Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЯВА

Временната комисия към Общински съвет – Русе, избрана с Решение № 1152 по Протокол № 41/11.09.2014г, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, във връзка с изготвянето на предложение за определяне на съдебните заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г. от района на Общински съвет – Русе, кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление по образец, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател следва да отговаря на следните изисквания:
1. Да е дееспособен български гражданин;
2. Да е навършил 21 години, но да не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател;
3. Да се ползва се с добро име в обществото;
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Според чл. 68, ал. 1 от ЗСВ най-малко 10 на сто от предложените за съдебни заседатели лица трябва да се с педагогическа квалификация.
С оглед горното желаещите да бъдат предложени за съдебни заседатели следва да продадат следните документи:
1. Заявление по образец, което може да бъде изтеглено от тук или получено в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304;
2. Оригинал на свидетелство за съдимост за конкретния случай, от което да е видно че лицето не е осъждано за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
3. Заверено копие от документ, удостоверяващ педагогическа квалификация /ако има такава/;
4. Мнение от председателя на съответния съд за работата му /за лице което е било вече съдебен заседател/;
5. Заверени копия от документи, доказващи наличие на добро име в обществото, ако има такива /препоръки, референции, грамоти и други/.
Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч., в срок до 15.10.2014г., в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.