Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 573/24.09.2019г от инициативен комитет с предложение, касаещо двора и сградата на закритото училище в квартал Средна кула.  

Предложението на местната гражданска инициатива беше разгледано на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 23.01.2020г. След като общинският съвет се запозна със становището на общинска администрация и с мотивите на местната гражданска инициатива, беше прието Решение № 60/23.01.2020 г. С него Общински съвет – Русе реши да бъде извършен ремонт на покрива на закритото училище в квартал Средна кула и потвърди, че към настоящия момент Община Русе няма намерение да бъде променяна собствеността на имота и сградите на бившето училище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иво Пазарджиев /