Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 1 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 31.01.2020 г. се проведе първото заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха всички, а именно: председател: Дауд Ибрям и членове: Стоян Христов, Пламен Рашев, Биляна Кирова, Владо Владов, Деян Недков, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.

            Г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе откри заседанието и приветства всички с добре дошли – председателя на Общинския съвет – Русе Иво Пазарджиев, членовете на временната комисия, граждани и представители на медиите. Кметът заяви, че няма да бъде модератор на заседанието и ще участва в комисията като гражданин. В качеството си на кмет ще изпълнява нейните задачи, които тя възлага на администрацията. Молбата на кмета е гражданите да участват активно в работната група. Тя има за цел да обедини потенциала на русенската общественост, да го извади от интернет и да го превърне в реален фактор, като се обединят идеи, да се извикат специалисти, които трябва, да се направят изследвания, които комисията реши и да се направи решителна крачка напред за подобряване на средата, в която русенци живеят. Кметът прикани гражданите да бъдат активни в реалното пространство.

            Г-н Дауд Ибрям представи поименно членовете на комисията. Той заяви, че ще се постарае комисията да оправдае доверието, което й е гласувано и да се въведе нова форма за комуникация с гражданското общество. Целта е да се обобщи цялата информация относно болезнената тема за Русе – въздуха и да се представи на обществеността. Трябва веднъж за винаги да се реши проблема с чистотата на въздуха и да се възстанови водещото място на Русе. Има национално законодателство, с което комисията е длъжна да се съобразява. Ще бъдат канени представители на различни институции, ще се разчита както на Русенския университет, така и  на студентите, но водеща ще е ролята на обществеността .

            Г-н Пламен Рашев представи дневен ред за цялата година, по който ще работи комисията, както следва:

 1. Установяване основни групи замърсители:
 2. Промишлени обекти
 3. Битови замърсители
 4. МПС
 5. Инфраструктурни проблеми замърсители
 6. Определяне график за среща с ръководства с промишлени предприятия и „Дни на отворените врати“
 7. Изслушване на компетентни органи
 8. РИОСВ
 9. Областна администрация
 10. Общинска администрация
 11. НПО
 12. Други
 13. Изслушване на граждани – на всяка комисия
 14. Привличане на специалисти на всяка комисия
 15.    Финансиране с бюджет 2020 – средства за мерки за подобряване качеството на         въздуха – 150 000 лв.

Следващото заседание ще бъде на 24.02.2020 г., като за всяко следващо такова ще има конкретен дневен ред. Ще се предложи правилник за работа на комисията. Ще се проведат разговори с различни предприятия, ще бъдат поканени техни представители, за да чуе бизнеса за какво става дума. Ще се води кратък протокол и ще се вземат съответните решения. На всеки три месеца ще се прави анализ.

Г-н Ибрям даде думата на гражданите за изказвания и предложения.

Г-жа Галичка Николова /Обществен съвет/ благодари за създаване на временната комисия. Това е огромна крачка за решаването на проблема, но помоли за по-неформална обстановка. Тя попита какво е отношението, което ще бъде взето към мебелните форми и продажбата на отпадни материали от тяхното производство.

Г-н Иво Пазарджиев предложи да се привлекат външни експерти от Областна дирекция на МВР и прокуратурата. Именно те имат ресурса и капацитета да предприемат по-сериозни и конкретни действия. Замърсяването на въздуха е престъпление, съгласно чл.352 от Наказателния кодекс на Република България и затова се предвижда съответно наказание. Такова досъдебно производство беше образувано преди години срещу неизвестен извършител в Русе и същият е все още неизвестен. Представителите на тези институции имат правомощия да влязат с разпореждане на съответния съдия, да извършат претърсване, изземване и всички действия предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Не може представители на РИОСВ да отиват пред някое предприятие или на място, за което има съмнение, че се извършва замърсяване на въздуха и да бъдат поставени в унизителната ситуация да чакат някой да им отвори вратата и в  този период да бъдат замитани следите. Зад всяко замърсяване на въздуха стои конкретно физическо лице. Ако прокуратурата си свърши работата и задържи няколко лица, по-трудно ще се намерят хора, които да извършват тези безобразия.

Г-н Мирослав Малчев попита дали е нормално да има само една станция в града, която да измерва показателите на въздуха. Той предложи да има всеки квартал станция, която да мери запрашаемостта на въздуха. По програма Life има идея да се направят две такива на ул. „Деветнадесети февруари“ и в кв. Родина. Много е смешно в очите на гражданите представители на РИОСВ да ходят по кварталите и да душат за замърсителите на въздуха.

Г-н Дауд Ибрям отговори, че измервателната станция в кв. Възраждане мери определени параметри, примерно от 1 до 5, което е изключително недостатъчно за цялата община Русе. Има конкретно предприятие, което предизвиква замърсяване веднъж в град Русе, друг път в гр. Мартен. Другото важно нещо е в параметрите, които се измерват и възможностите на станцията. Ако не се измери, тогава нито прокуратура, нито МВР може да помогне. Новите проблемите започват от 2012 г., когато незабелязано едно предприятие увеличава своите производствени мощности. Отделно е завишаването на фините прахови частици. 

Г-н Румен Николаев изказа своето съжаление, че основният проблем на Русе реално се оценява от не повече от 30 граждани, които присъстват в залата. Той предложи задължително да се включат във временната комисия експерти от РИОСВ. Институцията притежава капацитет и достатъчно информация. Трябва да се разделят отровните миризми от онези, които на някого не му харесват. Все пак Русе е индустриален град и трябва да се знае, че неминуемо такова нещо се случва, но не трябва да вреди на здравето на хората.

Г-жа Боряна Маринова, жител на гр. Мартен – 80% от съседите са на локално парно. От двете страни, където живее има прокарана газ. От 7 г. чака да й бъде прекарана газта в нейната къща. Около нея има 7 кандидата, които също чакат. Има изготвен проект. Молбата към комисията е за съдействие за включване в газопреносната мрежа.

Г-н Пламен Рашев – исканията в населените места са доста единни и би трябвало кметът на Мартен много добре да ги разбира и да ги поставя в правилната посока. Това е първата стъпка. Ако не се случи това, тогава ще се тръгне в други възможни варианти.

Г-н Бойко Никифоров /от името на гражданско движение „Бъдеще за Русе“ и организаторите за референдум за въздуха от миналата година/ поиска Дауд Ибрям да му отговори на два въпроса: комплексните разрешителни, които са дадени на предприятията подлежат ли на промяна, ако бъде установено нещо в тях, че нещо не е както трябва; другият въпрос е: инвестиционните намерения и инвестиционните проекти, които Общината одобрява, трябва ли да бъдат съобразени с всички нормативни актове, свързани с екологията, включително и с Наредбата за опазване на околната среда  на общинския съвет?

Г-н Дауд Ибрям отговори с „да“ и на двата въпроса.

Г-н Бойко Никифоров – предложи Постоянната комисия за взаимодействие с гражданското общество да извършва проверка на комплексните разрешителни на фирмите по сигнали на граждани. Например, в комплексното разрешително на бившето „Монтюпе“ никъде не се коментират замърсители от основното им производство – алуминиеви  окиси, нещата които се отделят от топенето въобще ги няма. Има доклад на БАН,  който  е от преди построяването на завода, в който е записано, че ако този завод бъде изграден, няма да има никакво земеделие наоколо. Ние го имаме това, този доклад е бил спрян още преди построяването на завода през 2006 г. Второто предложение е по всичките инвестиционни намерения, общината има задължението само да закачи обявата в малката общината, гражданите гледат и ако имамт възражение могат да дават предложения. Комисията на ОбС да предвиди точка „текущи“ за всяко заседание и всички инвестиционни проекти, които са минали от заседание до заседание, да се разглеждат, да се викат експерти и да се произнасят със становище дали това производство може  да бъде допуснато в Русе, дали трябва да бъде на това място, което е предвидено. Ако комисията изпълни тези две неща,  в Русе няма да има замърсяване, тъй като то ще бъде спряно в зародиш и няма да бъде допуснато да се създаде. Не е вярно, че общината няма лостове да направи това, защото общината е тази, която одобрява инвестиционния проект, а не инвестиционното намерение. Нито един инвестиционен проект не може да мине, ако не е разписан от общината. Този проект дава пътя на проектиране и на построяване на самия завод. По отношение на ОД на МВР и прокуратурата е редно и те да се заемат със замърсяването. В бившия завод „Монтюпе“ има повече от 20 инсталации, които са незаконно построени. Те сами са признали това в едно искане до общината да им бъде променено комплексното разрешително. В него в табличен вид са дадени 20 инсталации, които дори не са построени в халето, където трябва да бъде. Това са топилни пещи, сушилни и други. Това беше установено в глобата им от вещо лице. Във вестник „Утро“ заглавието беше „Половината „Монтюпе“ е незаконен строеж“. Това е пример как прокуратурата работи. След табличката пише, че всички инсталации са въведени с акт 16. Как се въвежда нещо в експлоатацията, след като не е построено на мястото му? Извършена е проверка от прокуратурата  и тя се състои в това дали, това което има издаден акт 16 е направен там, където пише в акта. Към експертите в комисията трябва да се поканят и представители на  Дирекция за Национален строителен контрол. Трябва всичко незаконно построено да бъде премахнато, както пише в закона.

Г-н Дауд Ибрям попита Бойко Никифоров коя комисия да има точка „текущи“. Би трябвало това да се отнася  за Постоянната комисия по екология, тъй като временната комисия ще работи в рамките на 1 г. само.

Г-н Илиян Атанасов /администратор в обществен съвет по проблемите на западен Русе, Нова махала, кв. Средна кула, кв. Долапи, работещ в РЗИ/ – заседанието трябва да очертае основните принципи на работа, не толкова конкретика. Разглеждайки основни нормативните документи в областта на екологията – изтичат тази година Програмата за екология и Програмата за подобряване на атмосферния въздух. Тъй като ще се правят наново тези програми, комисията трябва да работи върху основните принципи, които ще бъдат заложени, за да може те да станат един вид официален документ на общината и да нямат временен характер. В тях са много добре описани видовите замърсители, източниците, транспорта. Новите принципи, които могат да бъдат заложени да бъдат в такъв тип документи и това да е ангажимент на тази комисия. Например за автотранспорта се отчита замърсяването по норматив, но може чисто статистичеси да се намали тежестта на Русе в общото замърсяване, ако се направи предложение за администриране на регистрираните газовите уредби. Масово има коли и камиони с газови уредби, които не са регистрирани като такива и се отчитат като замърсител. По отношение на газифицирането, „Оувъргаз“ имат програма, която не им позволява да правят огромни инвестиции и работят около 2000 м. годишно. В кв. Средна кула и кв. Долапи е одобрен проект за канализация и там ще бъде разкопано. Трябва да се намери начин при разкопаването да се положи и газовата инсталация. След това да се асфалтира. Да се направи предложение да не инвестира единствено „Оувъргаз“. Да се заложи механизма за инвестиция на свободни средства при очакваните проблеми в световен мащаб в икономиката. Всеки би затворил свободен капитал в подобен вид инвестиция, която гарантира възвръщаемост.

Г-н Мариян Димитров – надява се заседанията на комисията да не се превърнат в място, където да се доказва кой е по-голям борец за чистота на въздуха. Комисията трябва да бъде място за оказване на обществен и институционален натиск върху потенциалните замърсители и върху истинските такива. Да се помоли РИОСВ да каже за 10 г. назад във времето колко акта и на кого е направила. По тази класация да се направят срещи с ръководствата на тези предприятия, които да обяснят защо се е получило това нещо и какви мерки са предприети. Ръководството на полицията и прокуратурата трябва да бъдат поканени, за да знаят редовите полицаи и прокурори, че се подкрепя чистотата на въздуха. Ако някой ги преследва за това, че си вършат работата, обществото и ОбС ще застанат зад тях.

Мирослав Първанов /жител в кв. Хъшове/ – кошмарът с въздуха е целогодишен. От няколко години посоката на вятъра е един от основните показатели кога да се отварят прозорците и кога не. Розата на ветровете минава през центъра на града, като се различават 3 вида миризми. Това означава, че контролът е много нисък, ако въобще такъв има. Следователно  има 3 различни източника на замърсяване. Явно центърът е ключов за въздушните потоци, които минават. От 8 етаж, където живее се виждат комините на ТЕЦ. Очевидно всеки път се горят различни неща, тъй като е различен цвета на пушека. По време на протести полицията е добре организирана. Трябва да се осигуряват хора, които да ходят заедно с РИОСВ при инспекции. Не е нормално гражданите да са първите престъпници, когато искат да отстояват чистия въздух, а в същото време РИОСВ да се  страхува от предприятията и да не може да си свърши работата.

Г-н Мирослав Славчев – на първото заседание трябва да се конституира комисията, а не да се влиза в конкретика. Идеята на комисията е да се отвори към гражданското общество. Празната зала е в рязък дисбаланс с многобройните постове във фейсбук. Събран е експертния капацитет на съвета, има политическо представителство, защото зад всеки избран общински съветник стоят поне 1000 човека. Залита се в промишлено замърсяване. Битовото замърсяване не е ок, защото хората са бедни. Твърдото гориво не е най-големият враг. Има качествено твърдо гориво, което не цапа. Опита се да обобщи колко е броят домакинства в гр. Русе, но такава статистика няма дори в Националния статистически институт. Колко от тях на какъв вид отопление са? По негови изчисления около 57% от населението на гр. Русе е на твърдо гориво. По данни на Оувъргаз мрежи около 3000 домакинства са на газ. Около 18000 са абонати на Топлофикация – Русе. Малък е процента на тези, които все още се отопляват на ток. По някои кръстовища на града е страшно от печките, когато е ниско атмосферното налягане. Има по 1-2 къщи в квартал, които бълват голяма част от замърсяването и горят горива, които не стават. По програма Life 1400 домакинства ще могат да подменят отоплителните си уреди напълно безплатно. Населението на Русе намалява постепенно, хората са бедни. Трудно се намира персонал, както квалифициран, така и ниско квалифициран. Причина затова е, че няколко крупни инвеститори погълнаха свободната работна ръка в града. Това е проблем, за който много малко се говори. Трябва тези заводи да привеждат производствата си в екологично съобразни норми. Няма как те да се затворят. Необходимо е комисията да работи на експертно ниво в свободен формат, в който да може да се изказват мнения. Смисълът е да се изработи един орган на гражданското общество, който да е иницииран от ОбС и от кмета на общината. Нека моторите в неполитическия спектър да положат усилия и да се привлекат по-голяма част от гражданството, което демонстрира заинтересованост. Дано този път комисията да постигне добър резултат. Успех на всички.

Г-жа Галичка Николова – тук са основните администратори на фейсбук групите, това е есенцията. Всички искания, които са отправени до този момент до ОбС и към всички органи не са за затваряне на заводите, а са за затваряне, ако не се съобразят със законните стандарти на държавата.ѝ. Да бъдат затворени до тогава, докато влязат в нужните норми.

Г-н Мирослав Славчев се съгласи с Галичка Николова, че ако не отговарят на стандартите няма спор. Предложи следващите заседания на комисията да се провеждат в заседателната зала на общината.

Г-н Мариян Димитров – гражданите са малко, защото голяма част от тях не вярват, че ОбС и в този формат може се направи нещо. Който присъства тук вярва, че това е възможно. Когато се даде гласност на нещо, бъдете сигурни, че за следващото заседание залата ще бъде малка.

Г-н Дауд Ибрям – ще се направи обобщена информация, която ще бъде предадена на кмета, за  да може да се предприемат по-нататъчни действия. Недоверието може би е продиктувано от факта, че ОбС няма такива правомощия. През годините на всяко заседание след кризисен момент с въздуха в Русе, всички институции са се отзовавали в залата. Ние тук нищо не откриваме, цялата информация я има. Да, има и незаконни неща. Затова тук споменаваме за контролните органи. Парадоксът е в това, че един и същ орган дава разрешителното и извършва контрол. Други правила има в напредналите в екологично отношение държави. Вече е изискана подробна информация за замърсителите от РИОСВ.   Всички протести са продиктувани от пикови замърсявания и това е перманентен процес. Защо нормалните държави нямат проблеми от този тип, защо работят пречиствателните съоръжения? Това са неща, които се правят паралелно с актуализациите.

Г-н Илиян Атанасов повдигна въпроса за броя на леярните в Русе. Изказването не се чува, тъй като не е направено на микрофона.

Г-н Дауд Ибрям отговори,  че ще се изиска такава информация. Той благодари на присъстващите за активното участие.

Представителите на гражданското общество помолиха протокола, както и материалите, във връзка с работата на комисията да се публикуват на страницата на общината и на общинския съвет.

Г-н Дауд Ибрям закри първото заседание на временната комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

                                                     /Дауд Ибрям/