Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

  

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
 
 
 
 
Н А Р Е Д Б А № 16
 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
(Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал.2 от ЗМДТ с Решение № 891 по Протокол   № 68/28.03.2003 г.; изменена с Решение № 963 по Протокол № 71/30.05.2003 г.  на ОбС – Русе; Решение № 981 по Протокол № 72/20.06.2003 г., Решение № 1052 по Протокол № 74/19.09.2003 г.; Решение № 21 по Протокол № 3/05.12.2003 г.; Решение № 35  по протокол №  5/22.12.2003 г.; Решение № 106 по протокол № 9/12.03.2004 г., Решение № 153 по Протокол № 12/23.04.2004 г., Решение № 208 по Протокол № 14/11.06.2004 г, Решение №299 по Протокол №17/16.072004г; Решение № 346 по Протокол №18/24.09.2004г., Решение № 390/12.11.2004 г. Решение №414 по Протокол № 21 /26.11.2004г; Решение № 449 по Протокол №23/22.12.2004г.; Решение № 476 прието с Протокол № 24/28.01.2005 г. и решение № 481 прието с Протокол № 24/28.01.05 г.; Решение № 509 прието с Протокол № 26/25.02.2005 г.; Решение № 554 прието с Протокол №28/01.04.05г. Решение № 584/25.04.2005г прието с Протокол № 29; решение № 632 прието с Протокол № 32/27.05.05г. Решение № 684 и 701 приети с Протокол № 34/29.07.2005 г.; Решение №747 прието с Протокол №35/30.09.2005г.;Решение № 792 прието с Протокол № 38/25.11.2005 г., Решение № 858 прието с Протокол № 41/26.01.2006 г; Решение № 888 прието с  Протокол № 43/24.02.2006 г.   Решение №933 прието с Протокол №44/31.03.2006г.;Решение №1127 прието с Протокол 52 от 27.10.2006г.; Решение № 1150 прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.; Решение № 1197 прието с Протокол № 55/26.01.2007 г.; Решение № 1201 прието с Протокол № 55/26.01.2007 г.; Решение № 1225 прието с Протокол № 57/02.03.2007 г.; Решение № 1297 прието с Протокол № 59/04.05.2007 г.; решение № 1349 прието с протокол № 62/06.07.2007 г.] решение № 37 и № 38 по протокол № 5/15.01.208 г., решение № 160 по протокол № 10/17.04.2008г., решение № 301 по протокол № 17/11.09.2008 г., решение № 391 по протокол № 21/18.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г. , решение № 452 по протокол № 22/29.01.2009 г., Решение №563 по протокол № 28/14.05.2009 г., решение №586 по протокол № 29/11.06.2009 г., Решение № 674 по протокол № 32/08.10.2009 г., решение №743/10.12.2009 г., решение № 784,  785 и 786 по протокол № 37/28.01.2010 г., решение № 822/18.03.2010 г., решение № 862/22.04.2010 г. и  № 863/22.04.2010 г., решение №887 по протокол № 44/20.05.2010 г., Решение №  6/15.05.2010 г. на Административен съд – Русе по адм.дело 114/2010, решение № 914 по протокол № 45/17.06.2010 г., решение № 1032 по протокол № 51/18.11.2010 г., решение №  1062 по протокол № 53/16.12.2010 г., решение № 1099 по протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1157 по протокол № 58/14.04.2011 г, решение № 1277 по протокол № 61/14.07.2011 г., решение № 1321 по протокол № 63/16.09.2011 г., решения № 100 и 101 по протокол № 7/01.03.2012 г., решение № 156 по протокол № 9/19.04.2012 г; решение № 191 по протокол № 10/16.05.2012г; Решение № 224 по Протокол № 12/21.06.2012г.; Решение № 267 по Протокол № 13/12.07.2012г; Решение № 268 по Протокол № 13/12.07.2012г; Решение № 269 по Протокол № 13/12.07.2012г.; Решение № 328 по Протокол № 15/20.09.2012 г., потвърдена с Решение № 12/23.04.2012 г. на АС – Русе (в сила от 16.11.2012 г. – Решение №13934/06.11.2012 г. на ВАС); Решение № 377 по Протокол № 17/15.11.2012 г.; Решение № 408 по Протокол № 18/13.12.2012 г.; Решение № 560 по Протокол № 24/25.04.2013г., Решение №№ 651 и 652 по Протокол № 27/20.06.2013 г., Решение № 718/19.09.2013 г.; Решение № 901 по Протокол № 35/20.02.2014 г.; Решение № 996/24.04.2014 г.; Решение № 1023/22.05.2014 г.Решения №№1067 и 1068/17.07.2014 г.; Решение № 1173/16.10.2014 г,. изм. с Решение №№1294 и 1308  по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 1461/16.07.2015 г.; Решение № 86 по Протокол № 4/21.01.2016г.; Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г.; Определение № 8891/14.07.2016г на ВАС по адм. дело №6666/2016г.; изм. с Решение № 298 по Протокол № 12/19.07.2016г.; изм. с Решение № 334 по Протокол № 13/19.09.2016г; изм. с Решение № 361 по Протокол № 14/20.10.2016г., изм. с Решение № 384 и 385 по Протокол № 15/17.11.2016 г., изм. с Решение № 402/15.12.2016г.)
 
 
 
 
Русе, м.декември 2016г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ  I.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ВЗЕМАНИЯ И РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
 
Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Русе.
Чл.1а. (1). Общинските вземания са публични и частни.
 (2) Публични общински вземания са :
1. за данъци;
2. за други вноски, установени по основание и размер със закон;
3. (нова-реш. 933/31.03.06г. ) общински такси, установени по основание със закон;   
4. ( досегашна т.3 изм.-реш.933/31.03.06г.) по влезли в сила присъди, решения на съдилищата за публични вземания в полза на общината;
5. ( към досегашна т. 3) по влезли в сила наказателни постановления;
6. ( нова -реш. 933/31.03.06г. ) лихвите за вземанията по т.1 до 4.”
(3). Публичните вземания се установяват и събират в левове.
(4) Частни са общинските вземания извън тези по ал. 2.
Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. (доп.- реш.933/31.03.06г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги;
4. за добив на кариерни материали
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. отменена с решение № 1099/27.01.2011 г.;
9. ( нова – реш.933/31.03.06г.)/ в сила от 01.01.2007г./ за притежаване на куче”;
10.  (досегашна т.9) други местни такси, определени със закон.
(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1 по цени, определени с Наредбата.
(3) Не се определят цени и не се събират приходи за общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.
Чл. 3. (1). Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с таксови марки.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които в нормативен акт или в тази Наредба е предвидено друго.
Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги, повишаване на тяхното качество и достъпност;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.
Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само цена за периода на ползване, което се установява с декларация. 
Чл. 8. (1) (изм. с реш.№1062/16.12.2010 ) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.
(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.
(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.
Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.
(2) /изм.-реш.№933/31.03.06г./ Местните такси се събират от общинската администрация. Кметът на Общината със заповед определя длъжностните лица – събирачи на такси и приходи от услуги.
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.
Чл.10а /нов реш.№414/26.11.2004г; изм.-реш.933/31.03.06г.; реш.№1099/27.01.2011 г./ (1)  По искане на длъжник на общински вземания установени с влязъл в сила акт, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части /разсрочване/ съгласно одобрен погасителен план.
(2) Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.
(3) Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност,  които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.
(4) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:
     1./изм.-реш.933/31.03.06г./ Кмета на Община Русе – за задължения до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до края на бюджетната година.
     2./изм.-реш.933/31.03.06г.; реш.№1099/27.01.2011 г./  Кмета на Община Русе след решение на Общински съвет Русе – за задължения над 30 000лв. или ако се иска разсрочване за две и повече години.
(5) По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася, като взема в предвид:
     1. представените доказателства;
     2. размера на задължението;
     3. възможността на длъжника да обслужва текущите си за
дължения и задълженията, чието разсрочване се иска;
     4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;
     5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.
(6)  С разрешението се определят крайният срок , погасителните вноски и други условия, в т.ч. и последиците от неспазването им.
 
РАЗДЕЛ  II.
ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ
 
Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.
(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;
4. препоръки за подобряване на администрирането и събираемостта на таксите.
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.
Чл. 13. Общинската администрация поддържа данни за:
1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2. ползвателите на предоставената услуга;
3. изключенията от общата политика (преференции);
4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне, на размера им;
5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.
 
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ  I.
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
 
Чл. 14. (1). Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план- сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(3) Одобрената план- сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
(4) / нова–реш.№346/24.09.04г.; доп.-реш.933/31.03.06г./ За имоти намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса  за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(5) /нова–реш. № 346/24.09.04г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г/ Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определя със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.  
Чл. 15. (1) /изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г./ Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване или концесия- от ползвателя, съответно концесионера, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл.14. За имот – държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление.
(2). /изм.-реш.№ 346//24.09.04г./ За общинските не жилищни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се събира от общинската администрация, а за жилищните от ОП “Жилфонд” и се внася в приход на общинския бюджет.
(3) /нова- реш.№ 346//24.09.04г., реш.№1099/27.01.2011 г./ Предприятията изчисляват дължимата такса по реда на чл.16 според количеството на битовите отпадъци и/или пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 към ЗМДТ за нежилищните недвижими имоти и върху данъчната оценка за жилищните имоти и я внасят в приход на общинския бюджет. 
Чл. 16 (1) /отм. нова – решение № 153/23.04.04 г., изм. с реш.№1157/14.04.2011 г./ Размерът на таксата се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци, като лицата по чл. 15 подават декларация в Община Русе от 1 юни до 30 ноември на предходната година. В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.
(2) В случаите по ал.1 се заплаща и такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, пропорционално върху данъчната оценка на имота.
(3) /изм. с реш. № 153/23.04.04 г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г./ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота, изчислена съгласно подадена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ.
(4) /нова – реш. №153/23.04.04;изм.реш.-№ 346//24.09.04г./ Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не се обслужват, намиращи се в границите определени със заповед на кмета на общината по чл.14,ал.5 от наредбата. Удостоверяването, че услугата не се извършва от Общината става не по-късно от 1 март на текущата година, след извършена проверка от назначена от кмета комисия.
(5) /нова – реш. № 153/23.04.04; доп.реш.-№ 346/24.09.04г. изм. реш. № 747 от 30.09.05г., доп.решение № 391/18.12.2008 г., № 1157/14.04.2011 г., реш.№1277/14.07.2011 г., реш.№901/20.02.2014 г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г., реш.№186/21.04.2016 г./ Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от лицето/лицата по чл.15 по образец /Приложение №1/ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе до края на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.
(6) (нова с реш.№1062/16.12.2010, изм. с реш.№1099/27.01.2011 г., изм. с реш.№1157/14.04.2011 г.)  Не се събира такса битови отпадъци: 
1. За имоти публична общинска собственост, в това число паркове, спортни игрища, площадки и други използвани за обществено-полезна дейност или предоставени на юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност. 
2. За паркове, спортни игрища, площадки и други използвани за обществено-полезна дейност имоти публична държавна собственост.   
(7) (стара ал.6) /нова – реш. № 346/24.09.04; изм.с реш.№747/30.09.05г., изм.реш.№391/18.12.2008 г., изм.реш.№1032/18.10.2010 г., реш.№1157/14.04.2011 г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г./ Декларациите по  ал. 5, се приема и завежда в отделен регистър на  Обшината /Кметството/, като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от длъжностно лице от Дирекция “Местни данъци и такси” / Кметовете на кметства/, което/които/ при необходимост изисква и допълнителни документи, и/или извършва насрещни проверки в съответната данъчна служба. Декларацията се приема, но поражда последици само, когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали. 
(8) (стара ал.7) /нова-реш.№ 346//24.09.04г., изм.с реш.№391/18.12.2008 г., изм.реш.№391/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г./ За обстоятелствата декларирани по ал.5, от общинските органи по приходите да се осъществява контрол, чрез събиране на информация от документи за извършени разходи за ползвани през съответната година услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, обслужващото електроразпределително дружество и други, които са доказателство за ползване на имота през част от отчетната годината. При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен размер, определена пропорционално върху данъчната оценка на имота.      
(9) (стара ал.8) (нова реш.391/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г.) При настъпила промяна на декларираните обстоятелства за имота по ал. 5 задълженото лице (при повече задължени лица – едно от тях) или негово упълномощено лице, оттегля подадената декларация писмено със заявление или със заверка върху оригинала, съхраняван в Дирекция „Местни данъци и такси”.
Чл.16”а” /нов- реш.№ 346//24.09.04г., изм.реш.№391/18.12.2008 г./ (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци за имота се съгласуват в отдел “Екология” на Общинската администрация, съобразно базовите параметри на недвижимите имоти.
(2) /изм. с реш.№74730.09.05г., изм.реш.№391/18.12.2008 г./  Подадената от собственика на имота декларация по чл.16,ал.1 се приема и завежда в отделен регистър на Общината /Кметството/, но поражда последици само след съгласуването й от длъжностно лице от отдел “Екология”. По внесената декларация и допълнително изискана информация за базови параметри на конкретния имот и броя на ползвателите му (живеещи, персонал и др.) и генерираното количество битови отпадъци се извършва проверка за правилността на определяне на необходимия брой от декларирания вид съдове за битови отпадъци, въз основа на “Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци” и емпирични данни от контролен пункт. В срок от 5 работни дни, длъжностното лице удостоверява с подписа си съгласуването на декларацията и я предава по служебен ред, на данъчната администрация.
(3) /изм.реш.№391/18.12.2008 г., реш.№1099/27.01.2011 г./ Когато лицето не е подало в срок декларацията по чл.16,ал.1, декларирало е по.малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, не е предоставило изискани от отдел “Екология” допълнителни базови данни за имота или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса пропорционално върху данъчната оценка на имота /по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 към ЗМДТ – за нежилищните имоти/. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.
(4) (нова – решение № 1201/26.01.2007 г.) При промяна на обстоятелства в подадена декларация по чл.16,ал.1, корекции или оттегляне на същата се извършва с корекционна декларация в срок до 31 януари на годината за която се отнася декларацията или не по късно от 14 дни след обнародване на решение на ОбС за определяне на ТБО за същата година”.
Чл. 17. Нов с реш.№1099/27.01.2011 г. (1). (изм. с реш.№901/20.02.2014 г., изм. с Реш. № 1308/26.02.2015г.) Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.
(2) (изм. с реш.№901/20.02.2014 г.)  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) (нова с реш.№186/21.04.2016г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Чл. 18. (1). Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.
(2). За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
Чл.19./изм. Реш.№449/22.12.04г.; отменена с реш.№74730.09.05г./  
Чл.19а /нов–реш.№299/16.07.04г. изм.реш.414/26.11.04г.; отменен с реш №747  от 30.09.05г./.
 
РАЗДЕЛ  II.
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Чл. 20. (1). Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2). Таксата се заплаща от физическите и/ или юридическите лица ползващи терените в зависимост от зоната, в която те се намират. 
(3). /доп. с реш. №299/16.07.04г.; решение № 684/29.07.05 г., изм. реш.№ 391/18.12.2008 г., изм. с реш.№887/20.05.2010 г./ В случай, че целият терен се ползва от физическо или юридическо лице за пазари /открити или покрити/, то заплаща месечна такса в размер на  „за първа зона – 0.80 лв. на кв.м., за втора зона – 0.68 лв. на кв.м. и за трета зона – 0.56 лв. на кв.м.” до 5-то число на следващия месец.
(4). Зоните по ал. 2 се определят с Наредба № 2 на Общински съвет- Русе. 
(5). /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015г/ Таксите се определят на кв.м за ден или месец. Таксите се заплащат за площ не по-малка от един квадратен метър. За всеки започнат квадратен метър се заплаща пълна такса. 
(6). /отм. с Реш. № 1294/26.02.2015г/ 
(7). При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от два дни преди започване на месеца.
(8). При прекратяване на ползването на площите по ал.1, се възстановява таксата за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. Моментът на прекратяването се удостоверява с връщането на разрешителното. 
(9). Промените в размера на ползваната площ се отразяват в издаденото разрешително по общия ред.
Чл. 21. (1). За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя както следва:
1. За производители на селскостопанска продукция: 
а). На квадратен метър:
а.а). На ден- 1,00 лв. / кв.м
а.б). На месец- 12,00 лв. / кв.м
б). За продажба с лек автомобил или кола с животинска тяга- 3,00 лв. на ден;
в). За продажба с лек автомобил с ремарке- 5,00 лв. на ден;
г). За продажба с товарен автомобил или ремарке- 12,00 лв. на ден;
д). За продажба с товарен автомобил с ремарке- 15,00 лв. на ден; 
2. За търговци, които не са производители:
а). На квадратен метър:
а.а). На ден – 1,20 лв.
а.б). На месец – 15,00 лв.
б). За продажба с лек автомобил или кола с животинска тяга- 9,00 лв. на ден;
в). За продажба с лек автомобил с ремарке- 12,00 лв. на ден;
г). За продажба с товарен автомобил или ремарке- 12,60 лв. на ден; 
д). За продажба с товарен автомобил с ремарке- 18,00 лв. на ден;  
(2). За ползване с цел търговия с промишлени стоки, таксата за един квадратен метър се събира в увеличен размер 2,5 пъти, спрямо таксите за търговия със селскостопанска продукция от не производители, а от 01.07.2003 г. в увеличен размер 2 пъти.
(3) /нова – реш. №554/01.04.05г./ За ползване на общински пазар предназначен за продажба на автомобили се заплащат следните такси:
– за лек автомобил – 2лв./за ден;
– за лекотоварен автомобил или микробус – 5лв./за ден;
– за товарен автомобил или ремарке – 10лв./за ден;
– за продажба на резервни части за МПС и аксесоари – в определените размери по ал.2
(4)/предишна ал.(3)-реш.554/01.04.05г./ За лица с намалена работоспособност над седемдесет на сто (първа и втора група инвалидност) размерът на таксата е седемдесет на сто от размера на таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1, б. “а”.
(5)./предишна ал.(4)-реш.№554/01.04.05г./ За периода от м. декември до м. февруари включително, таксите се събират с намаление от 20 на сто. 
Чл. 22. Таксите по чл. 21 се внасят в касата на Общината или по банков път. 
Чл. 23. (1) /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015г/ За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, включително и за разполагане на щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, фризери за сладолед, хладилни витрини, автомати, детски клатушки, детски електрически колички, батут, летни барове, барбекю, стойки, стелажи за вестници и очила, летни градини, се заплаща такса за:  
1. Първи сектор, централна зона:
1.1. /изм. и доп.реш.№391/18.12.2008 г./ За щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, сладолед, пуканки, разполагане на витрини, стойки за вестници, очила и др. Заплаща се площ не по-малко от 1 /един/ кв.м., както следва:
а). на кв.м за ден – 3,00 лв.;
б). на кв.м за месец- 32,00 лв.
1.2. /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ За разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение: 
а) на кв.м за ден- 0,60 лв.;
б) на кв.м за месец- 7,50 лв. 
(2). На основание посочените такси в ал.1, т.1.2, за различните видове маси таксите се определят, както следва: 
1. /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ За една маса с четири места за сядане (средна площ 4,4 кв.м.): 
а). на ден- 3,00 лв.;
б). на месец- 32,00 лв.
2. /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ За една маса с 5 и 6  места за сядане /столове и пейки/ (средна площ 5,5 кв.м.):
а). на ден- 4,00 лв.; 
б). на месец- 40,00 лв.
3. /Отменена с решение № 391/18.12.2008 г., нова с Реш. № 1294/26.02.2015г/ При изграждане на сенник или монтиране на подиум, върху терен общинска собственост, към обекти по чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2, се заплаща такса по чл. 23, ал. 1, т. 1.2, б.”б” (на кв.м. на месец).
4. /нова – реш.№391/18.12.2008 г./ Трайно оградените летни градини с огради, цветарници, стойки и други съоръжения /възпрепятстващи свободното преминаване на гражданите/ пред заведенията за хранене и развлечение заплащат такса на кв.м. съгласно т. 1.2 „б” на чл.23 ал.1, а неоградените летни градини  на бр. маси /съоръжения/.
5. /нова с реш.№391/18.12.2008 г., отм. с Реш. № 1294/26.02.2015г/.
6. /нова с реш.№391/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 1294/26.02.2015г/ През периода от 31 октомври до 01 май се заплаща такса в размер 50 % от  определената при условие, че подвижните съоръжения като: огради, чадъри, стойки, цветарници, спомагателни щандове, витрини и други не се премахнат от общинския терен. 
7. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015г/ Предходната точка не се прилага за трайно оградените летни градини с огради, цветарници, стойки и други съоръжения, с монтирани найлонови прегради, стъклени панели и други подобни. 
(3). /доп..реш.№391/18.12.2008 г./ Секторите коефициенти се определят, както следва:
І сектор:
Всички обекти на главните търговски улици: 
“Александровска”, “Петко Д. Петков”, “Николаевска”, “Борисова”, “Цар Освободител”, “Шипка”- до жп прелеза, бул. “Липник”- до ул. “Н. Петков”, „“Княжеска” от ул. “Ц. Независимост” до ул. “В. Търново” и прилежащите им площади.
ІІ сектор:
Обектите, невключени в сектори І – ІІІ.
ІІІ сектор:
1. Обекти в ЖК “Чародейка”, “Дружба- 1, 2 и 3, “Здравец-изток” между бул. “Липник”, ул. “Котовск” и бул. “България”, източно от ул. “Котовск”, Източна и Западна промишлени зони,  “Родина”-1, 2, 3 и 4.
ІV сектор:
Обекти в селищата Мартен, Ново село, Николово, Червена вода, Басарбово, Тетово, Бъзън, както и кварталите на Русе – Средна кула, Допалите, Образцов чифлик и ДЗС.
V сектор:
Обектите в останалите селища на общината
(4). Корекционните коефициенти за секторите се определят, както следва:
І сектор – 1.0
ІІ сектор – 0,85
ІІІ сектор – 0,70
ІV сектор – 0,55
V сектор – 0,40
(5). Когато един обект е разположен на ъгъл на две улици, му се дава по- високия от двата коефициента за сектор.
(6) /нова – реш. № 153/23.04.04,  отм.- реш №299/16.07.04г./ 
(7) /нова – реш. № 153/23.04.04., отм.- реш.№299/16.07.04г./.
(8) /нова – реш. № 153/23.04.04., отм.- реш №299/16.07.04г./.   
Чл. 24. /изм.реш.№391/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 1294/26.02.2015г/ За ползване на общински терени, върху които са организирани събития с медиен характер, концерти, панаири, фестивали, изложения и презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги и събития, свързани с чествания на национални, общоградски и други празници, както и за традиционни продажби на стоки (мартенски и коледни), се събира такса в размер на 3.00 лв. на кв.м. на ден.
Чл. 24а. /нова-реш.№ 160/17.04.08г./ При ползване на търговски площи за пазари и тържища, както и при извършване на дейности по чл.24 от Наредба №16, върху събираните такси се начислява ДДС.
Чл. 25. /изм. с реш.№747/30.09.05г., изм. с Реш. № 1294/26.02.2015г./ За ползване на терени общинска собственост, върху които са организирани панорами, циркове, стрелбища, моторни люлки, атракционни съоръжения и други подобни или се представят улични артисти и музиканти, се събира такса в размер:
0.60лв.на кв.м./за ден – за І-ви сектор;
0.50лв.на кв.м./за ден – за всички останали сектори
Чл.25”а”/ изм. с решение 701/29.07.2005 г.; поправка на факт.грешка 30.09.2005г., изм. с реш.№ 160/17.04.08г./ /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на строителна площадка и строителни материали съгласно Плана за безопасност и здраве /ПБЗ/ се заплаща такса в лв./кв.м./месец както следва:
 
1. В първа зона 
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица
3,00 
 
5,00
 
7 ,00
2. Във втора зона
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица
2,50
 
4,50
 
6,00
3. В трета зона
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица
2,00
 
3,50
 
5,00
4.В четвърта зона и гр.Мартен 
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица
1,50
 
2,50
 
3,00
5. В пета зона и селата в Община Русе 
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица
0,50
 
2,00
 
2,5
 
/2/ Таксата по ал.1 се отнася за периода по първоначалния одобрен ПБЗ и се внася за срок от три месеца, преди подписването на обр.2 – откриване на строителната площадка. Следващите вноски се заплащат ежемесечно. При внасяне на преработка по ПБЗ с удължаване на срока по първоначалния ПБЗ или удължаване на първоначалния срок по ПБЗ, се заплаща двойна такса за срока на надвишението.
Чл.25б (нов с р-е № 413/18.12.2008 г., изм. с реш №452/29.01.2009 г.; реш.№101/01.03.2012 г.) За ползване на един брой паркомясто върху улични платна, прилежащи към обществени сгради (офиси, магазини и др.) се заплаща такса в размер на 120,00 лв. на месец, като се предоставят до 30 % от капацитета на всеки платен паркинг или паркоместа върху уличните платна за ползване със заплатена абонаментна такса. Редът и условията за ползване на  паркомясто се определя съгласно чл.24 от Наредба № 18 на ОбС-Русе.
Чл.25в (нов с р-е № 413/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 1294/26.02.2015г.)  За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби, рампи за товаро-разтоварна дейност и други/ се заплаща такса в размер на 3.50 лв. на кв.м. на месец.   
Чл. 26. Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
 
РАЗДЕЛ  III.
ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ,ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ, ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /допълнено с Реш.№554/01.04.05г./
 
Чл. 27. (1). (изм.с реш.№452/29.01.2009г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) За ползване на целодневни детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва: 
1. (нова с реш.№391/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) Месечна такса в следните размери:
1.1. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв. 
1.2. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/, медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.
1.3. (нов с Решение № 268/12.07.2012г., стара т. 1.1. – с Реш. № 402/15.12.2016г.) За извършване на водно-закалителни процедури в лечебно-профилактичен комплекс  в детските ясли родителите на децата заплащат допълнителна месечна такса в размер на 10.00 лева.
1.4. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) При отсъствие от детското заведение на деца до 5 годишна възраст за повече от 30 календарни дни през периода от 01.06.-14.09, се заплаща само месечна такса в размер на 10,00 лв. 
2.  (изм. с реш.№391/18.12.2008 г. изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) Такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден.
(2). (изм.с реш.№452/29.01.2009 г.) За ползване на седмични детски ясли родителите и настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:   
1.  отпада с реш.37/18.01.2008 г.
2. (изм. с реш.№391/18.12.2008 г.) Месечна такса в размер на 5,00 лв. за всеки присъствен ден.
(3). (доп. с Реш. № 402/15.12.2016г.) За ползване на полудневни детски градини, полудневни групи към детски градини и училища и в случаите на почасова организация съгласно чл. 17 от Наредба №5 за предучилищното образование, родителите и настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. отпада с реш. 37/18.01.2008 г.
2. (изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) при осигурена закуска месечна такса в размер на 0,50 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие.
3. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) при осигурен обяд месечна такса в размер на 2,00 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие. 
(4) /нова с реш.№996/24.04.2014 г./ За ползване на услугата полудневно отглеждане на деца в общинските детски ясли, родителите и настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. Месечна такса в размер на 5,00 лв. 
            2. Такса в размер на 1,60 лв. за всеки присъствен ден.”
(5) /стара ал.4/ (нова с реш.№452/29.01.209 г., изм.с реш.№996/24.04.2014 г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) За ползване на седмични групи  в детски градини  родителите или настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. (изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) месечна такса в следните размери:
1.1. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв. 
1.2. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/, медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.
2. (изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) такса в размер на 3.10 лв. за всеки присъствен ден.
(5) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(6) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(7) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(8) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(9) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
Чл.27А (изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) Не се заплаща  месечна такса по чл.27, ал.1, т.1, т.1.1 и т. 1.2. и ал.5, т.1, т.1.1 и т.1.2. в детските градини и училища, за децата в подготвителна група, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищно образование. 
Чл. 28 (1) (нова с Реш.№554/01.04.05г.- предишна ал.4,чл.27, изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) 50 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за:
1. деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител).  
2. деца, чиито и двамата родители са студенти – редовна форма на обучение
3. /изм.реш.№391/18.12.2008 г., реш.№452/29.01.2009 г./ деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително.
4. отменена с реш. №452/29.01.2009 г.)
5. деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП.
6. (нова – Реш.554/01.04.05г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) за второто дете, когато двете деца от едно семейство са в детска градина или ясла.
(2) (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) 75 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за второто дете, когато първото дете е ученик – до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст. Обстоятелството се доказва пред детското заведение два пъти в учебната година, съответно до края на месеците септември и февруари.
(3) (нова – Реш.554/01.04.05г., стара алинея 2 – с Реш. № 402/15.12.2016г.) Не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за:
1. (изм. с реш.№452/29.01.2009 г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) деца, чиито родител / родители са с намалена работоспособност над 71 на сто (I или II група инвалиди), сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
2./доп. реш.№414/26.11.04г., с реш.№391/18.12.2008 г.) / децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба №19 за експертизата на инвалидността при деца до 16-годишна възраст в Приложение №5 и деца с процент на инвалидност от 50 до 100 на сто или за деца които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазване.
3. /нова – Реш.№554/01.04.05г./ третото и следващо дете от семейство на многодетни родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто в четвърт размер.
(4) (нова с реш.№452/29.01.2009 г. стара ал. 5 – с Реш. № 402/15.12.2016г.) Не заплащат месечна такса по чл.27, ал.1, т.1 родители или настойници, когато по независещи от тях причини  детската ясла или  детска градина е затворена/ основен или авариен ремонт, аварии или други бедствия/.
Чл.29(1)/изм.Реш.№554/01.04.05г./ За ползване на намаленията и освобождаването по чл. 28, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи обстоятелствата. Когато в детското заведение са приети близнаци, поредността им се определя с представено от родителите копие от “Акт за раждане” издадено от съответния отдел “Гражданско състояние” на Общината по месторождение.
(2). Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
Чл.29”а”(нов – Реш.№554/01.04.05г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) (1) (изм.с реш.№996/24.04.2014 г.) За получаване на храна от Детска млечна кухня от родителите на деца до 3-годишна възраст се заплаща стойността на избрани менюта по групи, както следва:
Група № 1 –  1,20 лв./дневно;
Група № 2 – 1,40 лв./дневно.
 (2) Таксите се събират за текущия месец от 1-во до 10-то число или при първоначално закупуване на менюта.
Чл. 30. (изм. с реш.№391/18.12.2008 г.) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 18,00 лв.
Чл.30а. (нов – реш. №299/16.07.04г., изм. с Реш. № 402/15.12.2016г.) При не заплащане на дължимите такси по чл.чл.27 и 30 за два поредни месеца в рамките на една учебна година, децата / учениците се отстраняват от съответното детско заведение или общежитие.    
Чл. 31 (1) /изм.с реш.№ 66/13.02.2008 г./ Лицата  ползващи  услугата на  Домашен социален патронаж с доходи от 150 лв. до 250 лв. заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка на едно лице, но не повече от 2,50 лв. за  храноден.
(2)  Лицата, чиито месечни доходи са до 150 лв., заплащат месечна такса в размер на 50 на сто от личния доход, но не повече от реалната издръжка, а тези с месечни доходи над 250.00лв. заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка за ползваната услуга.
  (3)  Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. 
       (4) /изм. с реш.№996/24.04.2014 г./ Ветераните от войните на основание чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия или от сбора от пенсиите си без добавките, изплащани към тях, но не повече от 75 лева и не повече от реалната издръжка.
(5)  Реалната издръжка на едно лице в системата на Домашен социален патронаж включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
Чл. 32. За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер на 25,00 лв.
Чл. 33. /изм. – реш. №299/16.07.04г./ Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл.31 и чл.33а, ал.1 до 25-то число на следващия месец.
Чл. 33а /нов с Решение № 224/21.06.2012г/ (1) /изм. с реш.№996/24.04.2014 г./ Лицата, ползващи социалните услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ в „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж заплащат месечна такса“.
(2) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социалните услуги, както следва:
1. Потребителските такси по дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите. 
2. Минималната потребителска такса  е 0,20 лв./час
3. Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0,20 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото по-висок е доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите се определя по следния начин:
 
Потребители, чийто доход е равен или по-нисък от: коефициент Диференцирана ставка за потребителска такса
1. Гарантирания минимален доход (ГМД)* 1,0 0,20 лв./час
2. Двукратния размер на ГМД 1,1 0,22 лв./час
3. Трикратния размер на ГМД 1,3 0,26 лв./час
4. Четирикратния размер на ГМД 1,5 0,30 лв./час
5. Петкратния размер на ГМД 1,8 0,36 лв./час
6. Шесткратния размер на ГМД 2,0 0,40 лв./час
 
* гарантиран минимален доход = 65 лв.
 
4. /отменена с реш.№996/24.04.2014 г./
5. Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта, като заплащат пълната цена на услугата – 2,00 лв./час.
6. /нова с реш.№996/24.04.2014 г./ Ветераните от войните заплащат такса определена по реда на чл. 33а, ал. 2, т. 3, но не повече от 0, 40 лв./час.
(3)  Таксите за социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:
1. децата до 18-годишна възраст, но не повече от 20-годишна възраст, ако учат;
2. лицата, които нямат доходи и влогове;
3. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.
Необходимо е да се поддържа надеждна и актуална документация, удостоверяваща наличието (липсата) и размера на доходите на потребителите, въз основа на които се определя размера на месечната такса. При промяна на доходите лицата – потребители на услугата, следва да декларират настъпилата промяна в 7-дневен срок от настъпването й.
(4) Таксите се събират от определеното длъжностно лице, по време на изпълнение на проекта, и определено длъжностно лице в периода на осигуряване на устойчивост на проектното предложение, и се внасят по разкритата банкова сметка  на Община Русе за проекта, през месеца, следващ месеца, за който се дължат. Всички приходи, генерирани в рамките на проекта, се приспадат от сумата на допустимите разходи по същия. 
 
РАЗДЕЛ  IV.
ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА (Отменен с решение № 1099/27.01.2011 г.)
 
Чл. 34. Отменен с решение № 1099/27.01.2011 г.
 
РАЗДЕЛ  V.
ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
(отм. с Решение № 267/12.07.2012г)
 
Чл. 35. (отм. с Решение № 267/12.07.2012г) 
Чл. 36. (отм. с Решение № 267/12.07.2012г)
Чл. 37. (отм. с Решение № 267/12.07.2012г) 
Чл. 38. (отм. с Решение № 267/12.07.2012г)
Чл. 39. (отм. с Решение № 267/12.07.2012г)
 
РАЗДЕЛ  VІ.
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
 
Чл. 40. (1). Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 
(2). Сроковете за извършване на техническите услуги са регламентирани в действащите нормативни актове и тази наредба.
(3). Таксите за бързи и експресни технически услуги се заплащат при получаване на документацията.
Чл. 41. Освобождават се от заплащане на такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл. 42. (изм. с реш. №156/19.04.2012 г., изм. с Решение № 269/12.07.2012г) За технически услуги по устройство на територията, извършвани  в указаните по долу срокове, се събират следните такси: 
1. Издаване на скица:
1.1.За недвижим имот от действащи и недействащи планове 25,00 лв
1.2. За линейни обекти 25 лв/лист
1.3. Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или план за регулация на диск 100 лв/ха
2. Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа във формат А3 и А4 3 лв.
3. Предоставяне данни за координати и коти на геодезични точки – основни, гранични и др. 30,00 лв
4. Издаване на удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ 55,00 лв./за имот
5. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца 10,00 лв. /бр.
6. Такса за удостоверение по чл. 52 ал. 5 от ЗКИР: 25 лв.
7. Издаване на разрешения за поставяне:
7.1. Съгласуване, одобрение и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 50,00 лв.
7.2. Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения 50,00лв./бр.
8. Издаване на разрешение за строеж:
8.1. Издаване на разрешение за строеж без проект (чл.147 от ЗУТ) 60лв
8.2. Издаване на разрешение за строеж (чл.148 от ЗУТ), за ново строителство, за вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти на жилищни, смесени, обществено-обслужващи, производствени и др. сгради 150 лв
8.3. Издаване на разрешение за строеж за линейни обекти на инженерната инфраструктура-пътища и ЖП линии, от националната и общинска инфраструктура 1лв/м.л. но не по-малко от 120 лв
8.4. Издаване на разрешение за строеж за инженерни мрежи и проводи
8.4.1. Издаване на разрешение за строеж за инженерни мрежи и проводи в строителните граници на населените места 0,5лв/м.л. но не по-малко от 120лв
8.4.2. Издаване на разрешение за строеж за инженерни мрежи и проводи извън строителните граници на населените места 0,2лв/м.л. но не по-малко от 120лв
8.5. Издаване на разрешение за строеж за площни обекти – паркинги, открити площадки , зелени площи, сметища, сгуроотвали и др. 0,1лв/м.кв. но не по-малко от 120лв
9. Вписване забележка към разрешение за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ 100 лв.
10. Презаверяване на разрешение за строеж 50% от РС
11. Издаване на акт за узаконяване Таксата за РС
12. Издаване на удостоверение:
12.1. Издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж по чл.181 от ЗУТ, по § 16 от ЗУТ, по чл.202 от ЗУТ и факти и обстоятелства по устройство на територията 100 лв.
12.2. Удостоверение за идентичност на поземлен имот и квартал- срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението 20,00 лв.
13. Одобряване на комплексни инвестиционни проекти (чл. 150 от ЗУТ)
30% увеличение спрямо основната такса за ПУП и инвестиционен проект
14. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни идейни, технически и работни проекти (ИИП, ТИП и РИП):
14.1. За жилищни сгради и нежилищни сгради включително гаражи и допълващо застрояване, пристройки и надстройки, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба, по чл.145 ал.5 от ЗУТ, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ  за съответната РЗП По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не повече от 900 лв на специалност.
14.2. Огради 0,30лв/м.л., но не по-малко от 20лв
15. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за узаконяване таксата за одобряване
16. Презаверка на проекти с изтекъл едногодишен срок 50% от съотетната такса за одобряване
17. Съгласуване и одобряване на проекти за площни обекти- паркинги, открити площадки ,бензиностанции, метанстанции и газстанции, зелени площи, оранжерии, сметища, сгуроотвали и др. за специалност – за квадратен метър 0,2лв/м.кв. за специалност но не по-малко от 100,00 лв
18. Съгласуване и одобряване на проекти за пътища и ЖП линии за специалност 0,5лв/м.л. за специалност но не по-малко от 100,00 лв
19.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти:
19.1. За  изменения и преустройство на сградни инсталации за специалност 0,1лв/м.кв. за специалност но не по-малко от 50,00 лв 
19.2. Монтаж на машини и съоръжения, като и базови, радиорелейни и комутационни станции за специалност 50,00лв/специал-ност
19.3. Открити и закрити електроразпределителни уредби за специалност 
А) до 400 кVА
 
Б) от 401 до 1000 кVА
 
В) над 1000 кVА
 
50,00 лв за специалност
 
60,00 лв за специалност
 
75,00 лв за специалност
 
20. Одобряване и съгласуване на проекти за телефонни кабели, кабели средно и ниско напрежение, топлопроводи и газопроводи, далекосъобщителни кабели, кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали, водопроводи и канали :
20.1. От 1 до 100 м   50,00 лв за специалност
20.2. от 101 до 500 м- 60,00 лв за специалност
20.3. От 501 до 1000 м- за специалност 80.00 лв за специалност
20.4. Над 1000 м- за специалност 100,00 лв за специалност
21. Разглеждане и съгласуване на проекти за временна организация на движението, извън случаите по т.т. 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 – обществени мероприятия и дейности на експлоатационните дружества:
21.1.Улица:
21.1.1. с дължина до 300 м 90,00лв/проект
21.1.2. с дължина над 300 м 125,00лв/проект
21.2. Кръстовища:
21.2.1. с площ до 200 кв.м 90,00лв/проект
21.2.2. с площ над 200 кв.м 125,00лв/проект
22. Разглеждане и съгласуване на проекти за пречиствателни съоръжения за отпадни води за специалност 80,00 лв за специалност
23. Съгласуване на проекти за сградни ВиК отклонения за специалност 60,00 лв за специалност
24. Разглеждане и приемане на екзекутивна документация по точки 17 -24, както и преработка проекти по чл.154, ал.5 от ЗУТ 30 % от основната такса за одобряване.
25. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория
25.1 Частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски, и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др. 100,00 лв.
25.2. Улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас 100,00 лв.
25.3. Съоръжения към улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. 100,00 лв.
25.4. Жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения с обществено обслужване, производствени сгради, вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти и др.
До 100 кв.м. РЗП 100,00 лв.
До 300 кв.м. РЗП 200,00 лв.
До 500 кв.м. РЗП 300,00 лв.
Над 500 кв.м. РЗП, включително базови, радиорелейни и комутационни станции 500,00 лв.
25.5. Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи IV категория 70,00лв/връзка
26. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория, включително реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението:
26.1. Жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения с обществено обслужване, производствени сгради, вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти и др.
До 100 кв.м. РЗП 100,00 лв.
Над 100 кв.м. РЗП 150,00 лв.
26.2. Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи V категория 50,00лв/връзка
26.3. Паркинг-гаражи 125,00лв
26.4. Открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа 125,00лв
26.5. Допълващо застрояване и гаражи, извън строежите по шеста категория от Наредба №1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи 50,00 лв/на обект
 
Чл.42а (нов с решение № 586/11.06.2009 г.) (1) За обществено-обслужващи сгради, чието предназначение е в областта на образованието, здравеопазването, спорта и с култово-религиозно предназначение се събира такса в размер на 50% от определените в раздел VІ от наредбата.
(2) В случаите, в които сградата  е със смесено предназначение,  ал.1 се прилага, ако частта предназначена за образование, здравеопазване, спорт или с култово-религиозно предназначение е не по малка от 2/3 /две трети/ от обема /разгърнатата застроена площ/  на цялата сграда.
(3) /нова с реш.№1461/16.7.2015 г./ Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционни проекти и/или са поискали разрешение за строеж за обновяване/саниране на цели жилищни сгради, блок секции и общежития – ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията ѝ.
Чл. 42б (нов с Решение № 269/12.07.2012г.) Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията  по чл.42  са:
(1) Срокът е 3-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точка 5.
(2) Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.2, т.3,т.6, т.8, т.9, т.10,т.12.2,  т.16,  т.18,  т.25, т.26. Срокът е 7-дневен от внасянето на проектите по т.14, т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23  / при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.2 от ЗУТ/.
(3) Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.7.1,  т.12.1 /за услугите по чл.181 и чл.202от ЗУТ/, т.16, т.24.
(4) Срокът е 28-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.7.2.
(5) Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4, т.12.1 /за услугата по &16 от ЗУТ/, т.13. Срокът е едномесечен от внасянето на проектите по т.14,т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23  /при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ/
 
РАЗДЕЛ  VIІ.
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 
Чл. 44. /изм.и доп.– реш. 933/31.03.06г.; изм. с Решение № 267/12.07.2012г./ За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници:
1.1 за удостоверение за наследници по права линия:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой.
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането. – 6,00 лв. за 1 брой
1.2 за удостоверение за наследници по съребрена линия:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
2. за издаване на удостоверение за семейно положение:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
3. за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой.
4. за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой 
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 8,00 лв. за 1 брой
5. за издаване на удостоверение за родените от майката деца
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой.
Б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
6. за издаване на удостоверение за правно ограничение:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
7. за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой.
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв./бр.
8. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 8,00 лв./бр.
9. за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 8,00 лв. за 1 брой
10. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден. – 8,00 лв. за 1 брой
11. за издаване на удостоверение за постоянен адрес
11.1 за български граждани:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6 ,00лв. за 1 брой 
11.2 за лица, приети за български граждани с указ на президент или чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
12. за издаване на удостоверение за настоящ адрес:
12.1 за български граждани:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой 
12.2 за лица, приети за български граждани с указ на президент или чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
13. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
14. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
15. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
16. за издаване на удостоверение за раждане –дубликат:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой 
17. за издаване на препис-извлечение от Акт за раждане:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой 
18. за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой 
19. за издаване на Препис-извлечение от Акт за сключен граждански брак:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой 
20. за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой 
21. за издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 5,00 лв. за 1 брой
22. за заверка на документи, нуждаещи се от легализация – срока за изпълнение се определя от срока за изпълнение на издавания документ – 7,00 лв. за 1 брой
23. за издаване на заверени копия от документи
 а) обикновена услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за първа страница, за всяка следваща страница по 2,00 лв.
24. За инвалиди с намалена работоспособност 90% и повече, удостоверено с документ – решение на ТЕЛК, административните такси от т.1 до т.23 включително се заплащат с 50 % намаление  
Чл. 45 (1). По производства за:
1. настаняване под наем върху общински нежилищни имоти 4,00 лв.
2. продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински нежилищни имоти 10,00 лв.
3. /отм.-реш.№299/16.07.04г./
4. /отм.-реш.№299/16.07.04г./.
5. /отм.-реш.№299/16.07.04г.
(2). Таксите по ал.1, т.2 се събират предварително. 
Чл. 46. (1). За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 5,00 лв.
(2). /отм.-реш.№299/16.07.04г./.
(3). /отм.-реш.№299/16.07.04г./.
(4). /отм.-реш.№299/16.07.04г./.
Чл. 46а./отм.-реш.№299/16.07.04г./ 
Чл. 47. (отменен с реш.№391/18.12.2008 г.)
Чл. 48 . (отменен с реш.№391/18.12.2008 г.)
Чл. 49./отменен с Реш.№449/22.12.04г./.
Чл.49А./отм.-реш.№299/16.07.04г./ 
Чл.49Б./отм.-реш.№299/16.07.04г./ 
Чл.49В./отм.-реш.№299/16.07.04г./.
Чл.49 (нов – решение № 1201/26.01.2007 г., изм.реш.№391/18.12.2008 г.) Такси за административни услуги по Местни данъци и такси:
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по приложение № 2 от ЗМДТ:
а) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ за граждани  – срок за изпълнение – от 4 до 14 работни дни  – 5.00лв.;
б)  /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ за ЕТ и юридически лица: – срок за изпълнение – от 4 до 14 работни дни  – 10,00 лв.;
в)  /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ бърза услуга – срок за изпълнение – до 3 работни дни: за граждани –   10 лв.,  за ЕТ и юридически лица –   20 лв.
2.  (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Издаване на дубликат на квитанция за платени данъци и такси, копия от декларации по ЗМДТ и други документи  – срок на изпълнение до 7  работни дни – 3 лв.
3.  (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Предоставяне разпечатка на данъчни сметки/задължения (главница, лихва), вноски, остатъци – срок на изпълнение до 7  работни дни –   3 лв.
Чл.49”а” (нов – решение № 1201/26.01.2007 г.) За издаване на други удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи се заплащат следните такси:
а) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ обикновена услуга със срок за изпълнение до 3 работни дни – 2 лв. за брой;
б) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ бърза услуга със срок за изпълнение 1 работен ден – 4.00 лв. за брой.  
 
 
 
РАЗДЕЛ  VIIІ.
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
 
Чл. 50. (1). За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва: 
1. До 15 години:
а). гробищен парк “Чародейка”- 25,00 лв.;
б). гробищен парк “Басарбово”- 20,00 лв.;
в). гробищни паркове в селата- 18,00 лв.
2. За вечни времена:
а). гробищен парк “Чародейка”- 125,00 лв.;
б). гробищен парк “Басарбово”- 100,00 лв.;
в). гробищни паркове в селата- 90,00 лв.
3. За ползване не семейни гробни места за вечни времена:
а). гробищен парк “Чародейка”- 1000,00 лв.;
б). гробищен парк “Басарбово”- 875,00 лв.;
в). гробищни паркове в селата- 750,00 лв.
4. За придадени по регулация маломерни гробни места- съответната част от таксата, определена за гробното място- 50 на сто от таксата по ал.1, съответно по т.1, 2 или 3.
(2). За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.
Чл. 51. (отм.).
 
 
 
РАЗДЕЛ  ІХ.
ТАРИФА ЗА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ЗА  ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА  НА СКЛАД И НА КОРЕН, СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ И СТРАНИЧНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МЕЖДУРЕДИЯ В НОВОСЪЗДАДЕНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ И НЕВЪЗОБНОВЕНИ СЕЧИЩА И  ЗА  ПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД
 
Чл. 52. (изм. с реш. № 1349/06.07.2007 г., реш.№301/11.09.2008 г.) За административни и технически услуги,  за ползване на дървесина  като процент от продажната цена на склад и на корен”,  ”Странични ползвания и странични горски продукти”, “За земеделско ползване на земи от общински горски фонд представляващи, междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища” и “За ползване инфраструктурата в общински горски фонд”
      (1). Тарифа за такси за административни и технически услуги 
      т.1.  За административни услуги както следва:
Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.)
по ред  
1                                                        2          3        4
1. За издаване на позволителни, разрешителни, превозни билети,  
  удостоверения и свидетелства      за 1 бр.       1,25
2.   За издаване на удостоверения за износ на обли дървени материали,  
  дърва за горене и диворастящи гъби      за 1 бр.       5
3. За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, удостоверения и свидетелства      за 1 бр.                   1,20
 
4. За съгласуване на строителство по чл. 81, от Закона за горите:  
 
  а) на горски пътища, въжени линии и други линейни обекти              за 1 м      0,03
  б) на сгради      за 1 кв. м      0,07
5. За съгласуване и утвърждаване на:  
  а) проекти      за 1 бр.    65
  б) планове и програми      за 1 бр.    12
           
т.2.    За технически услуги  както следва:
 
№ по Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.)
Ред  
1 2 3 4
1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
 
  а) едра куб. м 1,20
  б) средна б}средна куб. м 1,40
  в) дребна куб. м 1,70
  г) дърва пр. куб. м 1,70
 2. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:  
 
  а) едра куб. м 0,65
  б) средна куб. м 0,75
  в) дребна куб. м 0,85
  г) дърва пр. куб. м 0,50
 3. За извлечения от картни листове за 1 бр. 7
 4. За извадки или данни от лесоустройствен и
 ловоустройствен проект за 1 бр.
 
 5. За изготвяне на технологични планове на залесяване за 1 бр. 10
 6       За изготвяне на технологични планове за дърводобив                                                                                                                                                за1бр.                    10            
 7. За маркиране на дървесина  в  лежащо състояние:
 
  а) едра куб. м 0,40
  б) средна куб. м 0,50
  в) дребна куб. м 0,60
  г) дърва пр. куб. м 0,50
 8. За лесопатологично обследване на широколистни гори до 1000 дка 10
  за всеки 
100 дка  
  над 1000 дка 1
    9. За лесопатологично обследване на иглолистни гори до 1000 дка 20
  за всеки 
100 дка  
  над 1000 дка 2
10. За събиране и анализ на яйцекупчинки от гъботворка 40 бр. 30
11. За събиране и анализ на гнезда от златозадка 5 бр. 30
12. За анализ на моделни дървета за установяване наличие на проби от  
  зимна дъбова листозавивачка 30 бр. дървета 30
13. За анализ на моделни дървета за наличие на педомерки проба от  
  10 бр.дървета 20
14. За залагане, наблюдение и анализ на феромонови уловки за  
  гъботворка 20 бр. 25
15. За изследване за установяване степента на нападение от борова проба от  
  процесионка 10 бр. дървета 25
16. За изследване за установяване степента на нападение от борова проба от  
  листна оса 10 бр. дървета 30
17. За токсификация на ловни кори за боров хоботник проба от 10 бр. 50
18. За залагане на феромонови уловки за корояди и за анализ на  
  резултатите 20 бр. 20
19. За оценка на фитосанитарното състояние на горски култури и  
  насаждения 1000 дка 30
20. За лесопатологичен мониторинг и изготвяне на прогноза за до 3000 дка 1000
  очакваните нападения от болести, насекомни вредители и други до 5000 дка 1550
  повреди в горски култури и насаждения над 5000 дка 2000
 
(2)   Такси за ползване на дървесина от гори в общински горски и земеделски фонд както следва:
 т.1. (изм. с реш.№743/10.12.2009 г.) Такса в размер на процент от продажната  цена  на дървесината от  временен склад по категории, сортименти и дървесни видове, съгласно одобрения комплектуван лесосечен фонд (КЛФ) за съответната година (лежаща маса)” както следва:
№ по ред Категории/
Сортименти
Игло-
Листни
% Широко- листни
%
1. Едра 43 35
2. Средна 23 21
3. Дребна 10 12
4. Технологична дървесина 10 12
5. Дърва за огрев от иглолистни 8 0
6. Дърва за огрев от меки широ-  
колистни 0 8
7. Дърва за огрев от твърди  
широколистни 0 12
8. Обли занаятчийски материали 23 21
 
а.  (изм. с реш.№743/10.12.2009 г.) Държавните горски стопанства и държавните ловни  стопанства  заплащат 30 на сто от таксата за дървесината, добита от санитарни сечи, чийто технически  качества са влошени вследствие на повреди, предизвикани от биотични фактори.
б. Подточка “а”   не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
в. Подточка “а”   не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
г.  За добитата едра дървесина от цер и габър се заплаща такса в размер 30 на сто от продажната цена  от  държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.
т.2 Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, както следва:
№ по Наименование Мярка Такса на корен (в лв.)  
ред  
1 2 3 4  
1. Иглолистен объл дървен материал:  
  а) едър: куб. м  
  Iа клас на сортимента куб. м 75  
  I клас на сортимента куб. м 50  
  II клас на сортимента куб. м 40  
  б) среден: куб. м  
  III клас на сортимента куб. м 25  
  IV и V клас на сортимента куб. м 15  
  в) дребен: куб. м 8  
2. Широколистен объл дървен бук, дъб, цер, акация, орех, явор,
  материал: габър и други липа, бреза и ясен, бряст и
  твърди широ- меки широ- горско-
  колистни колистни плодни
  а) едър: куб. м  
  Iа клас на сортимента куб. м 75 40 130
  I клас на сортимента куб. м 50 35 85
  II клас на сортимента куб. м 40 30 60
  б) среден: куб. м  
  III клас на сортимента куб. м 20 20 20
  IV и V клас на сортимента куб. м 12 12 12
  в) дребен: куб. м 8 8 8
3. Дърва за горене и вършина:  
  а) дърва от иглолистни дървесни пр. 
куб. м 4  
  видове  
  б) дърва от широколистни меки пр. 
куб. м 4  
  дървесни видове  
  в) дърва от широколистни твърди пр. 
куб. м 10  
  дървесни видове  
  г) вършина пр. 
куб. м 1  
а. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
б. Подточка “а” не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
в. Подточка “а и б” не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
г. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по т.Б.
д. Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити отобщински горски и земеделски фонд, се заплащат преди издаване на позволителното за извоз.
(3). Такси за страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общински  горски фонд както следва:
№ по ред Наименование Мярка Такса (в лв.)
1 2 3 4
I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения  
  по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни  
1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,  
  коприва, троскот) кг 0,04
2. Листа (с изключение на листа от коприва):  
  – орех кг 0,02
  – други кг 0,04
3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,04 
4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,04 
5. Плодове:  
  – шипка кг 0,06
  – орех, обикновен кестен, лешник кг 0,18
  – други кг 0,04
6. Горски репродуктивни материали:  
  – необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия,  
  шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:  
  пълни (със семена) кг 0,12
  празни (без семена) кг 0,05
  – семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,18 
  – части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,04 
7. Пъпки кг 0,10
8. Кори:  
  – обикновен кестен кг 0,05
  – други кг 0,05
9. Лишеи, мъхове:  
  – боров, дъбов кг 0,04
 
– други кг 0,07
  – мъхове кг 0,10
10. Гъби:  
  – смръчкула кг 0,48
  – пачи крак кг 0,34
  – манатарка кг 0,26
  – сиво-жълт пачи крак кг 0,12
  – рижийка, челядинка кг 0,07
  – масловка кг 0,04
  – златист пачи крак кг 0,12
  – тръбенка кг 0,12
  – други кг 0,07
11. Събиране на охлюви кг 0,12
12. Събиране на раци кг 0,36
13. Улов на жаби кг 0,24
ІІ. Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,04
ІІІ. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. м 0,12                            
ІV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м 3,60 
V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 2,40 
VІ. Пръчки:  
  – върбови, лескови и др. (сурови) бр. 0,12
  – дрянови клони до 1 м бр. 0,12
VІІ. Пънове от всички дървесни видове пр. куб. м 0,60 
VІІІ. Паша в горите и горските пасища на (за една година):  
– /изм. с реш.№822/18.03.2010 г./   за пчелини дка 72,00
  – едър рогат добитък за 1 бр. 1,50
  – коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0,80
  – овце за 1 бр. 0,30
  – свине за 1 бр. 2
  – кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 2
  – кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2,50
  – кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 6
ІХ. Месечна такса за ползване на площи за:  
  – временни складове за дървени и растителни материали дка 12
  – временен престой на животни дка 12 
Х. Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):
в други гори и земи от общински горски фонд за10м2        0.60  
ХІ. Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъщест-  
  вяване на стопанска дейност (за едно денонощие)
в  други гори и земи от общински горски фонд за м2          0,60  
(4). Такси за земеделско ползване на земи от общински  горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища,  както следва:
 
№ по Месечна такса за земеделско ползване на земи от Мярка Такса (в лв.)
ред общинския горски фонд, представляващи  
1. Междуредия в новосъздадени горски култури за 1 дка 0,25
2. Невъзобновени сечища:  
  – върху които е извършена пълна почвоподготовка за 1 дка 0,60
  – без почвоподготовка или с частична почвоподготовка за 1 дка 0,12
а. Когато предоставяната земя е с площ, по-малка от 1 дка, таксата се изчислява пропорционално на базата на размера на предоставената площ, отнесена към таксата по ал.4  определена за 1 дка.
б. Таксата по ал.4 се заплаща преди подписването на договора за целия период на ползване на земята.
(5).  Такси за ползване на инфраструктурата в горския фонд, както следва:  
т.1 За ползване на инфраструктурата в общински горски фонд се заплаща такса в размер 1 лв. за пл. куб. м, както следва:
т.2. Преди издаването на позволително за сеч и извоз – в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 1 от Закона за горите;
т.3. При заплащане на дървесината – в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 2 и 3 от Закона за горите.
РАЗДЕЛ  Х. 
ТАКСА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ                         (загл. изм. с реш.№718/19.09.2013 г.)
 
Чл. 53./отменен – реш.933/31.03.06г., нов с реш.№718/19.09.2013 г./ Таксата за общо ползване на общински пасища, мери от ОПФ е в размер на 3 лева за декар.
 
РАЗДЕЛ ХІ
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН
/ нов раздел – Реш.№554/01.01.2005г./
Чл.53”а”/нов-Реш.554/01.01.05г./(1) /предишна т.47 на чл.42,ал.1/ За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз се събира такса – 20лв./бр.
(2) /предишна т.48 на чл.42,ал.1; изм. с реш.№328/20.09.2012 г./ За издаване на два броя холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 2,92лв./бр.
Чл.53”б”/нов-Реш.№554/01.04.05г., изм. с реш.№408/13.12.2012 г.; станал чл. 59д с реш. № 334/19.09.2016г/. 
Чл.53 „в”(1)(изм. с Решение № 191/16.05.2012г.) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 25 лева. При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.
(2) /изм. с реш. № 160/17.04.08г./ Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от ЗВМД. Не се заплаща такса за куче, с поставен микрочип за първата година на неговото регистриране.
(3)Таксата се заплаща до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(4) /нова с реш. № 160/17.04.08г.; стара ал. 5 (изм. с Решение № 191/16.05.2012г.)/ Собственикът на животно-компаньон, който го отглежда с цел развъждане, регистриран по чл.137 от ЗВД, заплаща  ежегодно такса в размер на 500 лв.
(5) /отм. и се създава нова с реш. № 160/17.04.08г.; стара ал. 6 (изм. с Решение № 191/16.05.2012г.)/ Таксата по ал. 4 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.
(6) /нова с реш. № 160/17.04.08г.; стара ал. 7(изм. с Решение № 191/16.05.2012г.)/ Приходите от събраните такси по ал.1 и ал. 4 се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета.
РАЗДЕЛ  ХІI. (нов с реш.№887/20.05.2010 г.)
ПРИСТАНИЩНИ ТАКСИ, СЪБИРАНИ В ПРИСТАНИЩЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
Чл.53г. (1) За посещение на кораб в пристанище общинска собственост, независимо от вида му и извършваната от него дейност, се събира пристанищна такса в размер на 40 лева за корабопосещение.
(2) На пътнически кораб с кабини за пътници, се събира пасажерска такса в размер на 2 лева за пътник, на база официалния пасажерски списък на пътниците.
 (3) За посещение на ро-ро състав или пътнически кораб в пристанище общинска собственост, когато плавателните съдове обслужват корабна линия между граничните пунктове по българо-румънския участък на р. Дунав, се събира обща за всеки състав или кораб пристанищна такса в размер 20 лева.
Чл. 53д. За специални кораби по смисъла на чл. 5 КТК, за добиващи (инертни материали, дърводобив и др.), за строителни кораби и за корабите, предназначени за помощни (спомагателни) пристанищни дейности (плаващи кранове, маневрени влекачи, катери, баржи за лимбиране и др.), се заплаща само пристанищна такса по 20 лева за всеки кораб за започнат месец престой в пристанище общинска собственост.
Чл. 53е. За кораби, включени в състав, пристанищната такса се събира за всеки кораб поотделно.
Чл. 53ж. Таксите се заплащат преди отплаването на кораба от пристанището
 
 
РАЗДЕЛ ХІІІ  (нов с реш. № 100/01.03.2012 г.)
„ТАКСИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Чл. 53з. Размер на таксите на специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Любен Каравелов”:
Наименование на услугата Ед. мярка Цена
1. Предоставяне на писмена библиографска информация
1.1 Писмена тематична библиографска справка /ПТБС/ До 20 заглавия 5,00 лв.
1.2 Писмена тематична библиографска справка /ПТБС/ 20 – 50 заглавия 10,00 лв.
1.3 Писмена тематична библиографска справка /ПТБС/ Над 50 заглавия 15,00 лв.
1.4 Повторно ползване на вече направена ПТБС 50 % от първоначалната цена
1.5 Изготвяне на писмена фактографска справка по определена тема 1 брой 15.00 лв.
1.6 Текущо информиране по заявка – включва информационни списъци с периодична библиографска информация (вкл. и анотиране) от договорени между библиотеката и потребителя определен брой първични периодични източници по определена тема или проблем за минимален срок от един месец. Информиране на 1 потребител 20,00 лв.
2. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
2.1 Междубиблиотечно заемане – доставка на библиотечни документи за наш читател от друга библиотека   1 заявка 2,00 лв. + тарифата на съответната библиотека + пощенските разходи  
2.2 Междубиблиотечно заемане – предоставяне на  библиотечен документ от фондовете на РБ „Л. Каравелов“ гр. Русе на друга библиотека.                          
2.2.1 Доставка на оригинал 1 заявка 2,00 лв. + 
пощенки разходи    
2.2.2 Доставка на копие (вкл. електронна доставка) 1 заявка 2,00 лв. + 
цена на копие, + пощенски разходи 
3.Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни
3.1 Ползване на платени електронни бази данни 1 час 2,00 лв.
4. Копиране на библиотечни документи 
4.1 Формат А4  – черно-бял
4.1.1 текст едностранно 0,10 лв.
4.1.2 текст двустранно 0,15 лв.
4.1.3 изображения и графики едностранно 0,80 лв.
4.1.4 изображения и графики двустранно 1,20 лв.
4.2 Формат А3 – черно-бял
4.2.1 текст едностранно 0,16 лв.
4.2.2 текст двустранно 0,20 лв.
4.2.3 изображения и графики едностранно 1,20 лв.
4.2.4 изображения и графики двустранно 2,00 лв.
4.3 Формат А4  – цветен
4.3.1 текст едностранно 1,20 лв.
4.3.2 текст двустранно 2,00 лв.
4.3.3 изображение едностранно 2,50 лв.
4.3.4 изображение двустранно 4.00 лв.”
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 54. За всички услуги и права, предоставяни от Община- Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в тази Наредба.
Чл. 55. (1). Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от доставчика по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а). преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;
б). материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;
в). разходи за управление и контрол;
г). разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;
д). пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
(2). Цените на правата се формират на основа на всички разходи, които общината извършва по повод на тяхното предоставяне, регулиране и контрол.
(3). Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им.
(4). Цените на услугите и правата са прости и пропорционални.
(5). Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.
(6). Кметът на Общината или определено от него лице може по изключение и при доказана нужда да освобождава граждани в неравностойно социално положение от заплащането на цени на услуги по тази глава.
Чл. 56. (1). Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1. обикновена;
2. бърза;
3. експресна.
(2). Сроковете за извършване на конкретните услуги са регламентирани в тази наредба. 
(3). Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 57 и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(4). Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
(5). Бързите и експресните услуги се заплащат с увеличение, определено за всяка една от тях в тази наредба. 
Чл. 57. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината, както и мястото за изпълнение се утвърждават със заповед на кмета на общината.
Чл. 58. При неспазване на регламентираните сроковете за предоставяне на услуги размерът на цената на услугата се намалява с двадесет на сто за забавяне до един ден; петдесет на сто за забавяне до два дни и сто на сто за забавяне от три и повече дни, считано от деня на забавянето.
Чл. 59. (1). Общинският съвет определя следните услуги и техните цени, предоставяни от Община Русе: 
1. (нова с реш.№785/28.01.2010 г.) Отменена с Решение №  6/15.05.2010 г. на Административен съд – Русе по адм.дело 114/2010.
1.1. (отм. с решение № 1201/26.01.2007 г.)
1.2. (отм. с решение № 1201/26.01.2007 г.)
1.3. (отм. с решение № 1201/26.01.2007 г.)
2. За издаване на удостоверения от общ характер, служебни бележки или друга писмена информация:
а). обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 3 работни дни – 1,50 лв. за брой;
б). бърза услуга- срок за изпълнение- 1 работен ден– 3, 00 лв. за брой.
3. Правилници и наредби на ОбС- Русе- обикновена услуга- срок за изпълнение- веднага- 3,00 лв. за брой.
4. /отм.- реш № 346//24.09.04г./
5. Издаване и заверяване на копия на документи:
а). обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 3 работни дни- 2,00 лв. за брой;
б). бърза услуга- срок за изпълнение- 1 работен ден- 6, 00 лв. за брой.
6.1./отм.-реш.№ 346//24.09.04г./.
6.2./нова-реш.№299/16.07.04г./ Извършване на вписвания в РС  на договори по прехвърляне на собственост и договори за наем на общински недвижими имоти – 5,00 лв.
6.3. /нова –реш.№299/16.07.04г./Заличаване на ипотеки по сделки с общинско имущество – 5,00 лв.
7.1. Изготвяне на удостоверения за реституционни претенции и искания по смисъла на чл. 18 от ЗППДОбП (отм.), обстоятелствени проверки- обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 7 работни дни- 10, 00 лв.
7.2./отмененена – реш.933/31.03.06г./ 
7.3./нова-реш.№299/16.07.04г./ За издаване на превозен билет (удостоверение) за транспортиране на дървесина по чл.131б, ал.2 от ППЗГ- 10,00 лв.
7.4./нова-реш.№299/16.07.04г./ За издаване на удостоверение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до един дка по чл.32, ал.2 от ЗОСИ- 2,00 лв.
7.5. За маркиране на дървесина по чл.131б, ал.1 от ППЗГ- 0,50 лв./куб.м, но не по- малко от 10,00 лв.
8. Продажба на тръжни книжа за обекти на Общината: 
8.1 Малки обществени поръчки под праговете по ЗОП – обикновена услуга – срок за изпълнение веднага – 30,00 лв/бр.
8.2. Поръчки по ЗОП за строителство – обикновена услуга – срок за изпълнение веднага – 50,00 лв./бр.
8.3. Поръчки по ЗОП – за други услуги и доставки – обикновена услуга – срок за изпълнение веднага – 200,00 лв./бр.
8.4. За отдаване под наем- обикновена услуга – срок за изпълнение – веднага – 35,00 лв. за брой.
8.5. За продажба по ЗОС – обикновена услуга – срок за изпълнение – веднага –  60,00 лв. за брой.
8.6. За отдаване под наем на земеделски земи – обикновена услуга – срок за изпълнение – веднага – 6.00 лв.
9. Продажба на бланки за: 
9.1 Молба- декларация за картотекиране за общинско жилище- обикновена услуга- срок за изпълнение- веднага- 1, 50 лв. за брой.
9.2 /отм.- реш.№ 346/24.09.04г./ .
10. Заверка от ксерокопия от документи, копия от архива
а). обикновена услуга – срок за изпълнение – не по- късно от 3 работни дни –  1,00 лв. за брой;
б). бърза услуга – срок за изпълнение – един работен ден – 3,00 лв. за брой.
11 . Издаване на удостоверение относно вида на собствеността на недвижимия имот:
а). обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 7 работни дни- 10, 00 лв. за брой.
б). бърза услуга- срок за изпълнение- 3 работни дни- 30, 00 лв. за брой.
12. Пазарна оценка на недвижими имоти- :
12.1 обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 1 месец:
а). при пазарна стойност на имота до 10 000 лв.- 0, 15 % от стойността;
б). при пазарна стойност на имота от 10 001 до 20 000 лв.- 15 лв. + 0, 10 % за горницата над 10 хил. лв.;
в). при пазарна стойност на имота от 20 001 до 50 000 лв.-  25 лв. + 0, 08 % за горницата над 20 хил.лв.;
г). при пазарна стойност на имота от 50 001 до 100 000 лв.- 49 лв. + 0, 06 % за горницата над 50 хил. лв.
д). при пазарна стойност на имота от 100 001 до 200 000 лв.- 79 лв. + 0, 04 % за горницата над 100 хил. лв.
е). при пазарна стойност на имота над 200 000 лв.- 119 лв. + 0,02 % за горницата над 200 хил. лв., но не повече от 1 000 лв.
12.2.бърза услуга- срок за изпълнение- до 7 раб.дни – двоен размер на цената по т.1.
13. Базисна оценка на недвижими имоти- обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 1 месец- 0,5 % от стойността на базисната оценка.
14. Издаване на удостоверение за недължими суми към общинския бюджет.
а). обикновена услуга- срок за изпълнение- не по- късно от 7 работни дни- 5, 00 лв. за брой;
б). бърза услуга- срок за изпълнение- 3 работни дни- 15, 00 лв. за брой.
15. Изготвяне на удостоверения:
15.1. УП 2:
а). обикновена услуга- срок за изпълнение- срок 4 мес. – 3, 00 лв. за брой;
б). бърза услуга- срок за изпълнение- срок 2 мес.- 9, 00 лв. за брой;
в). експресна услуга- срок за изпълнение- срок 1 мес.- 15, 00 лв. за брой.
15.2. УП 30 –
а). обикновена услуга- срок за изпълнение- срок 4 мес.- 1, 50 лв. за брой;
б). бърза услуга- срок за изпълнение- срок 2 мес.- 4, 50 лв. за брой;
в). експресна услуга- срок за изпълнение- срок 1 мес.- 7, 50 лв. за брой.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случаите когато удостоверенията УП 2 и УП 30 се издават по искане на държавни институции, услугата се извършва безплатно.
16. /доп.-реш.№ 346/./24.09.04г./Ползване на почивни и други ведомствени леглови  бази:
16.1./отм.–реш.933/31.03.06г./Почивна база в курорта “Св.Св. Константин и Елена”
16.2. Почивни бази в гр. Царево, кв. Късовци и Лесопарка:
а). (изм. с реш.№887/20.05.2010 г.) за служители на общинска администрация, общински съветници и членове на техните семейства- 5, 00 лв. на ден;
б). (изм. с реш.№887/20.05.2010 г.) за граждани- 10, 00 лв. на ден.
16.3 (отм. с реш.№887/20.05.2010 г.)
16.4. /нова-реш.№ 346/24.09.04г.,изм.с реш.№1127/27.10.06г., реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013) / За нощувка във ведомствена спортно-леглова база  СК „Дунав” – 10.00лв. за нощувка. 
16.5./нова-реш.1127.27.10.06г./ За нощувки в Общежитие за средношколци-Русе – 4.00лв. на нощ, за ученици срещу представяне на лична ученическа карта. 
17. За ползване на помещения в сградата на Община- Русе:
17.1.Пленарна зала
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 80 % от МРЗ за час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 100 % от МРЗ за час.
17.2. Пленарна зала- фоайе
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 50 % от МРЗ за час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 70 % от МРЗ за час.
17.3. (отм.)
17.4.Заседателна (кръгла) зала:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 50 % от МРЗ за час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 70 % от МРЗ за час.
17а.1. (нова – реше.№ 1201/26.01.2007 г., изм. с реш.№377/15.11.2012 г.) За голяма театрална зала:
         1.1. За театър, опера, балет, симфонични и джаз концерти:
              а) летен сезон  /от 01.04. до 31.10./  –  400 лв. на ден (без ДДС)
              б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./  –  600 лв. на ден  (без ДДС)
        1.2. За други обществени форуми – конференции, събрания:
              а) летен сезон  /от 01.04 до 31.10./    –  500 лв. на ден  (без ДДС)
              б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 800 лв. на ден (без ДДС)
        1.3. се отменя;
Забележка: Неописани случаи подлежат на договаряне с общината над минимума по т.1.2.   
17а.2. (изм. с реш.№377/15.11.2012 г.) За фоайетата на Театрален комплекс „Доходно здание”:
      1.1.  За фоайе „Четно” и фоайе „Нечетно”:
a) летен сезон / от 01.04. до 31.10./- 100лв. на ден (без ДДС)
б)  зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 150лв. на ден (без ДДС)
      1.2. За фоайе І етаж:      
               а)  летен сезон /от 01.04. до 31.10./   – 300лв. на ден (без ДДС)
                 б)  зимен сезон /от 01.11. до 31.03./  – 400лв. на ден (без ДДС)
      1.3. За фоайе ІІ етаж:      
           а)  летен сезон /от 01.04. до 31.10./  – 200лв. на ден (без ДДС)
                 б)  зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 300лв. на ден (без ДДС)
17а.3.  За изложби (времетраене 14 дни): 
           а)  летен сезон /от 01.04. до 31.10./   – 300лв. еднократно (без ДДС)
                 б)  зимен сезон /от 01.11. до 31.03./  – 400лв. еднократно (без ДДС)”
17а.4 (нова с реш.№377/15.11.2012 г.) 
1.1. За Зала „Европа” (за всякакъв вид изяви):
а)  летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. на ден (без ДДС)
                б)  зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. на ден (без ДДС)
  в) или 100 лв. на час (без ДДС) за летен сезон и 120 лв. на час (без ДДС) за зимен сезон.
   1.2. За Камерна зала ( за всякакъв вид изяви):
                а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./  – 200лв. на ден (без ДДС)
                б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 300лв. на ден (без ДДС)
                в) или   45 лв. на час(без ДДС) за летен сезон и 55 лв. на час (без ДДС) за зимен сезон.
 1.3. За Малка зала ( за всякакъв вид изяви):
             а)  летен сезон /от 01.04. до 31.10./  – 100лв. на ден (без ДДС)
               б)  зимен сезон /от 01.11. до 31.03./  – 150лв. на ден (без ДДС)
               в)  или 35 лв. на час (без ДДС) за летен сезон и 45 лв. на час (без ДДС) за зимен сезон.
    1.4. За Балетна репетиционна зала цена за месец 100лв. (без ДДС)
Забележка: Цената за зала не включва обслужване на мероприятието от помощен персонал. Заплащането на помощния персонал се определя по договаряне. Времетраенето на всички предходни или следващи събитието дейности се включва в продължителността, за която се отдава за ползване съответната зала или вътрешно пространство в Театрален комплекс „Доходно здание”.
17а.5 (нова с реш.№377/15.11.2012 г.) Финансирани от общинския бюджет организации в областта на културата и образованието не заплащат сумите по т.17а.1 – 17а.4
18. За ползване на шрайбпроектор и флипчарт – 5 % от МРЗ за час.
19. За ползване на мултимедиен проектор – 5 % от МРЗ за час.
20. За ползване на озвучаване (само за Заседателна зала, Пленарна зала)- 2,00 лв. за час.
21. /изм.доп.- реш.№ 346/24.09.04г./ Цените за комплексни услуги, предоставяни  на влизащите на територията на Община Русе МПС от Република Румъния, ползващи общинската улична и пътна мрежа и инфраструктура се определят с включено ДДС в български лева; в евро и в щадски долари за един брой:
21.1.товарни автомобили- ТИР-             36,00 лв./ 18евро /22.50щ.долар/ ;
21.2.автобуси-                                          36,00 лв./ 18евро /22.50щ.долар/ ; 
21.3.микробуси-                                       24,00 лв./ 12евро /15.00щ.долар/ ;
21.4. леки автомобили-                            12,00 лв./  6евро /  7.50щ.долар/ ;
21.5. За всеки пътник, без шофьора-        2,40 лв./  1евро /  1.50щ.долар/ ;
22./изм.–реш. 933/31.03.06г./ Форми на работа в Общински детски център за култура и изкуство – таксите се отменят
22.1. Детско- девически хор “Дунавски вълни”:
22.2. Фолклорен ансамбъл “Русчуклийче”- 
22.3. Детско- юношески фолклорен ансамбъл “Зорница”:
22.4. Фолклорен танцов ансамбъл “Здравец”
22.5. Формация за модерен балет “Мираж”
22.6. Клуб по акробатичен рокендрол “Маги”:
22.7. Студио “Театър” 
22.8. Клуб за традиционен бит и култура “Непресъхващ извор”, Клуб “Приятели на книгата” и Клуб по журналистика – без заплащане;
22.9. Клуб по спортни танци “Фламинго” 
22.10. Детска вокална група “Слънце”
22.11. Школа по изобразително изкуство ;
22.13. Студио “Естрада”:
22.14. Школа за народно пеене (индивидуални изпълнители).;
22.15. Школа за народни инструменти
23. Прояви с платен вход на Общински център за култура и изкуство- 1- 5 лв./ бр.
24. Платени програми на Общински център за култура и изкуство:
а) програми до 15 мин. – 60, 00 лв.;
б) програми от 15 до 30 мин. – 100 лв.;
в) програми от 30 до 60 мин. – 150 лв.;
г) програми от 60 до 120 мин. – 200 лв.
д) програми над 120 мин. – 250 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Без заплащане са програми за патронни  празници и юбилейни тържества на русенските училища.
25. Участие в общински, регионални прояви, организирани от Общински център за култура и изкуство  – 5, 00 лв.
26. Участие в национални прояви, организирани от Общински център за култура и изкуство :
26.1. Национален турнир по спортни танци – 20,00 лв. двойка.
26.2.Национален конкурс за естрадна песен “Северно сияние”:  
а). индивидуален изпълнител – 15,00 лв.  
б). дуети и триа – 20,00 лв.  
в). квартети – 25,00 лв. 
г). вокални групи- 30,00 лв. 
27. За ползване на зала “Култура”:
27.1. за бюджетни организации от областта на културата – без заплащане.
27.2. за други бюджетни организации:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 10 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 15 % от МРЗ на час.
27.3. за други ползватели:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 20 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 30 % от МРЗ на час.
28. За ползване на салона на библиотека “Любен Каравелов”:
28.1. за бюджетни организации от областта на културата и образованието  – без заплащане.
28.2. за други ползватели: 
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 20 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 30 % от МРЗ на час.
29. За ползване на залата в Клуба на дейците на културата:
29.1.за бюджетни организации от областта на културата – 0, 00 лв.
29.2.за други бюджетни организации:
а). (изм. с реш.№652/20.06.2013 г.) летен период (от 01.04 до 31.10) – 50,00 лв. на час;
б). (изм. с реш.№652/20.06.2013 г.) зимен период (от 01.11 до 31.03) – 60,00 лв. на час.
29.3. за други ползватели:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 20 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 30 % от МРЗ на час.
30. за ползване на залата на Русенската художествена галерия- за провеждане на концерти- за всички ползватели:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 15 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 30 % от МРЗ на час.
31. (изм. с Реш. № 86/21.01.2016г.) Входни билети за дейност, осъществявана от Клуба на дейците на културата – от 2, 00 лв. до 20,00 лв/бр.
32. отменена с реш.38/18.01.2008 г.
33. /изм.-реш. 933/31.03.06г., изм. с Реш. № 385/17.11.2016г/ Цени на билети за Художествената галерия:
а) за ученици, студенти и пенсионери – 1, 00 лв. бр.
б) за други граждани – 2,00 лв. бр.
34. Екскурзоводни беседи в Художествената галерия- обикновена услуга- срок за изпълнение- веднага- 2, 00 лв. бр.
35. Анотиране на произведение на изобразителното изкуство в Художествената галерия- обикновена услуга- срок за изпълнение- до три работни дни- 10, 00 лв. бр.
36. Заснемане на произведения от фонда на Художествената галерия за служебни нужди- обикновена услуга- срок за изпълнение- до три работни дни- 10, 00 лв. бр.
37. Сканиране и обработка на заснети произведения от фонда и временната експозиция на Художествената галерия- обикновена услуга- срок за изпълнение- до три работни дни- 10, 00 лв. бр.
38. / доп. Реш. 632/27.05.05г./ Предоставяне на инвентар за временно възмездно ползване от Художествената галерия и Исторически музей:
38.1.Щипка за графика:
а). за 7 дни – 6, 00 лв.
б). за 15 дни – 10, 00 лв.
в). за 30 дни – 25, 00 лв.
38.2.Постамент:
а). за 7 дни – 10, 00 лв.
б). за 15 дни – 18, 00 лв.
в). за 30 дни – 25, 00 лв.
38.3. Стъкло:
а). за 7 дни – 6, 00 лв.
б). за 15 дни – 15, 00 лв.
в). за 30 дни – 25, 00 лв.
38.4. Витрина:
а). за 7 дни – 10, 00 лв.
б). за 15 дни – 15, 00 лв.
в). за 30 дни – 25, 00 лв.
39. /доп. и изм. Реш. 632/27.05.05г./ Цени на билети за Историческия музей
а). (изм. с реш.№452/29.01.2009 г.) за ученици, студенти, войници и пенсионери (организирани и индивидуални посетители)- 1.00 лв. бр.
б)./изм.–реш. 933/31.03.06г./ за организирани посетители (над 5 лица)– 3.00 лв./бр.
в)./изм.–реш. 933/31.03.06г/ вход за индивидуални посетители –4,00 лв./ бр.
г)./отм.- реш. 933/31.03.06г/
д). /нова/ беседа на чужд език – 10.00лв.
е). беседа на български език – 4, 00 лв. бр.
ж).екскурзоводска беседа по маршрут – 10, 00 лв. бр.
з). тематична лекция в музеен кабинет – 10, 00 лв. бр.
и).за притежатели на младежки карти Euro- 26 (за чужденци) – 1, 00 лв. бр.
к).за посетители инвалиди – без заплащане.
л) /нова – реш. 933/31.03.06г./ оценка на художествени произведения – 5.00лв.за 1 брой”
м)/нова – реш. 933/31.03.06г./ оценка на колекции от движими паметници на културата до 100бр. – 50.00лв.”
„н” (нова с реш.№452/29.01.2009 г.) дневен билет с право на достъп до две или повече експозиции – 5 лв.
39.1./Нова Реш.№632/27.05.05г./ Ползване на интериор в музея:
– за бюджетни  и творчески организации от областта на културата – без заплащане;
– за други ползватели:
а) летен период (от 01.04. до 31.10) – 20% от МРЗ на час;
б) зимен период (от 01.11.до 31.03) – 30% от МРЗ на час.
39.2./нова Реш.№ 632/27.05.05г./ Заснемане на материали от фонда на музея със срок за изпълнение до 3 работни дни – 10лв.”
39.3./ нова Реш.№ 632/27.05.05г./ Сканиране и копиране на материали от фонда на музея със срок на изпълнение до З работни дни – 10лв.”
39.4. /нова Реш № 632/27.05.05г./ Сертифициране на екскурзоводи в експозициите на музея и по градски маршрути – 25лв годишно.” 
40.1. Цени на билети за концерти, представяни от МФ “ММД:
а). /изм. с решение № 888/24.02.2006 г./ единична цена на билет (за всички концерти) –  от 2.00 лв. до 15.00 лв.
б). специална цена за VIP (спонсорски) билети– 30, 00 лв. бр.
40.2. Отстъпки и намаления от редовната цена на билетите:
а). за членове на Филхармоничното общество: 
а.а). пенсионери – 2 лв. от трети пояс;
а.б). работещи –  един лв. отстъпка на пояс;
б) абонамент:
б.а). при закупени билети за четири концерта – отстъпка с 1, 00 лв. от пояс;
б.б). при закупени билети за седем концерта – отстъпка от пояс в пояс;
в) за ученици, студенти и пенсионери – отстъпка от пояс в пояс.
40.3 Цени за участие в музикална академия:
а) /изм. с решение № 888/24.02.2006 г./ активни участници – за българи и чужденци – 80.00 лв.;  
б) /изм. с решение № 888/24.02.2006 г./ слушатели – 20.00 лв.;
41.1. (изм. с реш.№786/28.01.2010 г.; реш.№377/15.11.2012 г.)  Тарифи за радиореклама, за предизборни и други обществени и политически кампании, за банери в интернет и условия за безплатни излъчвания/публикации в кабелната радио-мрежа на Общината и WEB-страницата на Онлайн Радио Русе към ОП „Русе арт”.
Тарифа за радиореклама на Радио Русе
41.1.1.Излъчване на клипове Цена с ДДС
клип до 30 сек. в кабелната радиомрежа и интернет 4.00 лв.
клип до 30 сек. в интернет 1.00 лв.
при продължителност на клипа под 20 сек. за всяка  секунда под 20 сек. цената се намалява с – 0.10 лв.
при продължителност на клипа до 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с
0.10 лв.
при продължителност на клипа над 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с
0.15 лв.
за излъчване във фиксирано време цената се удвоява + 100 %
Минимална таксувана дължина за излъчен клип е 15 секунди
41.1.2.Изработка на радиореклама – жанр Цена с ДДС
рекламен репортаж/интервю 30.00 лв.
обява с монтаж на музикален фон и глас 15.00 лв.
клип с монтаж на музикален фон, звукови ефекти и глас 40.00 лв.
41.1.3.Премии за обем поръчки /не важат при ползването на рекламни пакети по т. 41.1.4/ Премия -безплатни излъчвания
от 5 до 10 излъчвания   1
от 11 до 15 излъчвания 2
от 16 до 20 излъчвания 3
от 21 до 30 излъчвания 5
от 31 до 40 излъчвания 10
от 41 до 50 излъчвания 12
от 51 до 60 излъчвания 15
от 61 до 70 излъчвания 20
от 71 до 80 излъчвания 25
от 81 до 90 излъчвания 30
от 91 до 100 излъчвания 35
При годишна поръчка на 265 излъчвания 65
Разпределението кабелна мрежа-интернет се договаря пропорционално.  
41.1.4. Пакети за излъчване на рекламни клипове – важат само при авансово плащане
Пакети В кабел+интернет В интернет Цена с ДДС
Седмичен 5 10 27.00 лв.
Месечен 20 40 96.00 лв.
Тримесечен 60 120 252.00 лв.
Шестмесечен 120 240 432.00 лв.
Годишен 240 480 720.00 лв.
Графикът на излъчванията се изготвя по желание на рекламодателя и съобразно програмните възможности на радиото.
 
Тарифа за предизборни и други политически и обществени кампании
41.1.5. При предизборни и други политически и обществени кампании, ако цените не са изрично определени от НС, МС, ЦИК или други оторизирани по закон органи:
За излъчване на клипове се използват цените за рекламни клипове по т.41.1.1 с предвидените в т.41.1.3 премии. Пакетите по т. 41.1.4 не важат за предизборни и други политически и обществени кампании.
За излъчване на обръщения, интервюта, репортажи, дебати и други радиоформи, заявени от съответните организации по време на техните кампании при сборуване на цялото времетраене на всичките пропагандни форми: В кабелната мрежа и интернет Само в интернет
6.00 лв. с ДДС за всяка започната минута 2.00 лв. с ДДС за всяка започната минута
За изработка на платени репортажи, интервюта, обяви и клипове се използват цените за изработка на реклама по т. 41.1.2.
 
Банери в интернет страницата и безплатни излъчвания
41.1.6. Банер в http://radio.ruse-bg.eu
За един месец Цена с ДДС
50.00 лв.
41.1.7. Безплатни излъчвания
Безплатно се излъчват обяви и клипове на Общинския съвет и на общинската администрация, на общински и държавни културни, образователни и детски институти, на дружества на хора с увреждания и за акции на регистрирани благотворителни организации. Те не се включват в рекламните блокове и не се отчитат като радиореклама.
 
41.2. Цени на услуги за ползване на общинската кабелна мрежа за радиоразпространение:
а) абонамент радиоточка – частен абонат – 2 лева/година
б) абонамент радиоточка – бизнес абонати – 8,66 лева/година
в) ползване кабелна радиомрежа от радиооператор – 0,168 лева/минута
г) за транслиране на радиоопредавания над 2 часа дневно цените за минута над втория час са 30% от цената за минута според т.41.2 в).
42. (изм. с Решение № 191/16.05.2012г.) Грижи за загубени кучета с доказан стопанин, оказвани в “Общинския приют за бездомни кучета” – 2,50 лв. на ден(без включен ДДС).
43. За поставяне на рекламни съоръжения: 
43.1. (отм.)
44. /изм.-реш.№584/25.04.05г./ Цена за заплащане на право за поставяне на РИЕ (рекламно-информационни елементи):
44.1. Цени за заплащане право на поставяне на РИЕ:
а).  /нова с реш. № 160/17.04.08г./ За големогабаритни РС от тип билборд –базова цена 20.00 лв./кв.м/месечно
б) (изм. с Реш. № 86/21.01.2016г.) За използване на специализирани рекламни автомобили и такива, пригодени за извършване на рекламна дейност /с високоговорители и с поставени рекламни макети/ с кампаниен характер – 25 лв./ден за автомобил;
в). за провеждане на рекламно шествие – 35, 00 лв./денонощие;
г). /изм. с реш. № 160/17.04.08г., изм. с Реш. № 86/21.01.2016г./ За реклама върху флажни рекламни материали с временен характер /транспаранти и хоругви/ с максимална площ до 3 кв.м. – 40 лв./кв.м./ на месец;
д). за рисувана реклама на калканни стени – 0, 40 лв./на кв.м./месечно;
е). /отм.с решение № 584/25.04.05г./ 
е.а.) /отменена с  реш. № 390/12.11.2004 г./
е.б) /отменена с  реш. № 390/12.11.2004 г./
ж). за разполагане на РС върху табла, огради, стени, калкани, фасади, покриви, витрини и др. (Градски партер) – 4, 20 лв. до един кв.м./месечно; 50, 40 лв. но година с изключение на голямогабаритни РС тип билборд;
з). /изм. с реш № 160/17.04.07г./ за фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и други, подвижни или на самостоятелни стойки, разположени на общински площи /тревни пространства, тротоари/ – 15, 00 лв. до един кв.м./месечно;
и). за разполагане на светлинни РС /от собствен ел.източник/ върху табла на огради, стени, калкани, фасади, покриви, витрини и др. – 5, 00 лв. до един кв.м./месечно; 60, 00 лв./година;
к). /изм. с реш. № 160/17.04.08г./ за светлинни РС /от собствен ел. източник/ на самостоятелни стойки, разположени на общински площи /тревни пространства тротоари и др./ – 30, 00 лв.кв.м./месечно;
л). за реклама на флажни елементи /знамена на самостоятелни стойки, фасади, стълбове и др./ – 4, 00 лв. за брой на месец до 2 кв.м.
м) /нова с реш. № 160/17.04.08г./ За информационни РС, тип “Тотем” – 20.00 лв/кв.м месечно
н) /нова с реш. № 160/17.04.08г./ За извършване на реклама чрез балони, дирижабли и други – 100.00 лв./ ден.
44.2 (нова реш.№584/25.04.2005г., изм. с реш № 160/17.04.08г.) Цени за рекламни услуги:
а) монтаж на 1бр.винтил върху билборд тип „Пиза” или друг тип с монтирани опъвателни устройства – 20 лв.
б) Поставяне на постер, отпечатан върху самозалепващо фолио на билборд или друго рекламно съоръжение с твърдо дъно – 3,00 лв./ кв.м
в). Залепване на хартиен пострер с лепило върху рекламно съоръжение с твърдо дъно – 2,00 лв./кв.м
г). Залепване на хартиен постер върху плат и монтаж върху билборд тип “Пиза” – 4.00 лв./ кв.м
д). Монтаж/демонтаж и смяна на рекламни съоръжения върху стълбове от електрическата и контактната мрежа:
до 1 кв. м – 12,00 лв.
над 1 кв.м – 18.00 лв.
е). Монтаж и демонтаж на 1 бр. траспарант – 25,00 лв.
ж) (изм. с Реш. № 86/21.01.2016г.) За ползване на Външна сглобяема сцена, както следва: 
Подиум – 12 лв. на кв.м. на ден
Сценично осветление – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден
Алуминиева ферма – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден. 
Забележка: Построяването на сцената се извършва само от служителите на ОП „Русе арт“.
За ползване на Външната сглобяема сцена /подиум, сценично осветление и алуминиева ферма/ за мероприятия за нуждите на Община Русе и за финансирани от общинския бюджет организации – безвъзмездно.
з). Разлепване на афиши:
до 25  бр. – 0,30 лв. / бр.
до 50 бр. – 0,20 лв./ бр.
до 100 бр. – 0,15 лв./ бр.
от 200 до 1000 бр. – 0,10 лв./ бр.
и). (отменена с решение № 651/20.06.2013 г.)
к).  (отменена с решение № 651/20.06.2013 г.)
 45. Услуги с кабелотърсач и хидролука:
45.1 до 2 часа – 3, 00 лв.
45.2 до 4 часа – 3, 75 лв.
45.3. до 6 часа – 4, 50 лв.
45.4 до 8 часа – 6, 75 лв.
46. Геодезически инструменти, отдавани за временно възмездно ползване
46.1.до 2 часа – 4, 50 лв.
46.2. до 4 часа – 9, 00 лв.
46.3. до 6 часа – 13, 50 лв.
46.4. до 8 часа – 18, 00 лв.
47. /изм.-реш.933/31.03.06г.; реш.№786/28.01.2010 г./Участие на Общинския духов оркестър- до 20 мин:
47.1 В програми  организирани от Областна администрация, общински и държавни училища, военни поделения: 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 80.00лв.;
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)- 100.00лв.;
47.2 В програми, организирани от държавни институции и НПО: 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 200.00лв.; 
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03).–250.00лв.;
47.3 В програми, организирани от стопански организации, политически партии и организации : 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 350.00лв.;
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)– 400.00лв.; 
47.4  се отменя
47.5 В програми, организирани на територията на други населени места и        общини : 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 500.00лв.+ разходите по командировката за сметка на възложителя ;
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)–600.00лв.+командировката за сметка на възложителя; 
48. /изм.-реш.933/31.03.06г.; реш.№786/28.01.2010 г.,  Концерти на общински духов оркестър – от 20 мин. до един час.
48а (новав с реш.№652/20.06.2013 г.) Концерти на общински духов оркестър с продължителност над един час се тарифират отново по установения ред и такси за всеки следващ час.
48.1 С възложител областна администрация, общински и държавни училища, военни поделения: 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 150.00лв.;
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03).–200.00лв.;
48.2.  С възложител,  държавни институции и НПО: 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)–250.00лв.
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03.)-350.00лв.;
 48.3. С възложител стопански организации, политически партии и организации: 
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 400.00лв.;
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)– 500.00лв.; 
48.4. отменена.
48.5. С възложител организации от  други населени места  :
а) летен период ( от 01.04. до 31.10)–  500.00лв.+ разходите по командировката за сметка на възложителя ; 
б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)–600.00лв.+командировката за сметка на възложителя; 
48.6. (нова с реш.№786/28.01.2010 г.)Транспортът на състава на Духовия оркестър от читалище „Зора” – Русе до мястото на участието и обратно се организира от възложителя.
48.7. (нова с Реш. № 86/21.01.2016г.) Входни билети за концерти на Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе – от 2 лв. до 20 лв.
48.8. (нова с Реш. № 86/21.01.2016г.) При покани за участия на ОДО-Биг Бенд Русе, представящи Община Русе във фестивали, конкурси и други формати, в страната и чужбина – не се изисква заплащане за концертната програма от страна на организацията, отправила поканата.
48а (отменена с реш.№100/01.03.2012 г.)
     49./изм.реш 1127/27.10.06г./ Базисни цени за ползване на спортна зала и футболни терени в спортен комплекс “Дунав”:
49.1. /отменена с реш. № 153/23.04.04 г./  За тренировка по баскетбол, волейбол, бокс и футбол с ползване на съблекалня и баня – 1,80 лв. на час.
49.2. (отменена с реш.№560/25.04.2013 г.)
49.3 Провеждане на спортни срещи:
49.3.1.(изм. с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.)  Провеждане на спортни срещи в Зала 1/представителна/, без климатик – 33.33 лв. на час.
49.3.2.(нова с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.)  Провеждане на спортни срещи в Зала 1/представителна/, с климатик – 50.00 лв. на час.
49.3.3 (нова с реш.№560/25.04.2013 г.) Провеждане на спортни срещи в Зала 2 – 25.00лв.на час. 
49.4. (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.) Ползване на футболни терени за една среща –  83,33 лв. 
49.5 (реш.№560/25.04.2013 г.) За концерти и мероприятия с развлекателен характер:
49.5.1. (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.) За концерти, спортно-развлекателни мероприятия/професионален бокс, ММА и др./ и други мероприятия, без климатик – 200.00лв.на час.
49.5.2. (нова с реш.№914/17.06.2010 г., изм. с реш.№560/25.04.2013 г.)  За концерти, спортно-развлекателни мероприятия/професионален бокс, ММА и др./ и други мероприятия, с климатик – 250.00лв.на час.
49.6.1. (отменена с реш.№560/25.04.2013 г.)  
49.6.2. (отменена с реш.№560/25.04.2013 г.)  
49.7. (изм. с реш.№914/17.06.2010 г.) За изложения с търговски характер във фоайето на спортната зала – 220,00 лв. на ден.
49.8. /отменена с реш.1127/27.10.06г./
49.9. (отменена с реш.№560/25.04.2013 г.)  
 50./изм.-реш.1127/27.10.06г./ (изм. с реш.№914/17.06.2010 г.) Базисни цени за ползване на спортните зали в СК “Ялта”:
50.1./отменена с реш. № 153/23.04.04 г./ 
50.2.1. (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., стара т.50.2., изм. реш.№560/25.04.2013 г.) Провеждане на срещи от спортни клубове – 25.00 лв. на час.
50.2.2. (нова с реш.№560/25.04.2013 г.) Провеждане на срещи от други организации – 60 лв. на час.
50.3.  (отменена с реш.№560/25.04.2013 г.)  
50.4. /отменена с реш.№1127/27.10.06г./
51./изм. с реш./1127/27.10.06г./ Базисни цени за ползване на Градски стадион:
51.1.  (отменена с реш.№560/25.04.2013 г.)  
51.2 (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.) За тренировка на футболен отбор – 150,00 лв. на час.
51.3. (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.) За официални футболни срещи от Републиканското първенство :
за окръжна и „В” група -150.00лв.
за „Б” група – 225.00лв.
за „А” група и международни срещи – 300.00лв.”
 
51.4. /отменена с реш.1127/27.10.06г./
51”а”/нова- реш.1127/27.10.06г./ (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., реш.№560/25.04.2013 г.)   За ползване на зали в СК „Локомотив”-10.00лв.на час.
51”б” (нова с реш.№914/17.06.2010 г.) За ползване на съоръжения извън спортната база (баксетболни кошове, футболни врати) – 25 лв. на час.
51в (нова с реш.№560/25.04.2013 г.) За ползване на тенис кортове:
от спортни клубове за тренировка и подготовка в присъствие на треньор – 5,00 лв на час
от граждани – свободен достъп – 8,33 лв на час 
за спортни мероприятия с публика – 29,17 лв на час.
52. Цена на услуга свързана с осигуряване на гробно място на покойника, включваща определяне на гробищния парк, място, ден и час на погребението – обикновена услуга – срок за извършване веднага – 5,00 лв. 
53. /нова – решение № 153/23.04.04 г./ За ползване на ж.п. прелеза по ж.п. линия Русе околовръстна на км 3 + 728 /Топлата вода/ се определя цена за право на преминаване /всяко влизане и излизане на МПС по крайбрежния пат/, в размер на 0.50 лв. до края на 2004 г.
54. /нова – решение № 153/23.04.04 г., изм. с решение № 1297/04.05.2007 г., реш.№560/25.04.2013 г./ Цена на право за упражняване на любителски и спортен риболов в езерото “Липник” – 2.50 лв. на рибарска пръчка на ден.
55./нова – реш 299/16.07.04г./ Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя без включен ДДС:
55.1. дискета – един брой – 1,20 лв.;
55.2. CD – един брой – 5, 00 лв.;
55.3. електронна поща – 1 МВ – 0,30 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;
55.4. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
55.5. ксерокопие – съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 от Наредбата;  
55.6. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
55.7. видеокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 4, 90 лв. + 0, 25 лв. на минута;
55.8. аудиокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 1, 60 лв. + 0, 25 лв. на минута;
55.9. устна справка – за 15 минути – 1,50 лв.;
55.10. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.;
56./нова–реш.№299/16.07.04г.,изм.с реш.№391/18.12.2008г./За издаване на разрешение за търговия по чл.30.ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия  се заплаща такса  – 5,00 лв./бр.
57./нова –реш.№299/16.07.04г./. Издаване на дубликати на: 
а) отменена с реш.№391/18.12.2008 г.
б) разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия – обикновена услуга – срок за изпълнение – не по-късно от 7 работни дни – 5, 00 лв. за брой; 
в) отменена с реш.№391/18.12.2008 г.
г) заповед за категоризиране на туристически обекти – обикновена услуга – срок за изпълнение – не по- късно от 7 работни дни – 5,00 лв. за брой“.
58./нова реш.№299/16.07.04г./ Издаване на удостоверение за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика:
а)обикновена услуга – срок за изпълнение – не по-късно от 3 работни дни – 5, 00 лв. за брой; 
б)бърза услуга – срок за изпълнение – един работен ден – 15, 00 лв. за брой.
59. /нова – реш. № 390/12.11.04/  При ползване на паркова зона, пешеходна улица или площад и при влизане в ЦГЧ:
59.1 /нова – реш. № 390/12.11.04/   за осъществяване зареждането на търговски или друг обект (с изключение на социални заведения), извън регламентираното време /съгласно чл. 19 ал. 2 и чл. 21 от Наредба № 18/, се издава пропуск и се събира месечна такса в размер:
59.1.1./нова – решение № 390/12.11.04 г./ при влизане до обекта до три пъти седмично – 40 лв.
59.1.2. ./нова – решение № 390/12.11.04 г./  при ежедневно влизане по определен маршрут и време – 60 лв.
59.1.3. ./нова – решение № 390/12.11.04 г./ при еднократно влизане до обекта в определени часове с дневен пропуск и такса в размер на 10 лв.
59.2. /нова – реш. № 390/12.11.04/  При осъществяване на производствени и др. търговски дейности с ритмично зареждане или износ на продукция, когато няма определена цикличност, влизането се осъществява с пропуск и годишна такса в размер на 300 лв.  
60. /нова – реш. № 390/12.11.04 г./ При ползване на уличната мрежа за влизане с товарен автомобил над 10 тона, по определен маршрут в чертите на града, извън определените трасета до промишлените и складови зони се издава пропуск и се събира такса в размер на: 
60.1. за влизане на един автомобил по определен маршрут за един ден – 10 лв.
60.2. за периодичен достъп до обект /фирма/ с един автомобил в рамките на един календарен месец – 80 лв.
60.3. за периодичен достъп до обект /фирма/ с един автомобил в рамките на една календарна година  – 300 лв.
61.   /отм.- реш. № 554/01.04.05 г./
61.1./отм.- реш. № 554/01.04.05 г./
61. /нова – реш. № 554/1.04.05г.- предишна т.61.2/ За паркиране на стопанисваните от общината паркинги, съгласно схема приета от ОбС – Русе с решение № 722/20.09.2002 г. се определят цени както следва:
61.1. За едно денонощие:
за лек автомобил  – 3,00 лв.
за микробус – 3,50 лв.
за автобус и товарен автомобил – 6,00 лв.
61.2. За един месец:
за лек автомобил – 30,00 лв.
за микробус – 35,00 лв.
за автобус и товарен автомобил – 60,00 лв.          
62.1 /нова с реш.№ 346/24.09.04г./ (изм. с реш.№914/17.06.2010 г., изм. с реш.№560/25.04.2013 г.) За извършване на възстановителни процедури:
а/ сауна, вана и тангентор – 8,33 лв.
б/ частичен масаж  –  8,33 лв.
в/ цялостен масаж – 16,67 лв.
61а. /нова с Реш. № 298/19.07.2016г./ За паркиране на моторни превозни средства на Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе, се определят цени, както следва:
а) За 1/един/ час в периода 08.00-18.00 ч. – 1,00 лв. с включен ДДС;
б) За 1/един/ час в периода от 18:00 часа до 08:00 часа – 0,50 лв. с включен ДДС;
в) За 1/едно/ денонощие (от двадесет и четири часа) – 12,00 лв. с включен ДДС.
Дължимата сума се изчислява при всеки започнат 1 /един/ час.
г) (нова с Реш № 384/17.11.2016г) Предплатен месечен абонамент – 130,00 лв. с включен ДДС, като се предоставят до 30 % от капацитета на  всички платени паркоместа.
62.2 /нова – реш. №346/24.09.04г./ Месечна такса за Фитнесцентър само за служители на Общинска администрация и общински съветници – 5.00лв.
63. /нова –реш.№ 346//24.09.04г./  За предоставяне на право за създаване и ползване на поддомейн на сайта на Община Русе – 50лв. за година. 
64. /нова – решение № 390/12.11.04 г./ За издаване на “Разрешително за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства” съгласно Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ се събира такса в размер на 20 лв.
65./нова – Реш.№554/01.04.05г./ За участие на длъжностно лице по гражданско състояние в ритуал “Сключване на граждански брак” на rпублични места и в тържествена обстановка извън Обреден дом се събира цена за услуга както следва:
– в празнични и почивни дни – 150лв.
– в делнични дни – 75лв.
66. /реш.792/25.11.05г.; реш.933/31.03.06г.; реш.1225/02.03.2007 г./ За почасово ползване на помещения в учебни заведения и обслужващи звена от деца и ученици се заплащат цени за право на ползване като процент от МРЗ 
66.1. За помещения до 100кв.м.:
        а/ летен период (от 01.04. до 31.10.)  –  2% от МРЗ на час;
        б/ зимен период (от 01.11.до 31.03.)  –  2.5% от МРЗ на час;
66.2. За помещения от 100 кв.м. до 200кв.м.:
         а/ летен период (от 01.04. до 31.10.)  –  3% от МРЗ на час;
         б/ зимен период (от 01.11.до 31.03.)  –  3.5% от МРЗ на час;
66.3. За помещения над 200кв.м.:
         а/ летен период (от 01.04. до 31.10.)  –  4% от МРЗ на час;
         б/ зимен период (от 01.11.до 31.03.)  –  4.5% от МРЗ на час;
66.4. /изм. с реш.1225/02.03.2007 г., реш.№161/17.04.2008 г./ Когато помещения в училищата се ползват от външни групи, определените цени по т.1, 2 и 3 се увеличават два пъти.
66.А (нова с реш.№ 391/18.12.2008 г.) За ползване на басейн в СУ „М-р Ат.Узунов” на час:
а/ за възрастни – 5 лв. с ДДС за 1 час
б/ за учащи – 4 лв. с ДДС за 1 час
в/ за деца със здравословни проблеми – 3 лв. с ДДС за 1 час.
67  /нова-реш. 933/31.03.06г./ Форми на работа в ЦУТНТ:
67.1. Математика
а/ І – VІІ клас – 1.00 лв. на учебен час
б/ VІІІ – ХІІ клас – безплатно
в/ Класирани на Национални, Регионални и Международни олимпиади и състезания – безплатно
67.2. Информатика
а/ І – VІІ клас – 1.00 лв. на учебен час
б/ VІІІ – ХІІ клас – безплатно
в/ Класирани на Национални, Регионални и Международни олимпиади и състезания – безплатно
67.3.  Приложно-технически форми – 0,60 лв. на учебен час
67.4. Участие в Регионални състезания организирани от ЦУТНТ– Русе– 4.00 лв.
67.5 Участие в Национални изяви организирани от ЦУТНТ – Русе – 10,00 лв.”
68. //нова-реш. 933/31.03.06г./ Издаване на документи от отдел „Опазване на околната среда”:
68.1. Маршрутен лист за извозване на строителни отпадъци от обекта до посочено от Община Русе място за обезвреждане и пропуск за тежкотоварен автомобил:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни; цена 5.00лв.;
б) бърза услуга- срок за изпълнение 2 дни; цена 10.00лв.
68.2. Служебна бележка за уведомяване на обществеността по чл.4, ал.2 от „Наредба за  условията и реда за извършване на ОВОС”, чрез таблото на Община Русе: 
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни; цена 15.00лв.;
б) бърза услуга- срок за изпълнение 7 дни; цена 20.00лв.”
69. /нова-реш. 933/31.03.06г./ За депониране на пръст и строителни отпадъци примесени с пръст на старо сметище – Русе, се определя цена – 1.00лв. на куб.м.”
70. /нова с реш. № 160/17.04.08г./ За депониране на хумус и пръст на площадката за съхранение на хумус и пръст / в ПИ 592, местност „Под ормана” / се заплаща цена в размер на 1.00 лв. за куб.метър.
70.1. Не се заплаща цена по т.70, когато хумусният пласт е отнет от общински земеделски земи и когато пръстта е изкопана от терени – общинска собственост.
70.2 Предоставяне използването на хумуса може да стане с разрешение на Кмета на Община Русе и след заплащане на цена  в размер на 1.00 лв за куб.метър.
71. /нова точка с реш.№1023/22.05.2014 г., допълнена с реш.№1068/17.07.2014 г./ Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.):
 
№ 
по ред Наименование на услугата Мярка Цена, 
лв. без ДДС
71.1 Направа на цветна леха с летни цветя цъфтящи м² 27,33
71.2 Направа на цветна леха с летни цветя килимни м² 51,67
71.3 Направа на цветна леха с есенни цветя м² 15,08
71.4 Направа на цветна леха с перенни цветя м² 28,17
71.5 Засаждане на иглолистни дървета до 1 метър бр. 22,42
71.6 Засаждане на иглолистни дървета от 1 до 1,5 метра бр. 34,00
71.7 Засаждане на иглолистни дървета от 1,5 до 2 метра бр. 52,66
71.8 Засаждане на иглолистни дървета над 2 метра бр. 80,25
71.9 Засаждане на широколистни дървета до 2 метра бр. 24,16
71.10 Засаждане на широколистни дървета над 2 метра бр. 29,86
71.11 Засаждане на цъфтящи храсти бр. 4,33
71.12 Засаждане на вечнозелени храсти бр. 6,58
71.13 Засаждане на 1 метър жив плет 1 метър 12,32
71.14 Засаждане на почвопокривни бр. 1,25
71.15 Затревяване 1 дка 1666,67
71.16 Изрязване на дървета до 30 години бр. дърво 76,67
71.17 Изрязване на дървета над 30 години бр. дърво 141,67
71.18 Резитба на клони бр. дърво 40,00
71.19 Озеленяване на терени 100м² 449,61
71.20 Проектиране на паркови обекти 100м² 83,33
71.21 Предоставяне за декорация – палми 1 бр./ден 1,67
71.22 Предоставяне за декорация – саксийна растителност 1 бр./ден 1,17
71.23 Транспорт товарен автомобил лв./км 1,21
71.24 Транспорт лек автомобил 8+1 места лв./км 0,86
71.25 Предоставяне на дървесни отпадъци за оползотворяване по ЗУО лв./тон 41,67
71.26 Машинно косене с роторна косачка лв./дка 28,00
71.27 Машинно косене със сърпова косачка лв./дка 16,00
71.28 Машинно косене с моторна коса лв./дка 48,00
71.29 Машинно косене с роторна косачка, събиране и товарене на окосена трева лв./дка 100,00
71.30 Машинно косене със сърпова косачка, събиране и товарене на окосена трева лв./дка 88,00
71.31 Машинно косене с моторна коса, събиране и товарене на окосена трева лв./дка 120,00
71.32 Засаждане на 1 бр. летни цветя – цъфтящи бр. 0.50
71.33 Засаждане на 1 бр. летни цветя – килимни бр. 0.68
71.34 Засаждане на 1 бр. есенни цветя бр. 0.33
71.35 Засаждане на 1 бр. перенни цветя бр. 1.83
71.36 Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета до 0,70 метра бр. 10.00
71.37 Засаждане на 1 бр. лигуструм за жив плет бр. 1.00
 
72. /нова с реш.№1067/17.07.2014 г., доп. с реш.№1172/16.10.2014 г./ Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с радостните и траурни обреди и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари:
 
№ 
по ред Наименование на услугата Мярка Цена, 
лв. без ДДС
Радостни услуги
72.1 Венчавка в делничен ден лв. 91,67
72.2 Венчавка в празничен ден лв. 150,01
72.3 Венчавка в официални празници лв. 191,67
72.4 Музикално оформление – синтезатор и пиано в зала лв. 55,00
72.5 Изработване на сватбен венец с 5 цвята – естествен лв. 20,83
Траурни услуги
72.6 Погребения в ново гробно място – 
изкопаване, погребение и аранжировка лв. 135,00
72.7 Погребения в старо гробно място – 
изкопаване, погребение и аранжировка лв. 165,00
72.8 Разбиване на бетонна плоча с дебелина над 20 см лв. 133,33
72.9 Разбиване на бетонна плоча с дебелина от 10 до 20 см лв. 100,01
72.10 Разбиване на бетонна плоча с дебелина до 10 см лв. 66,66
72.11 Подготовка на старо гробно място за повторно погребение лв. 241,66
72.12 Погребение в старо гробно място – експресно изкопаване лв. 191,67
72.13 Извозване до гробно място с катафалка лв. 35,00
72.14 Доставка ковчег на адрес лв. 32,51
72.15 Пренасяне на покойник с ковчег от болницата лв. 35,84
72.16 Носене на ковчег от 1-ви до 3-ти етаж лв. 34,17
72.17 Носене на нестандартен ковчег от 1-ви до 3-ти етаж лв. 49,17
72.18 Носене на ковчег от 4-ти до 6-ти етаж лв. 39,17
72.19 Носене на нестандартен ковчег от 4-ти до 6-ти етаж лв. 54,17
72.20 Носене на ковчег над 6-ти етаж лв. 47,50
72.21 Носене на нестандартен ковчег над 6-ти етаж лв. 62,00
72.22 Транспорт 1 км с катафалка лв./км 1,08
72.23 Транспорт с катафалка над 50 км. лв./км 0,67
72.24 Надписване на лента с плотер лв. 5,83
72.25 Надписване на кръст с плотер лв. 8,33
72.26 Засипване с мозайка и замазка с цимент на гроб лв. 73,33
72.27 Вадене на кости лв. 86,67
72.28 Кремация лв. 491,67
72.29 Погребение  цена минимум №1 – християнско, без изкопаване лв. 73,33
72.30 Погребение  цена минимум №2 – християнско, без изкопаване лв. 130,00
72.31 Погребение средна  цена – християнско лв. 185,00
72.32 Погребение   цена  лукс – християнско лв. 570,83
72.33 Погребение  цена минимум – мюсюлманско лв. 103,33
72.34 Етикиране и съхранение на кости в костница лв. 30,00
72.35 Изработване на венец с 14 цвята, естествен лв. 29,17
72.36 Изработване на венец с 20 цвята, естествен лв. 37,50
72.37 Изработване на венец с 30 цвята естествен – голяма конструкция лв. 48,33
72.38 Изработване на венец с 40 цвята естествен – голяма конструкция лв. 58,33
72.39 Изработване на венец с 50 цвята естествен – голяма конструкция лв. 68,33
72.40 Изработване на венец с 60 цвята естествен – голяма конструкция лв. 78,33
72.41 Изработване на венец изкуствен 14 цвята лв. 33,34
72.42 Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – черен лв. 8,33
72.43 Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – бял лв. 6,67
72.44 Изработване на мохамедански дъски – комплект лв. 37,50
72.45 Изработване на мохамедански знаци лв. 5,84
72.46 Подготовка и озеленяване на гробно място лв. 29,17
72.47 Изкопаване на гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на  бетонова камера лв. 433,34
72.48 Повторно погребение в гробно място с бетонова камера лв. 100,00
72.49 Еднократно почистване на гробно място от трева лв. 20,83
72.50 Сезонно поддържане на гробно място – месечно
(включва 2 пъти плевене и 2 пъти поливане) лв. 10,00
72.51 Озеленяване на гроб през пролетно-летен сезон с 25 бр.сезонни цветя (теменужки, парички, тагетес) – включва почистване на тревата, окопаване, 25 бр. разсад, засаждане и еднократно поливане лв. 41,67
72.52 Почистване на храстова растителност до Ø 10 см лв. 25,00
72.53 Отсичане на дърво до Ø 20 см лв. 33,33
72.54 Отсичане на дърво над Ø 20 см лв. 37,50
72.55 Изкореняване на дънер над Ø 20 см лв. 45,83
72.56 Полагане на урна в урнова ниша в колумбарийна стена лв. 63,33
72.57 Ползване на  урнова ниша в колумбарийна стена за 1 година лв./год 25,00
72.58 Полагане на урна в стар гроб лв. 33,33
72.59 Полагане на кости в гроб без погребение лв. 33,33
72.60 Еkсхумация лв. 225,00
72.61 Попълване на гроб лв. 20,83
72.62 Организационна услуга лв. 20,83
72.63 Провеждане ритуал на гробното място лв. 20,83
72.64 Провеждане ритуал в Дом на покойника лв. 29,17
72.65 Вход в гробищен парк с автомобил лв. 0,42
72.66 Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 1 месец лв. 10,00
72.67 Уравняване на гробно място на 40-я ден лв. 29,17
72.68 Дървена рамка за оформяне на гробно място при уравнение лв. 20,83
72.69 Подготовка, обличане и предаване на труп лв. 41,67
72.70 Подготовка, обличане и предаване на труп в почивни и празнични дни лв. 50,00
72.71 Подготовка, обличане и предаване на труп за социално слаби граждани лв. 25,00
72.72 Тоалет без обличане лв. 16,67
72.73 Съхранение в хладилна камера за 24 часа лв. 20,83
72.74 Съхранение в хладилна камера за 1 час лв. 0,83
72.75 Копирни услуги лв. 0,08
72.76 Ламиниране А5 лв. 0,83
72.77 Ламиниране А4 лв. 1,25
72.78 Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А5 лв. 0,42
72.79 Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А4 лв. 0,42
72.80 Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А5 лв. 0,83
72.81 Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А4 лв. 1,25
72.82 Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А5 лв. 1,25
72.83 Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А4 лв. 1,67
72.84 Изработване на некролог/възпоменание/ с цветни илюстрации А4 лв. 2,08
72.85 Изработване на некролог – набор собствен текст лв. 1,67
72.86 Изработване на снимка  черно-бяла с размер А4 лв. 2,50
72.87 Изработване на снимка  черно-бяла с размер А5 лв. 1,66
72.88 Изработване на снимка цветна с размер А5 лв. 3,33
72.89 Изработване на снимка цветна с размер А4 лв. 5,00
72.90 Монтаж порцелан на два образа лв. 3,33
72.91 Оцветяване на порцелан лв. 3,33
72.92 Надписване върху порцелан лв. 3,33
72.93 Изработване на подавки без сандвич лв. 1,17
72.94 Изработване на подавки със сандвич лв. 1,58
72.95 Подмола лв. 25,00
72.96 Връщане мохамедански ковчег лв. 16,67
72.97 Надпис на кръст на ръка 1бр. 3,33
72.98 Погребение християнско „СРЕДНА ЦЕНА +“ 1бр. 234,17
72.99 Порцеланови снимки- елипси с борд, черно-бели 1 бр. 16,67
72.100 Порцеланови снимки- елипси с борд, цветни 1бр. 29,17
72.101 Порцеланови снимки- елипси без борд, черно-бели 1бр. 25,00
72.102 Порцеланови снимки- елипси без борд, цветни 1бр. 35,00
72.103 Поставяне на некролог във витрина 1-ва седмица 1бр. 2,50
72.104 Порцеланови снимки- правоъгълни с борд, черно-бели 1бр. 33,33
72.105 Порцеланови снимки- правоъгълни с борд, цветни 1бр. 40,00
72.106 Порцеланови снимки- правоъгълни без борд, черно-бели 1бр. 29,16
72.107 Порцеланови снимки- правоъгълни без борд, цветни 1бр. 45,83
72.108 Букет зеленина и цвете 1бр. 1,25
72.109 Вътрешен транспорт в гробищен парк до гробно място 15,00
72.110 Чиния с варено  жито 1 кг 3,33
72.111 Пакет с  варено жито 0.5 кг 1,25
72.112 Вино с олио 250 ml 1,08
Стоки за дейността – по доставна цена, с начислени съпътстващи разходи по доставката и надценка от 20%
 
73. /нова с Реш. № 361/20.10.2016г./ Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с осъществяване на дейности по въздушния транспорт на „Летище – Русе“:
73.1. Цена на услуга за кацане (в лева без ДДС):
Максимално излетно тегло на въздухоплавателното средство Международни полети Вътрешни полети
Работни дни Почивни дни и официални празници Работни дни Почивни дни и официални празници
До 3 т. 30 37 20 25
Над 3 т. 40+10 за всеки тон над 3 тона 50+12 за всеки тон над 3 тона 25 30
 
Цена на услуга за кацане не се заплаща в случаите, когато въздухоплавателни средства изпълняват полети за:
Проверка на техническата и летателната им годност (облитане);
Оказване на спешна медицинска помощ.
Размерът на цената за услуга за кацане се увеличава с двадесет и пет на сто – при кацане в събота, в неделя и на официални празници.
Превозвачите заплащат еднократно цена на услуга за кацане при изпълнение на тренировъчни полети независимо от броя на фактическите излитания и кацания на едно и също въздухоплавателно средство в рамките на едно денонощие на едно и също летище.
 
73.2. Цена на услуга за паркинг (в лева без ДДС):
73.2.1. За въздухоплавателни средства за базиране до 24 часа -4,00 лева; за един час – 0,50 лева;
73.2.2. за въздухоплавателни средства с писмени удостоверения за базиране над 24 часа – 2,00 лева за 24 часа.
Цена на услуга за паркинг не се заплаща в случаите, когато излитането на въздухоплавателни средства се задържа поради:
1. мероприятия, свързани с безопасността и/или сигурността на полета;
2. форсмажорни причини;
3. оказване на спешна медицинска помощ.
Базиране на въздухоплавателни средства (временно) се осъществява от превозвачите след заплащане на цена на услуга за паркинг и издаване на писмено удостоверение от Кмета на Община Русе или оправомощено от него лице за периода, за който е заплатена. 
73.3. Издаване на разрешителни за достъп:
73.3.1. Пропуск за достъп на лица:
а) Първоначално издаване – 10,00 лева без ДДС;
б) Издаване при изтичане срока на валидност – 10,00 лева без ДДС.
 
73.3.2. Пропуск за достъп на моторни превозни средства:
а) Първоначално издаване – 10,00 лева без ДДС;
б) Издаване при изтичане на срока на валидност – 10,00 лева без ДДС. 
73.3.3. Пропуските по т.73.3.1. и т.73.3.2. са със срок на валидност – една година, считано от датата на издаването им.
74. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г.) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв. 
(2) /изм. с р-е № 1150/24.11.2006 г./ Всички цени на услуги и права са без ДДС. Данък върху добавената стойност не се начислява върху цените на услуги и такси, за които общината не е данъчно задължено лице, съгласно чл.3, ал.5 и върху освободените доставки по гл.ІV-та  от ЗДДС, влизащ в сила от 01.01.2007г.”,  промяната влиза в сила  от същата дата.
(3). Организации на бюджетна издръжка, сдружения с идеална цел, политически партии и фондации ползват помещенията по ал.1, т.17, и ползват услугата по ал. 1, т. 24, като заплащат двадесет на сто от посочения размер.
(4). Съгласно Решение № 489 на ОбС- Русе, прието по Протокол № 28 от 13.02.1998 година, при изборни кампании за агитация на политически партии, стойностите по ал.1, т.43 и т.44 са в размер на 15 на сто от утвърдените. 
(5). Цените по ал.1, т.22 се заплащат с намаление от следните лица:
1. Деца сираци – 100 на сто;
2. Деца- инвалиди и деца с родители инвалиди – 100 на сто;
3. Деца на разведени родители – 50 на сто;
4. Три деца от едно семейство – само една цена;
5. Две деца от едно семейство – 1,5 от цената;
6. Участие на дете в повече от една форма – 1,5 от цената;
7. Деца с двама безработни родители – 1,00 лв./ месец при ежемесечно доказване с документ от Бюрото по труда или соц. Служби;
8. Пътуващи деца от близките села, които ползват междуградски транспорт – 50 на сто.
9. Дете, на което и двамата родители работят на четири часов работен ден – 50 на сто.
Наличието на обстоятелствата, даващи основание за ползване на намаленията се доказва с необходимите документи, придружени с писмена молба до Директора на Общинския център за работа с деца.
(6). За всяка отделна проява по ал.1, т.23 и т.24 със заповед на Директора на Общинския център за работа с деца се утвърждава конкретната стойност на входния билет. Платени програми се осъществяват по покана на търговци, неправителствени организации и други, като цената се определя по договаряне между страните, въз основа на което се сключва договор и се посочват условията на договарящите се страни.
(7). За всеки отделен концерт по ал.1, т.40 със заповед на Директора на МФ “Мартенски музикални дни” се утвърждава конкретната стойност на входния билет.
Чл. 59а. /нов с реш № 160/17.04.08г./ Върху всички цени на рекламни услуги се начислява ДДС.
Чл.59б (нов с реш.№563/14.05.2009 г.) Цената на услугата за компенсаторното озеленяване /по смисъла на наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе/  в смесената централна традиционна зона на гр.Русе за 1 кв.м. е 85 лв. с ДДС” 
Чл.59в (нов с реш.№156/19.04.2012 г., изм. с Решение № 269/12.07.2012г) За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42, се събират следните цени на услуги:
1. Вписване промяна предназначението на земеделски земи 10 лв.
2. Издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване 50,00лв./ бр.
3. Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове 80,00лв.
4. Изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 50,00 лв./бр.
5. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти, извършена от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на осн. чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ.
5.1. За жилищни, производствени, обществено-обслужващи смесени и други нежилищни обекти По 0.80лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.40 лв./м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части.
5.2. Външни инженерни линейни обекти – за линеен метър 0,50лв/м.л. но не по-малко от 180 лв
5.3. Площни обекти- за квадратен метър 0,50лв/м.кв. но не по-малко от 180 лв
5.4. Открити и закрити ел.разпределителни уредби 200 лв/обект
5.5. Фотоволтаични централи без открити и закрити ел.разпределителни уредби 200 лв/обект
5.6. Фотоволтаични централи с открити и закрити ел.разпределителни уредби 315 лв/обект
6. Геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради, инженерна инфраструктура (по чл.159, ал.3 от ЗУТ)   55,00 лв.
7. Оценка на имотите по § 4 от ЗСПЗЗ 65,00 лв/на имот
 
8. Оценка на подобренията в имотите по параграф 4 от ЗСПЗЗ 80,00 лева/на имот
 
9. Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер 10,00 лв.
10. (отменена с реш. № 901/20.02.2014 г.)  
11. Цялостна процедура по разглеждане и одобряване на подробен  устройствен план 500,00 лв
Цените на услугите от т.11.1 до т.11.6 се получават като цената по т.11 се умножи със съответния за услугата коефициент Кs /като не надвишава граничната за услугата цена/ Коефициенти за сложност (Кs) на конкретните проекти за ПУП в зависимост от броя (n) след първия имот или площта в декари (d) на имотите 
Кs =
11.1. За план за регулация и изменение за план за регулация   0,2+0,12*n, но
   не повече от 
      400,00лв.
11.2. За ПУП за основно жилищно ниско застрояване 
            (ПЗ,ИПЗ,ПРЗ,ИПРЗ,РУП) 0,3+0,13*n, но 
не повече от 500,00лв.
11.3. . За  ПУП за основно жилищно средно или високо застрояване
             (ПЗ,ИПЗ,ПРЗ,ИПРЗ,РУП) 0,6+0,16*n, но   не повече от 600,00лв.
11.4. За ПУП за основно нежилищно застрояване до 500кв.м площ на имотите включително             (ПЗ,ИПЗ,ПРЗ,ИПРЗ,РУП) 0,4+0,14*n, но не-повече от 600,00лв.
11.5. За ПУП за основно нежилищно застрояване над 500кв.м площ на имотите              (ПЗ,ИПЗ,ПРЗ,ИПРЗ,РУП) 0,4+0,17*d, но не-повече от 600,00лв
11.6. За парцеларни планове 0,2+0,11*n, но не повече от 600 лв.
12. Одобряване на проект за рекламни съоръжения до 3 кв.м 10,00 лв./бр.
13. Одобряване на проект за рекламни съоръжения над 3 кв.м 50,00лв./бр.
14.Одобряване на чертежи към разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ 30,00 лв./ специалност
15. Одобряване на проект за разполагане на маси за сезонно ползване пред съществуващи заведения за обществено хранене 50,00 лв. / проект.
16. Приемане на екзекутивна документация (чл.175, ал.1 от ЗУТ) 30% от съответната такса за одобряване 
 
     Чл.59г. (нов с Решение №269/12.07.2012 г.) Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията  по чл.59в са:
(1) Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.9 и т.10
(2) Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.2, т.3, т.5.2, т.5.3, т.5.4, т.11.
(3) Срокът е 28-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.4
(4) Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.5.1, т.7, т.8, т.12, т.13, т.14., т.15, т.16.
Чл. 59д. /стар чл. 53б, изм. с реш. № 334/19.09.2016г./ (1) /предишна т.61 на чл.59,ал. 1, изм. с реш. № 334/19.09.2016г./ Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:
До един час – 1.00 лв. с вкл. ДДС;
По 1.00 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час.
(2) /отм. с реш. № 334/19.09.2016г./
(3) /нова с реш.№674/08.10.2009 г., изм. С реш.№1321/16.09.2011 г./ Освобождават се от такса паркиране инвалидите със собствените си МПС във всички зони за кратковременно паркиране. Кметът издава безплатна карта за паркиране по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/ 376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 60. Отменен с решение № 1099/27.01.2011 г.
Чл. 61. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.62. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 63 (1). Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите  по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” 
(2). Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административно-процесуалния кодекс
(3). Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(4) (отм.с реш.№ 1201/26.01.2007 г.)
(5) /нова – реш.№299/16.07.04г./ Контролът и установяването на фактите и обстоятелствата за несъбраните общински приходи се осъществяват от определени със заповед на Кмета общински служители.  
(6) /предишна ал.4/ Публичните общински вземания се събират по реда на Данъчно –осигурителния процесуален кодекс.                
Чл.64 /нов – Реш.№ 554/01.04.05г. отм. с реш. № 334/19.09.2016г./
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1 По смисъла на тази Наредба:
1. “Доставчик” означава Община- Русе или друга организацията или звено, предоставящо даден продукт или услуга на потребителя.
2. “Потребител” означава получател на даден продукт или услуга от доставчика.
3. “Услуга” или “Комплексна услуга” означава общия резултат от дейностите и връзките между доставчика и потребителя и от вътрешните дейности на доставчика за задоволяване нуждите на потребителя. 
4. Комплексната услуга по чл.59, т.26 от наредбата включва предоставянето на санитарно-хигиенни, туристическо-информационни, културно- информационни, бизнес- информационни, технически, консултантски и др. услуги, ползване на места за отдих, охраняем паркинг, репатриране на неизправни МПС и др. 
5. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
6. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
7. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:
а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;
д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.
е. месечните добавки по чл.42, 43 и чл.44, ал1, т.2 и т.4 от раздел V на Закона за интеграция на хората с увреждания.
8. /нова – реш.№449/22.12.04г./ “данъчна оценка на имот за определяне на такса за битови отпадъци” следва да се разбира данъчната оценка на недвижимите имоти за определяне на данъка върху недвижимите имоти по смисъла на чл.20 и 21 от ЗМДТ.
9. /нова –Реш.№554/01.04.05г./ “семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.
10. (нова с реш.№887/20.05.2010 г.) „Посещение на кораб“ е периодът от време между контрола на пристигане на кораба в пристанището и контрола на неговото заминаване, оформено от органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
11. (нова с реш.№887/20.05.2010 г.) За целите на тази наредба корабите се делят на следните типове: 
„Пътнически кораб“ е всеки кораб, включително високоскоростен плавателен съд, по смисъла на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот по море (SOLAS) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. (ДВ, бр. 61 от 1983 г.), който може да превозва повече от 12 пътници;
„Ро-ро пътнически кораб“ е кораб, предназначен за превоз на пътници и товари, с товарни помещения, с хоризонтален начин за натоварване и разтоварване;
„Специален кораб по смисъла на чл. 5 КТК“ е кораб, употребяван за научни, учебни, културни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и спасяване, за ликвидация на последствия и щети от погинало имущество и др.
12. (нова с реш.№887/20.05.2010 г.) „Кораби в състав“ е временно формирование от влачени/тласкани кораби и влекач/тласкач.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок. 
§ 3а. /нов с реш. № 160/17.04.08г./ Новите такси влизат в сила от 01.07.2008г.
§ 4.(1) /изм. с решение № 153/23.04.04 г./ Тази Наредба се приема от Общински съвет- Русе на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и влиза в сила от 01.04.2003 година. Условията по чл.29, ал.2 за м.април 2003 г. влизат в сила от месеца на подаване на декларацията. Декларациите за плащане на таксата за битови отпадъци според количеството и за имоти, които няма да се ползват, за придобитите през 2004 г. имоти и декларирани от началото на 2004 г., да се считат за валидни и се предоставят на органите на данъчната администрация по местонахождение на имота.
Доп. с реш. 476/28.01.05 г. Освобождава частично – в рамките на 50 % от заплащане на такса битови отпадъци за 2005 г. категорията граждани – данъчно задължени лица, притежаващи имоти в населените места с променен функционален тип от шести в пети, както следва: с. Басарбово, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Червена вода.
(2). Измененията и допълненията на наредбата приети по протокол № 9 от 12.03.  2004 г. на Общински съвет – Русе влизат в сила от 01.04.2004 г.
§ 5. С приемането на тази наредба се отменят чл.18, ал.2, 3 и 4 от Наредба № 5 на ОбС- Русе; Тарифа за заплащане на Разрешения за поставяне и на разрешения за строеж на територията на Община Русе към Наредба № 12; Решение № 592 от 12.04.2002 година на ОбС- Русе за определяне цените на   билетите и цените на експозициите; Решение № 320 от 27.04.2001 година на ОбС- Русе  за определяне цените на рекламите в Общинския радиоцентьр; Решение № 773 от 22.11.2002 г. на ОбС- Русе за определяне цените на билетите на МФ „Мартенски музикални дни“. Решение   № 285 от 16.03.2001 година на ОбС- Русе, прието по Протокол № 33, Решение № 538 на ОбС- Русе, прието по Протокол № 50 от 01.03.2002г., както и всички останали решения на Общински съвет- Русе за определяне на местни такси и цени на услуги, които й противоречат“.
§ 6. Зоните по чл.43, ал.1, т.21 са определение с Решение № 503 на Общински съвет- Русе, прието по Протокол № 29 от 27.02.1998г.
§ 7. Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003 г. е определен съгласно Решение № 772, прието с Протокол № 62/ 22.11.2002 г. и Решение № 803, прието с Протокол № 63/13.12.2002 г.
§ 8. Размерът на туристическата такса по Глава Втора, Раздел ІV за 2003г. е определен с Решение № 639 на ОбС- Русе, прието с Протокол № 57/ 21.06.2002 г. 
§ 9. (1). Цените на услуги, предоставяни от Дирекция “Хуманитарни дейности” относно формите на работа в Центъра за работа с деца за учебната 2002/2003 година са определени с Решение № 774 на ОбС- Русе, приет по Протокол № 62/22.11.2002 г.
(2). Средната цена на билетите за МФ “Мартенски музикални дни” е определена, съгласно Решение № 773 на ОбС- Русе, прието по Протокол № 62 от 22.11.2002 г., с което е утвърден бюджета на фестивала за 2003 г. Цените определени по чл.59, ал.1, т.40 влизат в сила от 2004 г., като приходите от продажба на билети се внасят в бюджета на Фестивала.
(3)./доп.-реш. №299/16.07.04г., изм. с реш.№560/25.04.2013 г./ Конкретният размер на цените за ползване на Общинските спортни имоти по Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Община  Русе на физически и юридически лица”, чл.59, ал.1, т.49- т.51 се определя от директора на ОП “Спортни имоти” и договаря с организаторите на конкретната спортна или друга проява в зависимост от характера й. 
§ 10. В тримесечен срок от приемането на Наредбата, Кметът на Общината предлага за одобрение от Общинския съвет система за контрол на ресурсите.
§ 11. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет. 
§12 /нов Реш. 632/27.05.05г./ За еднократни услуги свързани с рекламната дейност, за които няма определени цени, се определят цени по договаряне с възложителя на база фактически извършени разходи, от ръководителя на ОП.
§13 (1) /изм.с реш.№66/13.02.2008 г./ За 2008 г. първата и втората вноски за такса за битови отпадъци по чл.17, ал.1 се внасят в срок от 31 март до 30 юни.
       (2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5%.
§ 14 (нов с реш.№447/29.01.2009 г.) (1) За 2009 г. първата вноска за ТБО по чл. 17 ал. 1 се внася в срок от 01 март до 30 април.”
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 15 (нов с реш.№784/28.01.2010 г.) 
(1) За 2010 г. първата вноска за ТБО по чл. 17 ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 16 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с решение № 786/28.01.2010 г. влиза в сила от 01 февруари 2010 г.
§ 17 Сумите, определени с § 3, 5 и 6 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, прието с решение № 887/20.05.2010 г., а именно по чл.20, ал.3; чл.59, ал.1, т.16.2, б.”а” и б. „б”,  се събират от 01.06.2010 г.
§ 18 (нов с реш.№1157/14.04.2011 г.) (1) Срокът за подаване на декларациите по чл.16, ал.1 от настоящата наредба за определяне на ТБО за 2011г. според количеството на битовите отпадъци, се удължава еднократно до 31 май 2011г.”
(2) „Срокът по чл. 16”а”, ал. 4, за оттегляне на декларациите по чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба за определяне на ТБО за 2011г. според количеството на битовите отпадъци, се удължава еднократно до 31 май 2011г.”
§ 19 (нов с реш.№1157/14.04.2011 г.) Изменението на ал.7 на чл.16 влиза в сила от 1 януари на 2012 г.
§ 20 (нов с реш. № 100/01.03.2012 г.) Раздел ХІІІ – Такси на специализираните услуги, предоставяни от Регионална Библиотека „Любен Каравелов”, и чл. 53з. влизат в сила от 1 март 2012 г.”
§ 21 (нов с Решение № 224/21.06.2012г.) „Доход” по смисъла на чл.33а от наредбата са всички доходи на лицето, с изключение на:
1. Добавката по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;
2. Еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. Добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
7. Сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
8. Месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;
9. Стипендии и финансовите средства за джобни разходи, получавани по реда на Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование 
10. Помощите, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца.
§. 22. (нов с Решение № 267 и 268/12.07.2012г) Изменението на чл. 44 от Наредбата, прието с Решение № 267 по Протокол № 13  от 12.07.2012 г. на ОбС – Русе влиза в сила на 16.08.2012 г., а допълнението на чл. 27 от Наредбата, прието с Решение № 268 по Протокол № 13 от 12.07.2012г влиза в сила от момента на приемането му.
§23. (нов с реш.№652/20.07.2013 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение №652 по протокол № 27 от 20.06.2013 г. на ОбС-Русе  влиза в сила от 01.07.2013 г.
 §24. (нов с реш.№ 996/24.04.2014 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение  № 996/24.04.2014 г. на ОбС – Русе  влиза в сила от 01.05.2014 г.
§25 (нов с реш. № 86/21.01.2016г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение № 86 по протокол №4 от 21.01.2016 г. на ОбС-Русе влиза в сила от 01.02.2016 г.
…………………………………………………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе, приета с Решение № 1067 по Протокол № 40/17.07.2014  г.
… … … 
§.4.Наредбата е приета от Общински съвет – Русе с Решение № 1067 по Протокол № 40/17.07.2014 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 23 и т. 7 от ЗМСМА и влиза в сила от 01.09.2014 г.
………………………………………………………………………………………………………
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1308/26.02.2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  РУСЕ
§5. В наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.14, ал.5 думите „30 октомври“ се заменят „31 октомври“.
2. В чл.15, ал.1 към текста се добавя ново изречение: „За имот – държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление“.
3. В чл.16, ал.3 след думата „имота“ се допълва с „изчислена съгласно подадена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ“.
4. Предишен текст на чл.16, ал.5 се изменя така: Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от лицето/лицата по чл.15 по образец /Приложение №1/ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе до края на предходната година.
5. В чл.16, ал.7 думите „отдел „Местни данъци и такси““ се заменят с думите  „Дирекция „Местни данъци и такси““.
6. В чл.16, ал.8 думата „Е.ОН“ АД се заменя с думите „обслужващото електроразпределително дружество“.
7. В чл.16, ал.9 думите „отдел „Местни данъци и такси““ се заменят с думите  „Дирекция „Местни данъци и такси““.
8. В чл.17, ал.1 думите „до 30 октомври“ се заменят с „до 31 октомври“.
§6. Наредбата влиза в сила с приемането й, с изключение на §5, т.4, който влиза в сила от 1 януари 2016 година.
…………………………………………………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 298 по Протокол № 12/19.07.2016г.
 
§ 1. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.
…………………………………………………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 384 по Протокол № 15/17.11.2016г.
 
§ 1. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.
…………………………………………………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 402 по Протокол № 16/15.12.2016г.
 
§. 25. Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.01.2017 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 към чл.16, ал.5: 
(ново с § 4 с реш. № 901/20.02.2014 г.)
Вх. №……………………………….                          ДО
Дата…………………………………                          Община ……………………………………….
 Дирекция / Отдел ……………………………..
 …………………………………………………………
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ 
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 
1. от…………………………………………………………………………………………………………………………….. (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)
собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 
2. от……………………………………………………………………………………………………………………………. (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)
собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 
 
3. от……………………………………………………………………………………………………………………………. (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)
собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Подпис на декларатора/ите:
  1………………………………………
  2………………………………………
  3………………………………………
Уважаеми господин/ госпожо …………………………., 
Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че недвижим имот с партиден №……………………………………………………………………………………..,
(№ под който имота е заведен в съответната община) 
представляващ ………………………………………………, с адрес …………………………………………………..
           (вид на имота)                  (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
няма да се ползва през цялата……………..година.
Дата:……………………….. Подпис на декларатора/ите:
 
1………………………………………
2………………………………………
3……………………………………..