Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

ОТ  ПЛАМЕН СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

С влизането в сила на Закона за обществените поръчки, обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г., доп., бр. 34 от 03.05.2016г., съгл. чл.13, ал.1, т. 9. Законът не се прилага за заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти.

Условията и редът за поемане на финансови задължения от името и за сметка на общините са уредени в Закона за общинския дълг.

В тази връзка законодателят измени чл.19 и чл.19а от Закона за общинския дълг, в които е установено, че процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет. Чл. 19 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл.2, т.11 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.

 

 

Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.19 от Закон за общинския дълг и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

 

Одобрява Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник.

 

 

 

Приложение: Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ПРОЕКТ

 

 

 

 

ОБЩИНА Р У С Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emblema na grad Ruse.jpg

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА

ЗА

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК 

 

 

 

ЯНУАРИ, 2017 ГОДИНА

 

1. Принципи

1.Процедурата за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник се извършва в съответствие с принципите на публичност и прозрачност; свободна и честна конкуренция; равнопоставеност на всички кандидати; постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност. Процедурата не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от фонд за органите за местното самоуправление в България –ФЛАГ ЕАД, от фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници и фондовете на градско развитие.

 

2. Забрани за участие в процедурата

В процедурата не може да участва лице, което:

1.      е поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от ЗКИ /Закон за кредитните институции/-приложимо за банки;

2.      банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции;

3. има парични задължения към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

 

3. Участие в процедурата

В процедурата може да участват лица, които са кредитна/финансова институция или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.

 

 

4. Обява/покана за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

Кметът на общината изготвя обява за избор на финансова институция и финансов посредник и документация за участие в процедурата. Обявата  съдържа най-малко следната информация:

1. описание на проекта/обекта/ услугата;

2. размер и вид на финансирането;

3. срок на валидност на офертите;

4. критерии за оценка на офертите;

5. начин на достъп до документацията за участие в процедурата;

6. място, срок и начин на подаване на офертите;

7.наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

Обявата се публикува на страницата на община Русе, в един национален и един регионален вестник.

Срок за подаване на оферти – не по-кратък от 20 работни дни, считано от датата на  публикуването на обявата.

 

5. Документация за участие в процедурата за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:

1. решението на общинския съвет за поемане на дълг;

2. описание на проекта/обекта/услугата;

3.Критерии за оценяване на офертата;

4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет.

6. Разяснения

Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за участие в процедурата в срок до 10 работни дни от публикуване на обявата на интернет страницата на общината. Кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок 7 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на общината.

 

7.Срок за получаване на оферти

Срокът за получаване на оферти се определя в обявата, като същият следва да не е по-кратък от 20 работни дни, считано от датата на  публикуването на обявата.

Кметът може да прекрати процедурата със съобщение, публикувано на интернет страницата на община Русе, когато:

а/ не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията;

б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

в/ избраният кандидат откаже да сключи договор;

г/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени;

 

8. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Кметът на общината назначава комисия, която се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове. Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

 

9. Забрани за член или консултант на комисията

Не може да бъде член  лице, което:

1. има материални интереси в съответната финансова/кредитна институция, различни от тези на вложител;

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата;

3.не може да бъде член служител на съответната финансова/кредитна институция;

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията и консултантите представят декларация относно горните обстоятелства в началото на заседанието по отваряне на офертите. При възникване на някои от обстоятелствата преди приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си направи самоотвод.

 

10. Решения на комисията

Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

 

11. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията. При установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника допълнителни документи или информация.

Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно  предварително обявените критерии и класира кандидатите.

За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.

В 7 дневен срок от утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

Кметът на общината отправя покана до кандидата с  най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата, часа и мястото на провеждането им.

 

 

12. Преговори

Комисията провежда преговори с кандидата, подал  най-добра оферта, съгласно обявените изисквания.

За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета.

Ако страните в преговорите не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът на общината може да отправи покана до следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.

Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата.

 

13. Сключване на договор

1.Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите съгласно проведените преговори.

Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок от приключване на преговорите.