Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

Предложение от Елеонора Николова, общински съветник в О6С-Русе, Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на О6С-Русе

ОТНОСНО: Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд , които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на Общински съвет — Русе беше създадена временна комисия в състав: председател Елеонора Николова и членове: Наталия Кръстева, Елка Симеонова, Деница Иванова, Биляна Кирова, Асен Даскалов Росица Георгиева, Айдоан Джелил, Деана Тонева и Делян Саманджиев. Задачата ѝ беше: Да публикува в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страницата на Общински съвет откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, както и правилата за провеждането и; Преглеждане на изискуемите по закон документи на кандидатите и изготвяне на доклад; публикуване на интернет страницата на Общински списък на допуснатите до участие кандидати; Изслушване на всеки допуснат кандидат в публично заседание; Съставяне доклад за протичане определянето на кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд.

съдебни_заседатели