани емисии от производствените халета в атмосферния въздух и разпространение на неприятни миризми. 

На 26.05.2016 г. се затварят принудително всичките 108 отвора на покривната  конструкция на производственото хале 3, като следва Акт за нарушения, последван от Наказателно постановление за 1 милион лева. Лабораторните анализи установяват наличие на феноли, формалдехидни съставки, въглеводороди и амини (диметиламин). 

Производствената дейност на фирмата е свързана с използването на формалдехидни органични смоли, втвърдители и амин, които са причина за поява на емисии интензивно миришещи вещества, като диметиламин, фенол, формалдехид и други органични съединения, които са с висока степен на въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на човека (Русенски районен съд, дело 984/24.11.2014). Въглеводородите, като част от изпусканите вещества са генотоксични, имат канцерогенно въздействие върху човека, и няма определен праг под който тези вещества да не представляват риск за здравето на хората. Въздействието върху здравето на хората и околната среда се проявява посредством концентрациите на тези вещества във въздуха и отлаганията на тези съединения. Това е в противоречие с основното правило, залегнато в Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗЧАВ, производствените и вентилационни газови потоци – носители на емисии се изпускат е атмосферния въздух организирано. Условие 9.3.1 на издаденото в полза на дружеството КР 105-Н1/2012 г. е предвидено всички емисии на вредни вещества да се изпускат организирано през изпускащи устройства описани в условие 9.2, а именно комини. Освен това в условие  9.4 е предвидено, притежателят на разрешителното да извършва всички дейности на площадката, по начин недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката, като при получени оплаквания за миризми следва да предприеме всички действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката. 

С оглед на многогодишните проблеми, пропуски и нарушения свързани с производствената дейност, най-накрая се достига до преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително. Може да се отбележи, че това става възможно най-вече в последствие от протестите,  както преди близо 30 години. Независимо, че не бяха така масови както преди години те имаха цел, енергия и ентусиазъм. В резултат на протестите, обществения натиск и всички събития последвали след това, доведоха до допълнителна инвестиция за модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към производството през 2020 г.. Новите собственици от Линамар,  Канада бяха принудени да въведат собствена система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух(бензен, фенол, толуен, ксилен, О-крезол, Р-крезол), която да дава данни в реално време за населението на община Русе. Това бе направено след актуализация на условията на Комплексното им разрешително, което е още едно доказателство за нашата теза от 2014 година, че това е фирмата, която създава проблем  с тези специфичните замърсители.

Независимо от въведените в експлоатация допълнителни съоръжения, проблемите с Линамар остават на дневен ред. Биофилтрите, които са доста скъпа инвестиция и имат предназначение да осигуряват пречистване на емисиите, засега не оправдават очакванията. В  периода след въвеждането в експлоатация в Русе продължава да има проблеми в това отношение и ако трябва да бъдем коректни не в такъв интензитет засега, както през миналите години. В същото време не трябва и да се подценява факта, че  сега се работи на много нисък капацитет и по – малък обем работа поради специфичните обстоятелства  в световен мащаб породени от пандемията  Covid – 19. 

Поради гореизложените факти се налага да се вземат следните мерки за ограничаване на замърсяванията и постигане на цели  на измерване  специфичните замърсители от това производство.

 1. Кмета на Община Русе стриктно да изпълни задълженията си на основание чл.15, т.2 и т.9, чл.148, ал.3 от ЗООС за контрол и ограничаването на замърсяването на въздуха
 2. Ограничаване на капацитета на дейността на фирмата на нива определени в КР 105/2006г. – 488 тона/24часа, а при продължаващо замърсяване и пълно спиране на дейността на фирмата
 3. Въвеждане на непрекъснат 24-часов мониторинг в границите на фирмата за специфичните замърсители, като се информацията да се представя на обществеността по онлайн платформа 
 4. Преосмисляне на концепцията за ДОАС системите(в съвременен вид) и въвеждането им  отново като инструмент за измерване на чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе
 5. Реализиране на отворена информационна система на принципа на ГИС системите за данни на всички източници на емисии

Тези препоръки за ограничаване на замърсяванията се отнасят за всички предприятия, вкл. и 17-те потенциални замърсители посочени в докладите на  РИОСВ Русе и Междуведомствената комисия на Областния управител в края на 2020 година. Целта е  измерване всички неорганични и органични специфични замърсители територията на Община Русе.

Основателен е въпросът защо сега след 7-8 години се търси решение на този въпрос и какви са последствията за здравето на жителите от Община Русе. За съжаление все още няма отговор на въпроса кога и по какъв начин ще стане това. 

Общинския съвет на Русе гласува решение за наемане на мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух. Това разбира се е добре, но решава проблема частично, а не дълготрайно в перспектива. Местата на разполагане на такава система са ни известни отдавна от елементарните заключения на географското разположение на Русе  и климатичните дадености и не е нужно отново да определяме новости в тези ситуации

Вероятно в отделно проучване трябва да се разгледа и анализира ситуацията в Източна промишлена зона ТЕГРА. Това е проблем, който е свързан най-вече с проблема за непречистените отпадни води и последствията от замърсяването върху река Дунав.   По отношение на миризмите въпросът е  по-различен  и се отнася до превишаване на нормите на ФПЧ и за миризми отделящи се при термична обработка на семена в инсталациите за производство на масла и биодизел на фирмата Булмаркет, които създават дискомфорт и неприятно усещане в жителите на град Мартен. На тази площадка има и други производства и е редно да се направи обстоен анализ и да се направят съответните изводи и набележат мерките, които да доведат до решаване на проблемите.

В заключение, държавните институции са длъжни да изпълнят вменените им задължения по закон  и дадат отговор многото въпроси чакащи решение във връзка със причините водещи до замърсяване на атмосферния въздух в Община Русе.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Дауд Ибрям /