Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересовани таксиметрови превозвачи с вх. № 831 от 18.10.20202 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021г.) и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарджиев/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Относно: Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Русе постъпи писмо с вх. № 831/18.10.2022 г. от заинтересовани таксиметрови превозвачи с искане за промяна в цената на предлаганата от тях услуга съответно за дневна 1.05 – 1.50 лв/км и нощна 1.20 – 1.80 лв/км. Основен мотив за исканите промени в цените са покачването на цените на горивата, разходите за поддръжка на автомобилите, поскъпването на застраховките и техническите прегледи, цената на труда както и обстоятелството, че същите не отговарят на пазарната действителност в гр. Русе.

С изменението на чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници /Наредбата/ (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.)
в срок до 31 октомври общинският съвет определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември.

Последното изменение на цените за километър пробег е прието с Решение № 678 /14.10.2021 г., където Общински съвет – Русе е определил минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 0.89 лв. на км. и нощна тарифа 0.99 лв. на километър и максимални такива – дневна тарифа 1.29 лв. на км. и нощна тарифа 1.49 лв. на км.

На 10.11.2022 г. беше проведено заседание на Постоянната комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет, която разгледа постъпилото предложение за промяна на цените и единодушно взе решение предложението да бъде разгледано от Постоянната комисия по законност обществен ред и сигурност, където да се прецени, законосъобразността на предложението и дали да бъде изготвен проект на решение. Предвид обстоятелството, че настоящото предложение притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият следва да бъде публикуван на сайта на Общинския съвет не по-късно от един месец преди приемането му. В тази връзка на свое заседание, проведено на 10.11.2022 г. ПК по ЗОРС взе решение такъв проект да бъде изготвен и внесен от Председателя на Общински съвет – Русе.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници Общински съвет – Русе

РЕШИ:

Определя цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, както следва:

  1. Минимални цени:
    1. Дневна тарифа – 1.05 лв.;
    2. Нощна тарифа – 1.20 лв.
  2. Максимални цени:
    1. Дневна тарифа – 1.50 лв.;
    2. Нощна тарифа – 1.80 лв.

ВНОСИТЕЛ:

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе