Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 106/03.02.2014 г.,

О П О В Е С Т Я В А М:

На 18.02.2014 г., от 17,30 часа, в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2013 година.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това в интернет страницата на Община Русе.
https://www.ruse-bg.eu/bg/pages/498/index.html

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЗАСЛ. ПРОФ. В. ПЕНЧЕВ/