Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков‛ в гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 493/ 10.07.2017г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт предвижда актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П. Д. Петков“ в гр. Русе.
Основните съображения за издаването на общия административен акт са: избягване струпването на чакащи коли в повече от регламентираните бройки, премахване на задръстванията и постигане на по-добър ред в паркирането по ул. „П.Д. Петков“, увеличаване видимостта в района на кръстовището ул. „П.Д. Петков“ – ул. „Г.С. Раковски“ и намаляване шума за живущите. В резултат на това се очаква подобряване безопасността на движението по ул. „П.Д. Петков“.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков“ в гр. Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Таксиметровите стоянки на територията на гр. Русе като брой и местонахождение са определени с Решение № 993, прието с Протокол № 47/26.05.06 г., в изпълнение на чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от министъра на транспорта. Същите са актуализирани последно през 2016 г. съобразно използваемостта им и са 46 бр. с общо 219 места.
В Община Русе постъпиха жалби от живущите на ул. „П.Д. Петков“ № 4, № 9 и № 13, вх. А и вх. Б, и притежателите на офиси и магазини по улицата: ТА „Лоял Травъл“, офис „Cantek“, магазин „Golling“ и МОБИЛТЕЛ за неправилно паркиране на таксиметровите автомобили, което води до задръствания и хаос в паркирането, денонощен шум при престоя на колите, и не на последно място замърсяване на тротоарите и улицата. Неколкократно е извършван оглед на място и твърденията на живущите се потвърждават. Предвид това, въпросът е разгледан на заседание на Комисията по организация и безопасност на движението (КОБД), проведено на 23.06.2017 г. Комисията е изразила становище такси-стоянката да се премести на ул. „Г.С. Раковски“, в участъка между ул. „П.Д. Петков“ и ул. „Ангел Кънчев“ като се намали броя на местата за изчакване от 10 на 5.
Целта е избягване струпването на чакащи коли в повече от регламентираните бройки, премахване на задръстванията и постигане на по-добър ред в паркирането по ул. „П.Д. Петков“, увеличаване видимостта в района на кръстовището ул. „П.Д. Петков“ – ул. „Г.С. Раковски“ и намаляване шума за живущите. В резултат на това се очаква подобряване безопасността на движението по ул. „П.Д. Петков“.
За прилагане на мярката не се предвижда разходване на финансови средства.
Не се установи предлаганото Решение да противоречи на правото на Европейския съюз.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта Общинският съвет реши:

1. Закрива таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков“-вляво при ул. „Г.С.Раковски“, приета с 10 броя паркоместа.

2. Открива такси стоянка на ул. „Г.С. Раковски“ в участъка между ул. „П.Д. Петков“ и ул. „Ангел Кънчев“ с 5 броя паркоместа.

3. Направените изменения да се отразят в Приложение № 1 за утвърдените такси- стоянки към Решение № 296 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

4. Стоянката да се маркира и обозначи, при спазване на чл.130 от Наредба № 18/23.07.01 г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе