Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 605/17.08.2018 г.,

О П О В Е С Т Я В А М:

На 10.09.2018 г. (понеделник), от 17.30 часа в град Русе, пл. Свобода № 6, Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2017 година.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да направят това всеки работен ден, от 14 до 16 часа, в сградата на Община Русе (пл. Свобода № 6), ет.3, стая 304, или на интернет страницата на общината (http://www.ruse-bg.eu).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев