Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Дневен ред

На 26.02.2020г. от 17.30 часа, в зала „Свети Георги“, находяща се на пл. „Свобода“ № 6, ет. 6 ще се проведе заседание на временната комисия, образувана с Решение № 48, прието с Протокол № 4/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване с вътрешните правилана временната комисия, образувана с Решение № 48, прието с Протокол № 4/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе;
  2. Нормативни актове и институции, които имат отношение към проблема със замърсяването на атмосферния въздух – докладва представител на общинска администрация;
  3. Представяне на участието, което ще вземе Русенския университет „Ангел Кънчев“ в работата на комисията;
  4. Представяне на мерките, които „Топлофикация – Русе“ ЕАД предприема за опазване на атмосферния въздух – докладва представител на дружеството.

Председател на временната комисия,

образувана с Решение № 48/23.01.2020 г.

на Общински съвет – Русе:

                                                                       /Дауд Ибрям/