Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 550/10.09.2019г от инициативен комитет за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването на въздуха от производствени източници и мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе.   

Предложението на местната гражданска инициатива беше разгледано на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 23.01.2020г. След като общинският съвет се запозна със становищата на РИОСВ – Русе и общинска администрация и с мотивите на местната гражданска инициатива, беше прието Решение № 61/23.01.2020 г. С него Общински съвет – Русе реши:

  1. Не приема първото предложение на местната гражданска инициатива да бъде забранено с отделно решение изгарянето на отпадъци на територията на Община Русе.
  2. Приема второто предложение на местната гражданска инициатива, като за неговото реализиране следва да бъде осигурена мобилна инсталация за мониторинг на замърсяването на въздуха от промишлените зони на град Русе.
  3. Не приема третото предложение на местната гражданска инициатива, тъй като от една страна контролът върху източниците на нейонизиращи лъчения е възложен от действащото законодателство на регионалните здравни инспекции, а от друга – липсва норма, която да оправомощава органите на местно самоуправление да изграждат системи за мониторинг на тези източници..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иво Пазарджиев /