Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № № 599/14.09.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“, намиращ се на Крайбрежния парк и построяването на асансьор към него, за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
Предложението на местната гражданска инициатива беше разгледано на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 19.10.2017г. След както бяха изслушани двама от членовете на инициативния комитет и след като общинският съвет се запозна със становището на общинска администрация, становището на арх. Алексиева и арх. Костадинова, становището на инж. Георгиев и с мотивите на местната гражданска инициатива, беше прието Решение № 675/19.10.2017 г. С това решение Общински съвет – Русе не прие направеното от местната гражданска инициатива предложение и реши изпълнението на одобрения с Решение № 1385 по Протокол № 49 от 23.04.2015г. на Общински съвет – Русе подробен устройствен план и инвестиционния проект към него да продължи съобразно издаденото разрение за строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев /