Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

Относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на вашето внимание Проект на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове, който е изготвен от комисия, назначена със заповед № РД-01-3799 от 28.12.2016 г. Видно от протокола на комисията, същата  е провела  две заседания (на 18.01.2017 г. и 15.02.2017 г.) за обсъждане на текстовете на наредбата и предлага проектът да бъде обявен за обсъждане и внесен в общинския съвет за приемане.

Мотиви за приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове:

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Съгласно действащото законодателство условията и редът за финансиране на спортните клубове следва да се определят с наредба, приета от Общинския съвет.  

   

2. Цели, които се поставят:

Основната цел на Наредбата е развитие на масовия спорт на територията на Община Русе. С приемането на наредбата се цели постигане на публичност и прозрачност на финансирането на спортните клубове чрез създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Русе. Важна цел е да предотврати допускането на злоупотреби  и постигане на максимална прозрачност при изразходване на средствата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на  Наредбата не са необходими финансови средства.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на нужните им средства за спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие на детско-юношеския спорт.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, определящи задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение  на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

    На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 59, ал.1 и ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта , Общински съвет – Русе реши:

    Приема Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект  на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

Вносител,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

Проект!

НАРЕДБА

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РУСЕНСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Русе за подпомагане на русенски спортни клубове.

Чл. 2. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община Русе (русенски спортни клубове).

Чл. 3. Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава размера на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като целеви разходи, предвидени в бюджета на Община Русе за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.

Чл. 4. Размерът на финансовото подпомагане се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.

Чл. 5 (1) Ежегодно с приемане на бюджета на общината, Общинският съвет приема Програма „СПОРТ“, с която определя размера на средствата за подпомагане на русенските спортни клубове за съответната година.

(2)  Средствата по ал.1 се разпределят по следните раздели:

 1. Ученически и масов спорт;

 2. Състезания под егидата на община Русе;

 3. Подпомагане на спортните клубове;

 4. Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви;

 5. Награди;

 6. Резерв.

(3) Средствата за подпомагане на русенски спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Русе се разпределят по раздели по Програма „СПОРТ“ (Приложение 1).

(4) Конкретният размер на разпределението по разделите се определя ежегодно от общинския съвет

Чл. 6 (1) От раздел „Ученически и масов спорт“ се финансират ученически игри, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за студенти в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.

(2) Община Русе финансово подпомага годишно до три състезания, турнири или прояви, организирани от една спортна организация.

(3) Предоставят се средства за:

 1. Разходи за целево подпомагане на спортната дейност включват:

а/ Такси за картотекиране на състезатели и членове в национални спортни организации;

б/ Такси за участия на състезатели и отбори в спорни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;

в/ Разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;

г/ Закупуване на екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;

д/ Закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения, необходими за осъществяване на учебно-тренировъчния процес;

е/ Наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.

 1. Административни разходи включват:

а/ Съдийски възнаграждения;

б/ Възнаграждения за медицинско осигуряване;

в/ Възнаграждение на обслужващ персонал.

 1. Разходи на участниците включват – пътни, дневни, нощувки и такси за участия.

Чл. 7 (1) По раздел „Състезания под егидата на община Русе“ се подпомагат традиционни за Община Русе състезания с масов характер.

(2) Община Русе финансира годишно до три спортни прояви, организирани от една спортна организация.

(3) Предоставят се средства за разходите по чл. 6, ал. 3.

Чл. 8 (1) По раздел „Подпомагане на спортните клубове“ се подпомагат водещи клубове, развиващи основните видове спорт – футбол, баскетбол, лека атлетика, волейбол и бокс.

(2) От общата сума на одобрените средства по раздел „Подпомагане на спортните клубове“, се предоставят средства в размер до 10 на сто за финансиране на спортните клубове, които не се финансират от Министерство на младежта и спорта за масов спорт.

(3) От общата сума на одобрените средства по раздел „Подпомагане на спортните клубове“ се предоставят средства в размер до 70 на сто за приоритетни спортове и водещи в тях клубове по Приложение 1.

(4) Разпределението на средствата извън тези по ал. 2 и ал. 3 за подпомагане дейността на спортните клубове се извършва по точкова система, както следва:

1. За всеки кандидатстващ клуб се пресмята точков еквивалент равен на финансовите средства отпуснати от Министерство на младежта и спорта на клуба по Раздел „Подпомагане на спортните клубове“. Абсолютната стойност на средствата в годината на финансиране от Раздел „Подпомагане на спортните клубове“ от Министерство на младежта и спорта, се превръща в точки.

2. Сумата по направление „Подпомагане на спортните клубове“, по Програма „СПОРТ“ за съответната година се разделя на сумата, получена от русенските спортни клубове от Министерство на младежта и спорта, за развитие на спортните клубове и се получава коефициент за съответната година.

3. Полученият коефициент се умножава по точките за съответния спортен клуб кандидатствал за финансиране и се получава размерът на средствата за финансиране.

(5) Спортните клубове финансирани по ал. 2 и ал. 3 не получават финансиране по ал. 4.

Чл. 9 (1) От раздел „Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви“ се финансират международни състезания и домакинства на Държавни първенства.

(2) Предоставят се средства се разходите по чл. 6, ал. 3.

Чл. 10 (1) Със средствата по раздел „Награди“ се награждават изявени спортисти, треньори и деятели за престижни и призови класирания, юбилеи, годишнини и др. Изплащат се разходите и по церемонията за присъждане на наградите „Спортист на годината“.

(2) Средствата по ал.1 се предоставят със Заповед на кмета на общината.

Чл. 11 Средствата по раздел „Резерв“ се предоставят със заповед на кмета на община Русе по предложение на комисията по чл. 18 .

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 12. Със средства, отпускани от Община Русе на русенските спортни клубове, се финансират учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.

Чл. 13. За финансово подпомагане на дейностите, посочени в предходния член, могат да кандидатстват само спортни клубове по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:

1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Русе;

2. състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Русе и да са участвали в държавния спортен календар;

3. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;

4. да са членове на съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централният регистър на Министерството на младежта и спорта или Български футболен съюз;

5. да участват в състезания, включени от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

6. да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;

7. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

8. да са изпълнили задълженията си към Община Русе по предходно финансово подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;

9. да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба №2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри;

10. състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба №8 от 18 март 2005 г., издадена от Министерството на здравеопазването;

11. да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Русе минимум една година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане.

Чл. 14. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:

1. русенски спортни клубове, на които Община Русе е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или право на ползване на спортна база и договорът им е прекратен по тяхна вина;

2. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;

3. търговци и търговски дружества.

ГЛАВА ТРЕТА

КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 15 Комисията по чл. 18 при разглеждане на предложенията прилага критерии за подпомагане дейността на спортните клубове, както следва:

1. Постигнати резултати в официалния международен календар и официалния държавен спортен календар за предходната година;

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в балкански, европейски, световни първенства и олимпийски игри за предходната година;

3. Състезатели на спортни клубове, участвали в държавните първенства и национални купи, утвърдени от Министерството на физическото възпитание и спорта, за предходната година;

4. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в гр. Русе – обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели участие в държавните първенства през предходната година;

5. Организиране и провеждане на традиционни за община Русе, спортни прояви от русенски спортни клубове;

6. Организиране и провеждане на състезания, включени в ученическия спортен календар през предходната година.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 16. Ежегодно, в срок до 28 февруари, заинтересуваните русенски спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Русе заявление (Приложение №2) за финансово подпомагане, за годината на финансиране

Чл. 17. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри (Приложение №9, 10 и 11) на проекта за кандидатстване по Програма „Спорт“ за развитие на спортните клубове, както и следните документи:

1. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. финансова идентификация, издадена от банката, обслужваща русенския спортен клуб, с номер на банковата сметка (Приложение №5);

3. копие на удостоверение, че русенския спортен клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта (или документ че същия е в процес на регистрация);

4. списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите съгласно Наредба №2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (Приложение №7);

5. декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Русе и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 14 от тази Наредба (Приложение №3);

6. копие от списък на картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт, който са преминали през задължителните медицински прегледи (Приложение №6);

7. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;

8. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;

9. списък на картотекирани спортисти на спортния клуб;

    Чл. 18. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 16, кметът на Община Русе със заповед назначава комисия, включваща председател – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Русе, правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финансово стопански дейности“, представители от отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към дирекция „Култура и образование” на Община Русе, както всички представители на постоянната комисия по „Младежта и спорта” към Общински съвет – Русе.

Чл. 19. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и изготвя списък с утвърдените проектопредложения и разпределението на средствата за подпомагане  на спортните клубове;

    (2) Списъкът следва да съдържа:

1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Държавната агенция за младежта и спорта;

2. пълно и точно наименование на спортния клуб;

3. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

4. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб.

   

    (3) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. опис на получените за разглеждане заявления;

3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. русенски спортни клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(4) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т. 3 на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Русе за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.

Чл. 20. В петдневен срок след всяко заседание, комисията представя протокола на Кметa на Община Русе за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет – Русе за сведение.

ГЛАВА ПЕТА

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

    Чл. 21. (1) Условията за финансово подпомагане от Община Русе по реда на глава трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

    (2) Договор за финансово подпомагане на проект по реда на тази Наредба, се сключва в тридесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите.

    Чл. 22. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове, включват разходи, свързани със спортната им дейност като до 40 % от тях трябва да са разходвани за детско-юношески спорт:

 1. такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации;

 2. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия, тренировъчни лагери – пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;

 3. разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;

 4. екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;

 5. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения;

 6. наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.

    Чл. 23. Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата, съгласно разпоредбите на чл. 12 от настоящата Наредба. Те се отчитат с финансови отчети по образец, съгласно Приложение №8 в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

    Чл. 24. Община Русе, чрез дирекциите “Култура и образование” и “Финансово – стопански дейности”, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място.

    Чл. 25. Спортните клубове, които не използват по предназначение предоставените им по тази наредба средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент. Редът за възстановяване на средствата се постановява със Заповед на Кмета на общината.

    Чл. 26. При констатиране на неправомерно разходване на предоставените средства, както и при ненавременно отчитане на разходите по предоставените субсидии по тази наредба, Кметът има право едностранно да развали изпълнението на договора.

    Чл. 27. При прекратяване на договорните отношения по чл. 25 или чл. 26 от настоящата Наредба, спортният клуб е длъжен да възстанови предоставените му средства.

    Чл. 28. При нарушение на чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗФВС или на разпоредбите на Наредбата за допинговия контрол при спортносъстезателната и тренировъчната дейност в Република България както и при хипотезите на чл. 17в от ЗФВС финансирането се спира, считано от момента на констатиране на нарушението от компетентните органи до изясняване на случая. При доказано нарушение се прекратява договорът със съответният клуб.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на финансово подпомагане.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 59, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 3. Наредбата  влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет – Русе.

§ 4. С приемането на тази наредба се отменя Правилникът за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в община Русе, приет с Решение №478/19.02.2009 г. на Общински съвет – Русе.

§ 5. Срокът за подаване на заявление по чл. 15 от тази Наредба за 2017 г. е до 20.03.2017 г.

Приложение №1

П Р О Г Р А М А „С П О Р Т“ 2017                                   ОБЩО: 800 000 лв.

1.РАЗДЕЛ 1 „УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“                    ОБЩО: 56 000 лв.

2.РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 25 000 лв.           

3.РАЗДЕЛ 3„ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“ ОБЩО:          549 000 лв.

3.1. За подпомагане на водещи клубове, развиващи основни спортове с престижни и социални функции: футбол, баскетбол, лека атлетика, волейбол и бокс.                 423 000 лв.

3.2. За финансиране на спортни клубове, които не се финансират от Министерството на младежта и спорта за масов спорт.                                                                                  14 000 лв.

3.3. За  финансиране на спортни клубове, които се финансират от Министерство на младежта и спорта.                                                                                                        112 000 лв.

4. РАЗДЕЛ 4 „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ В ГРАД РУСЕ“                                       ОБЩО: 140 000 лв.

5. РАЗДЕЛ 5 „НАГРАДИ“                                ОБЩО: 20 000 лв.

6. РАЗДЕЛ 6 „РЕЗЕРВ“                                              ОБЩО: 10 000 лв.

Приложение №2

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА РУСЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане на русенски спортни клубове,

от спортен клуб

________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Моля, представляваният от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране за ………………… година по реда на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.

Прилагам следните изискуеми по горепосочената наредба документи:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С уважение,

                        ……………………………………………………………..

    Председател на спортен клуб

Приложение №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

    Подписаният:______________________________________________________

                    /име, презиме, фамилия/

Председател на СК: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

С адрес на управление: _________________________________________________________________

                                       /към датата на подаване на заявлението/

Телефон за връзка:                                       Е – mail:

                    ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Данните, посочени в приложените към заявлението документи, са верни и пълни.

2. Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Русе.

3. Картотекираните състезатели са преминали през задължителните медицински прегледи.

4. Спортният клуб отговаря на условията чл. 13 и не са налице отрицателните изисквания по чл. 14 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на русенски спортни клубове, приета от Общински съвет – Русе.

5. Спортният клуб своевременно да информира Община Русе, при промяна на данните.

 

           

Подпис:  ………………………………..

Дата: ………………..   

гр. Русе                                /печат/

Приложение №4

ФОРМУЛЯР

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „СПОРТ“

ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:

 

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА:

 • име, презиме и фамилия

 • длъжност

 • телефон (GSM)

 • e-mail

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ОТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВОДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

Рег. №  в Централния регистър  на

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност  при Министерство на правосъдието:

 

ЕИК ПО БУЛСТАТ:

 

БАНКОВА СМЕТКА:

 • Банка

 • BIC

 • IBAN

 

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА:

 • име

 • длъжност

 • телефон (GSM)

 • e-mail

 

Опис на документи

Брой стр.

 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося съдебна отговорност.

Дата:

Подпис и печат

Приложение №5

ПРИТЕЖАТЕЛ НА СМЕТКА

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

АКТУАЛЕН АДРЕС

       

ПОЩЕНСКИ КОД

 

ЛИЦЕ СЪС СПЕСИМЕН

 

ФАКС

 

ТЕЛЕФОН ЗА

КОНТАКТИ

E-MAIL

EИК ПО БУЛСТАТ

 

                   

БАНКА

 

ИМЕ НА БАНКАТА

 

БАНКОВ КЛОН

 

АДРЕС НА БАНКАТА

 

ПОЩЕНСКИ

КОД

       

ГРАД

БАНКОВА СМЕТКА

                                           

IBAN:

               

BIC:

ПЕЧАТ НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

ПОДПИС НА БАНКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

ПЕЧАТ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДПИС НА ЛИЦАТА СЪС СПЕСИМЕН

 

 

Приложение №6

Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през …………. г.

   
       
 

Име, презиме и фамилия

възрастова група

Възрастова група в която спортиста е участвал в ДП

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Всичко:

__________участвали в ДП

       
       
 

* Спортистът се нанася еднократно по основната възрастова група

       
       
       
 

Председател:

   
       

Приложение №7

Списък на спортно – педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Квалификация

Работа с възрастови групи

Брой спортисти през______

(предходна година)

Брой спортисти през ____ (настояща година)

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

6.

           

Председател:

        /Подпис и печат/

Приложение №8

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Вид на отчетния документ

№ / Дата

Описание на извършените разходи

Стойност

лв.

стойност

 

         
     

 

   
     

 

   
     

 

 

 
           
     

 

   
           
           
       

 

 
           
     

 

 

 
 

Всичко:

 

 

             

Изисквания:                                                          печат                Председател:_________________                        на                    Гл.счетоводител: ________
                                                                    организацията

Дата: __________ г.,  гр. Русе

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по договора.

Приложение 9

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФОРМУЛЯРА

ЗА РАЗДЕЛ „УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“

СПОРТНА ПРОЯВА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

РАЗХОД*

СУМА

 • Спортни състезания за ученици

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни състезания за студенти

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни състезания за деца в неравностойно положение

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни състезания за деца в детски градини

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни състезания за учители и преподаватели в системата на образованието

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Национални спортни инициативи

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Национални инициативи за популяризиране на масовия спорт

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни дейности на ветерани

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни инициативи и състезания за любители

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни прояви в чест на различни празници

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Масови спортни прояви

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Туристически дейности

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 

Приложение 10

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПО РАЗДЕЛ „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

СПОРТНА ПРОЯВА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

РАЗХОД*

СУМА

 • Традиционни турнири и състезания, популяризиращи спорта в Община Русе сред подрастващите

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 
 • Спортни състезания под егидата на Кмета на Община Русе

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 

Приложение 11

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПО РАЗДЕЛ „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“

СПОРТНА ПРОЯВА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

РАЗХОД*

СУМА

 • Целеви финансови средства за подпомагане на спортната дейност, съгласно „Методика“ за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове

Дата:___________________

Място:_________________________________________

Кратко описание: ________________________________________________________________________

 • Разходи за целево подпомагане на спортната дейност

 • Изработване на информационни материали

 • Административни разходи

 • Разходи на участниците

 

* Разходи за целево подпомагане на спортната дейност включват:

 1. Такси за картотекиране на състезатели и членове в национални спортни организации;

 2. Такси за участия на състезатели и отбори в спорни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;

 3. Разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;

 4. Закупуване на екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;

 5. Закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения, необходими за осъществяване на учебно-тренировъчния процес;

 6. Наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.

*Административни разходи включват:

 1. Съдийски възнаграждения;

 2. Възнаграждения за медицинско осигуряване;

 3. Възнаграждение на обслужващ персонал.

*Разходи на участниците включват – пътни, дневни, нощувки и такси за участия.