Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе

 
 
 
                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  РУСЕ
 
 
 
 
 
 
 
Наредба №20
за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Русе
 
 
 
 
(Настоящата наредба е приета на основание чл.1, ал.2 от 
Закона за местните данъци и такси с Решение № 79
по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1129 по Протокол № 56/24.02.2011 г., решение № 25 по Протокол № 3/15.12.2011 г., решение № 266 по Протокол № 13/12.07.2012 г., решение № 841 по Протокол № 32/12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308  по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г; Решение № 335 по Протокол № 13/19.09.2016г., Решение № 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русе, декември 2016 г.
 Глава първа
Общи положения
 
Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Русе
Чл.2. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци: 
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък.
7. (нова с реш.№1098/24.02.1011 г.) Туристически данък 
8. (стара т.7, изм. с реш.№1098/24.02.1011 г.) Други местни данъци определени със закон
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.
 
Глава втора
Местни данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
 
Чл.7. (1) (изм. с реш№25/15.12.2011 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на Община Русе сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.
(4) отменена с решение № 1098/27.01.2011 г.
Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
(5) (нова с решение № 1098/27.01.2011 г.) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
в брой в касите на общината.
2.  по банков път – по банковата сметка на общината;
3.  с пощенски запис.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.11. (1) (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.; изм. с Реш. 1308/26.02.2015г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г., изм. с Реш. 1308/26.02.2015г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) (нова с реш.№186/21.04.2016 г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.14. Собственикът, съответно носителят на ограничено вещно право на ползване, за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Русе, уведомяват общината по реда на чл.14 от ЗМДТ. 
Чл.15.  (изм.с реш.№447/29.01.2009 г.; реш.№1098/27.01.2011 г., реш.№25/15.12.2011 г.) (1) Данъкът върху недвижимите имоти е в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(2) (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.; отменена с реш№25/15.12.2011 г.)   
Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.17. (1) (изм. с реш№1098/27.01.2011 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл.18. (1) (изм. с Реш. 1308/26.02.2015г.) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
 (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
(3) (нова с реш.№1098/27.01.2011 г.) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление. 
Чл.20. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г., реш.№186/21.04.2016 г.) (1) Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.
(2) (нова с Реш. 186/21.04.2016г.) При липса на подадена декларация служебно определяне на данъка става въз основа на собствени данни, данни, получени от трети лица и организации.
Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
 
 
Раздел ІІ
Данък върху наследствата
 
Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. 
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.24 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в община Русе, когато последното местожителство на наследодателя е било в община Русе, а ако наследодателят е имал местожителство в чужбина – при местонахождение на по-голямата част от имуществото му на територията на община Русе.
Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца –  0,7  на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 –  5  на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имуществата посочени в чл.38 от ЗМДТ и частите от имущества, посочени в чл.39 от ЗМДТ.
Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин
Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) (нова с реш.№783/28.01.2010 г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(4) (стара ал.3) (изм. с реш.№447/29.01.2009 г.) Ал.1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.
(5) (стара ал.4)Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) (стара ал.5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата и при условията по чл.45 от ЗМДТ
Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.
Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,7  на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) (изм. с реш.№783/28.01.2010 г.) 5  на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“, както и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(2) (изм. с реш.№447/29.01.2009 г) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер  2,2  на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. 
(3)  За моторните превозни средства данъкът се заплаща върху застрахователната им стойност.
(4) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.37. (1) Дължимият данък се заплаща в община Русе, когато местонахождението на недвижимия имот е на нейна територия, а в останалите случаи – по постоянен адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице, ако те са на територията на община Русе. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес, ако той е на територията на община Русе.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи –  в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.
Раздел ІV
Данък върху превозните средства
 
Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.40. (изм. с Реш. 1308/26.02.2015г.) (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Алинея 1 не се прилага когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл.45, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.
(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
до 37 kW включително –   0,34 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително –  0,40 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW –1,23 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Над 14 години                                  –  1
Над 5 до 14 години включително  –  1,5
До 5 години включително              –  2,8
 (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке –  5 лв.
2. къмпинг ремарке –  10 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. , а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително –25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
6. над 750 куб. см – 100 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително –  4 лв.
2. над 400 кг – 6 лв.
(5) (изм. с реш. № 25/15.12.2011 г.) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача  –  75 лв.         
2. над 22 места, вкл. мястото на водача –  150 лв
(6) (изм. с реш. № 25/15.12.2011 г.) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер  15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
 
Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 18 8
28
 
 
  18
  20
  28
64
 
 
  20
  22
  64
147
 
 
  22
  25
  190
342
 
 
  25
  26
  342
600
 
 
  26
  28
  342
600
 
 
  28
  29
  331
399
 
 
29
31
399
655
 
 
31 33 655
909
 
 
33 38 909
1381
 
 
38 1007
1369
 
Б) с три и повече оси 36 38 640
888
 
38 40 888
1228
 
40         – 1228
1817
 
 
 
(8) (изм. с реш. № 25/15.12.2011 г.) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от  75 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер 100 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително –  7 лв.
3. над 37 kW – 10 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.
(12) (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:
 
Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 30 61
 
13 14 61
168
 
14 15 168 237
 
 
15 237
536
 
Б) с три оси 15 17 61
106
 
17 19 106
217
 
19 21 217
282
 
21 23 282
434
 
23 434
675
 
В) с четири оси 23 25 282
286
 
25 27 286
446
 
27 29 446
708
 
29 708
1050
 
 
Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 1 лв  за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет – в размер  100 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти – в размер  20 лв.  за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери – в размер 2,70 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи – в размер 0,14 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0,5 лв.за тон максимална товароносимост.
Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12, лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.
6. за планер – 30 лв.
Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.45. (1) (изм. с реш. № 841/12.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл.55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.
(2) (нова с реш. № 841/12.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ с 60 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.1 и 3 от ЗМДТ данък.
(3)  (стара ал.2, изм. с реш. № 841/12.12.2013 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ с 50 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“
(4) (стара ал.3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.
(5) (нова с реш. № 841/12.12.2013 г.) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
Чл. 46. (1) (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г., изм. с Реш. 1308/26.02.2015г.) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
(3) (нова с реш.№1098/27.01.2011 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ
Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на община Русе, при условията на чл.40 от наредбата.
 
Раздел V
Патентен данък
 
Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) и обектите се намират на територията на община Русе се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят зони в населените места.
Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно. 
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6) (нова с реш.№447/29.01.2009 г.)Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и т. 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4
(7) (Стара ал.6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.)  физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. (изм. с реш. № 25/15.12.2011 г.) лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в община Русе, ако обектът, в който се извършва патентна дейност, е на нейна територия, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, данъчните декларации по чл.53 се  подават в община Русе, ако постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец е на нейна територия.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в община Русе, ако  постоянният адрес на пълномощника е на нейна територия.
Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на община Русе, ако обекта, в който се извършва патентна дейност е на нейна територия, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на община Русе, ако постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец е в община Русе. В случаите по чл.54, ал.2 данъкът се внася в приход на община Русе, ако постоянният адрес на пълномощника е в община Русе.
Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 1.
 
Раздел VI
Туристически данък
(нов с реш.№1098/24.02.2011 г.)
 
Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58 (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е: 
1. Категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 0,70 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1. 
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) (отменена с реш.№266/12.07.2012 г.)
(5) (отменена с реш.№266/12.07.2012 г.)
Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.
 
 
Раздел VІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници
(нов с реш. № 335/19.09.2016г.) 
 
Чл.60. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Русе по Закона за автомобилните превози.
  (3) Данъчно задължените лица получават издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози след подаване на данъчна декларация по образец за дължимия данък, в която са посочени обстоятелствата, свързани с определянето му.
(4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от датата на настъпване на обстоятелството.
(5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната декларация се подава от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в регистъра на Община Русе.
Чл.61. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 500 лева.
(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.
  (4) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.
Чл.62(1) Данъкът по чл.61, ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
(2) Възстановяване на надвнесен данък по чл.61, ал.4 се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г. 
§ 2.(1) До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
(2) Определеният размер на данъка по чл.35, ал.2 се дължи от 17 март 2008г.
§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни. 
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 7 (нов с реш.№ 447/29.01.2009 г.) (1) За 2009г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.” 
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.”
(3) Определеният размер на данъка по чл.35, ал.2 се дължи от 11 февруари 2009 г.”
§ 8 (нов с реш.№ 447/29.01.2009 г.) В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се създава нов параграф – § 14 със съдържание: 
(1) За 2009г. първата вноска за ТБО по чл. 17 ал. 1 се внася в срок от 01 март до 30 април.”
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 9 (нов с реш. № 783/28.01.2010 г.)
(1) За 2010г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.”
§ 10 (1) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва: 
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
(2) Декларацията по 57, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
 
………………………………………………………………………………………………………………
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1308/26.02.2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  РУСЕ
§5. В наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.14, ал.5 думите „30 октомври“ се заменят „31 октомври“.
2. В чл.15, ал.1 към текста се добавя ново изречение: „За имот – държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление“.
3. В чл.16, ал.3 след думата „имота“ се допълва с „изчислена съгласно подадена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ“.
4. Предишен текст на чл.16, ал.5 се изменя така: Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от лицето/лицата по чл.15 по образец /Приложение №1/ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе до края на предходната година.
5. В чл.16, ал.7 думите „отдел „Местни данъци и такси““ се заменят с думите  „Дирекция „Местни данъци и такси““.
6. В чл.16, ал.8 думата „Е.ОН“ АД се заменя с думите „обслужващото електроразпределително дружество“.
7. В чл.16, ал.9 думите „отдел „Местни данъци и такси““ се заменят с думите  „Дирекция „Местни данъци и такси““.
8. В чл.17, ал.1 думите „до 30 октомври“ се заменят с „до 31 октомври“.
§6. Наредбата влиза в сила с приемането й, с изключение на §5, т.4, който влиза в сила от 1 януари 2016 година.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 186/21.04.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  РУСЕ
 
§3. В наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.16, ал.5 се създава второ изречение: „За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.“
2. В чл.17 се създава нова ал.3 с текст: „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“
 
 
………………………………………………………………………………………………………………
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 335/19.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  РУСЕ
§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
 
……………………………………………………………..
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 401/15.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  РУСЕ
§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 към чл. 56.
 
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
 
Патентни дейности ГР. РУСЕ
Гр.Мартен;с.Николово;
с.Тетово; с.Ново село; с.Сандрово; с.Червена вода; с.Басарбово;
с.Семерджиево; с.Бъзън (в сила от 01.01.2010 г.) С.Хотанца; с.Просена;с.Долно Абланово;с.Ястребово
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в за стая според местонахождението на обекта
1 и 2 звезди 250 25 25
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта в размери:
а) ресторанти:
1—2 звезди 35 1 1
3 звезди 60 6 6
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди 20 1 1
 3 звезди 35 3 3
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди 20 1 1
3 звезди 35 2 2
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди 20 1 1
3 звезди 50 3 3
д) барове:
–дневни:
2 звезди 50 3 3
3 звезди 84 10 10
-нощни:
2 звезди
63
5
5
3 звезди 98 20 20
е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 500 75 75
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта в размери:
                                                                 17                                     4                                        2
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта в размери:
                                                                 90                                   20                                        5
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:
                                                               500                                 100                                      50
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер  според местонахождението на обекта в размери:
                                                               540                                 110                                      40
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя   според местонахождението на обекта в размери:
                                                             1500                                700                                     500
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                                90                                   40                                       40
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:
                                                              750                                 200                                     100
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размери:
                                                             608                                 132                                       60
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта в размери:
                                                             508                                 224                                     180
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:
                                                             630                                 200                                     130
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта в размери:
                                                             338                                  77                                        60
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:.
                                                             313                                  70                                        60
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                            438                                 200                                      180
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                            890                                 230                                      190
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                          1350                                350                                       280
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                            405                                 132                                       100
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                            540                                 132                                       100
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                           694                                174                                          47
21. (изм. с реш.№1098/27.01.2011 г.) Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                         2500                                600                                        300
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                         6440                              3520                                      3000
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта :
                                                        1680                                 660                                        500
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                        5600                               2750                                       2000
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта в размери: /
                                                            750                                 300                                        200
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:
                                                          1500                                 200                                        100
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                            340                                 190                                        150
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:
                                                           198                                   71                                          50
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размери:
                                                              98                                   61                                          50
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размери:
                                                       28000                               6600                                      3000
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя  според местонахождението на обекта в размери:
                                                           188                                   60                                          30
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
                                                           995                                 390                                        300
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е:
                                                           198                                  112                                        100
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 
                                                             26                                    10                                           8
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и данъка за билярд за маса е в размер на:
                                                           140                                    55                                         40
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:
за 1 кв.м.                                                 4                                      2                                          1,50
и за един фитнес уред                       840                                  440                                      300
35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
                                                            440                                  187                                       133
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия. 
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв. 
37. Услуги с атрактивен характер :
а) корабчета 750 лв. на брой
б) лодки 450 лв. на брой
в) яхти 900 лв. на брой
г) джетове 900 лв. на брой 
д) влакчета 30 лв. на място
е) файтони 75 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 150 лв. на брой оборудване
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни 150 лв. на брой оборудване/
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши 150 лв. на място
к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой
л) стрелбища 300 лв. на брой стрелбище
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети 475 275 200
б) други МПС 950 550 400
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 2000 лв. за брой моторно превозно средство за всички населени места. 
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн—330лв    
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни  и самодвижещи се машини —  110 лв
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11 лв. 
 
 
Годишния размер на патентния данък и видовете дейности са посочени в Приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 110/2007 г./ и са в сила от 01.01.2008 г.