Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 И ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 392/17.11.2016 г.
Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе.
Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който има завършено висше образование – минимална степен магистър, пет години трудов или осигурителен стаж и е с постоянен адрес на територията на Община Русе.
Кандидатите за участие в конкурса следва да представят до 4 април 2017 година в деловодството на Общински съвет – Русе, пл. “Свобода” № 6, ет.3, стая 304 на Община Русе в надписан запечатан плик с информация за подателя следните документи:
1.Заявление
2. Автобиография
3 Свидетелство за съдимост
4. Диплома за висше образование / нотариално заверено копие/.
5. Копие от трудовата /осигурителна книжка/, служебна бележка или друг документ, удостоверяващ трудовия или осигурителен стаж.
6.Декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе
7. Документ, удостоверяващ психичното здраве на кандидата.
8. Концепция за дейността си като обществен посредник до 3 /три/ стандартни страници.
Събеседването с допуснатите кандидати е публично и ще се проведе на 7 април 2017 г. в 14.00 ч. в заседателната зала на Община Русе, пл.”Свобода” № 6, ет. 3.
Събеседването с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията на гражданите и местната власт.