Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата.
Предложението на местната гражданска инициатива беше разгледано на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 23.11.2017г. След както бяха изслушани двама от членовете на инициативния комитет и след като общинският съвет се запозна със становището на общинска администрация и с мотивите на местната гражданска инициатива, беше прието Решение № 705/23.11.2017 г. С това решение Общински съвет – Русе не прие направеното от местната гражданска инициатива предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев /