Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 2

От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

            Днес, 26.02.2020 г. се проведе второто заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Пламен Рашев – зам.-председател, Билянa Кирова, Владо Владов, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.  Отсъстваха: Дауд Ибрям – председател, Стоян Христов и Деян Недков.

Господин Пламен Рашев откри заседанието, като упомена колко от членовете на комисията присъстват и представи дневния ред на заседанието.   По точка 4 господин Желев директорът на ТЕЦ-а е изявил желание да бъде в началото на заседанието. Беше представен дневния ред на заседанието:

  1. Запознаване с вътрешните правила на временната комисия, образувана с Решение № 48, прието с Протокол № 4/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе;
  2. Нормативни актове и институции, които имат отношение към проблема със замърсяването на атмосферния въздух – докладва представител на общинска администрация;
  3. Представяне на участието, което ще вземе Русенския университет „Ангел Кънчев“ в работата на комисията;
  4. Представяне на мерките, които „Топлофикация – Русе“ ЕАД предприема за опазване на атмосферния въздух – докладва представител на дружеството.

Господин Рашев представи и останалите членове, които ще участват в обсъжданията по дневния ред – Василена Николова, зам.-кмета Димитър Недев, които ще представят нормативните актове и институциите, имащи отношение към чистотата на атмосферния въздух, и какви са обвързаностите на общинска администрация с тези институции. В залата присъстваха и представители на РЗИ, РИОСВ, от Русенския университет – проф. Владимиров. Бяха представени правилата за работа на заседанията на временната комисия: комисията се свиква ежемесечно, заседанията са открити, за заседанията се води протокол, както и запис. Изказванията на гражданите могат да са до 5 минути, като имат право на реплика до 2 минути и дуплика до 1 минута. Изходящата от комисията кореспонденция, протоколи от заседанията, както и докладите се качват на сайта на Общинския съвет.

Общинска администрация представи кратка презентация, по основните неща съгласно законодателството. Група източници, причинители на фините прахови частици – промишленост, автотранспорт, битово отопление. Използват се измервания, проведени от лицензираните лаборатории. Нормативните актове са представени в Закона за чистотата на атмосферния въздух  в чл. 19 се вменява кои институции имат отношение към проблема със замърсяването на въздуха, а именно, че Министерството на околната среда и водите провежда държавната политика. Компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на  въздуха на територията на съответната община са: кметовете и общинските съветници, директорите на регионалните инспекции по околна среда и води, органите на МВР и тези на министерството на транспорта. Общинските органи и регионалните  инспекции осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия. Правомощията на общинските органи са упоменати в няколко члена, които са изведени  от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които г-жа Николова запозна присъстващите в залата, те са основните такива: чл. 27, чл. 28а, чл. 29, чл. 30.

Господин Недев направи предложение от общинска администрация и то гласи, че общинска администрация ще разработи Оперативен план за действие, който план за действие ще бъде актуализиран в зависимост и по време на провеждане на Програмата „LIFE”, тъй като там се предвижда една система за оповестяване, след като тази система е факт, плана за действие може да се коригира и да бъде актуализиран, така че да отговаря на условията, за които се прави.

Бяха представени кои са и правомощията на РИОСВ – Русе.

Господин Пламен Рашев изрази очакване, че този материал целия бъде публикуван на страницата на Общинския съвет като част от презентирането на сбирките на комисията,  за да има конкретика всеки път да може да се виждат тези нормативни актове, които са свързани с компетенциите на общинска администрация.

Господин Рашев даде възможност на гражданите да зададат въпроси към общинска администрация.

Госпожа Галичка Николова, зададе своя въпрос, който не се чува, тъй като е зададен от залата и получи от г-жа Василена Николова следния отговор – Мебелните производства се контролират от колегите от Регионална инспекция околна среда, те имат графици, по които работят и проверяват в началото на отоплителния сезон най-вече мебелните производства. Що се отнася до пазара и продажбата на твърди горива, говорим за дърва, за въглища … Те са от мебелната промишленост, колегите от Регионална инспекция околна среда ги проверяват, те имат право по закона. (коментар от зала не се чува) Всички предприятия се регулират от Регионална инспекция по околна среда и води.

Господин Рашев зададе въпрос на господин Христо Милков официално колко актове са направени на такива нарушители, както и за текстилни отпадъци, така и за тези от мебелната промишленост.

Госпожа Даниела Петкова зададе въпрос по какъв начин се установяват отпадъците, които се генерират от мебелните фирми и дали те всичките съответно са предадени на фирми, които са оторизирани да приемат такива отпадъци. Как ще се установят другите замърсители освен транспорта, твърдите горива и стърнищата, при условие, че не се отчитат такива, според изнесените данни от инж. Николова? Какви мерки точно ще се вземат като се установят тези, как ще се установят другите замърсители, какви мерки ще се вземат, за да няма такива замърсители?

Госпожа Василена Николова даде отговор на въпросите на  г-жа Даниела Петкова – Първо по отношение на другите замърсители, аз фиксирам тези, които се мерят като условия в Закона за чистотата на атмосферния въздух, заради това презентирам тях. В промишлеността нормите са съгласно комплексните разрешителни. Професор Владимиров ще разясни по какъв начин ще започнем да правим инвентаризацията на промишлените замърсители. Програма „LIFE“ е свързана с подмяната на отоплителни уреди, тя стартира, бе дадена гласност голяма на нея. Това е първият интегриран проект, в който …, в България, Община Русе е на една …, част от партньорите, които участваме. 80 домакинства тази година ще им бъдат подменени уреди, през следващите две и се очаква броят им да достигне 1500, което смятаме, че е една голям крачка първо към помощ на хората, второ към приучаване на хората да ползват други алтернативни горива за отопление.

Въпрос зададен от зала не се чува.

Василена Николова: В интерес на истината при повечето проверки, на които присъстваме и се установява такова нерегламентирано изгаряне на такъв тип горива, те не са в огромно количество. Не сме засичали масово хора да се отопляват през целия зимен период и то в огромно количество. В смисъл случва се една възрастна дама, която се отоплява в 2, 3, 5 часа от денонощието да се отоплява с такова гориво, но не сме засичали в една къща, която е примерно едноетажна, двуетажна да се отоплява цяло семейство с точно такъв вид, които Вие цитирате. И не бива да спрягаме само тези, които се отопляват на нерегламентирани горива, фините прахови частици се отделят от дървата и въглищата, не само от нерегламентираните. (коментар от зала не се чува) Ще работим върху това като започнем да мием. Досега времето не беше подходящо за миене, възложено е на фирмата да изготви график, графика ще бъде публикуван, ще бъде изпратен на регионалната инспекция. Той ще бъде примерен график, съобразно метереологичните условия, който разбира се във времето ще се променя.

Господин Пламен Рашев даде думата на господин Христо Милков (представител на РИОСВ).

Христо Милков даде следния отговор – Сега, понеже въпроса стана до отпадъците, първо да ви кажа, че мебелните фирми, всяка мебелна фирма образува различни типове отпадъци, зависи от това какво произвежда. Когато сме извършвали контрол на такива предприятия всичките имат задължение да си предават отпадъците на лица, които имат съответно документ да ги приемат и да ги третират. Към настоящият момент опасните отпадъци, за които се считат ПДЧ, ламинираните и всякакви такива се предават на две основни фирми, едната фирма е в Силистра, другата фирма е в Бургас, има клон във Велико Търново. Тоест всичките в момента трябва да събират  и да предават, тоест да не се подаряват, защото те се подаряват тия отпадъци, а не се продават.  Към настоящият момент големи количества особено от камиони не се установява да се горят, но това не се отнася за селата. В селата такъв контрол не можем да осъществим, там е възможно да се случва, но в момента коментираме град Русе. Методологията за оценка кое е отпадък си има разписани в Закона за управление на отпадъците и съответните поднормативни актове как се определя кой отпадък какъв е. Тоест ние и самото министерство прави оценка дали отпадъка в зависимост какъв му е произхода е опасен или не е опасен. (коментар от зала не се чува) За шивашките по абсолютно същия начин подлежат на контрол по отношение на генерираните от тях отпадъци, тука говорим за текстилните отпадъци. Текстилните отпадъци се водят неопасен отпадък, но изгарянето им води вече до различни неприятни миризми, включително и фини прахови частици. Абсолютно е забранено да  се горят текстилни отпадъци …, тия отпадъци трябва към момента да се депонират. Проблем имаме, когато нямаме вятър. Оня ден имахме бурен вятър, няма никакво превишение. Не, че съм защитник на ТЕЦ-а, но комин на 180 метра, дори да е тъмен пушека, той се разсейва в горното и няма как да повлияе горе на качеството в града. (коментар от зала не се чува) Пушекът от всеки комин може да бъде с различен цвят, но тоя комин има система за собствени непрекъснати измервания, отчитат се данните, данните ги виждаме и ние, ако има превишение те подлежат на санкция.

Господин Пламен Рашев даде думата на г-н Желев.

Господин Желев представи позицията на топлофикация – Русе и какво Топлофикация – Русе  предприема за подобряване чистотата в град Русе. Има внесено в инвестиционно намерение, което е минало през община, РИОСВ, в което се иска 2 от котлите да минат на газ. Другото основно е изграждане на сероочистваща инсталация към котлите.   Стартира се процедурата по изграждане, двата от котлите до средата на лятото ще бъдат готови. Комините са по 180 метра и те така са изчислявани, че разсейването на прахови частици да бъде на 30-35 километра. Някой път може да се вижда, както е било и при аварията преди 2 седмици. Има непрекъснат контрол на комините, непрекъснат мониторинг, не може да се изключат. Имало е ден на отворените врати, но никой не е отишъл, само 2 човека освен медиите. Който иска може да отиде да види, да му се обясни … Самите съоръжения не са пригодено да изгарят РДФ, боклуци, каквито се пише, че се изгарят и които се вижда, че не се горят. В моментът Топлофикация – Русе не разполага със съоръжения, я които да се изгарят отпадъци. (коментар от зала не се чува) Газифицирането ще се случи до лятото, в зависимост кога ще излезе комплексното разрешително. Фактически като газификация, като действия късната пролет ще бъдат готови. Всеки гражданин, който иска е поканен да посети Топлофикация – Русе от господин Желев . (коментар от зала не се чува) Електрофилтрите се намират отвън, веднага след котлите, след тях са комините. Господин Желев даде информация за дейността на филтрите във връзка с въпроса на гражданин от залата, който не се чува.

Гражданин зададе от зала въпрос за това какви въглища се горят в Топлофикация – Русе. Отговорът на г-н Желев бе – ТЕЦ – Русе от поне 20 годни гори руски въглища, защото в момента по Дунава има проблем между Украйна и Русия и Украйна не пуска руски влакови композиции.

Отново бе отправена покана към гражданите, които да се организират и да посетят ТЕЦ – Русе, за да видят целия процес на работа.

Господин Рашев попита колко пъти РИОСВ са санкционирали ТЕЦ – Русе през последната година.

Мариян Димитров зададе въпроси към г-н Желев от ТЕЦ-а, какво стана с инсталацията, готова ли е? Какво ще правите с туй, което щяхте да го горите, къде отиде то? И колко време е работила?

Госпожа Василена Николова отговори, че всички отчетни документи на сепариращата инсталация минават през Община Русе, отпадъка влиза с кантарни бележки на фирмите, коя фирма в колко часа, колко тона е влязъл отпадъка. След това всичкия нерециклируем отпадък отива на Регионално депо Русе. „Няма как ТЕЦ-а да гори от този вид отпадък, щото най-малкото аз щях да видя намаление на отпадъците на общината и вие ще ги видите в отчетите, че те не са намалели, за да са изгорени в ТЕЦ-а.  (коментар от зала не се чува) Господин Желев ще каже за РДФ-а.“

Господин Желев обясни, че идеята е била сепариращата инсталация да отделя РДФ и Топлофикация – Русе да ги изгаря, след като се направи реконструкция на съоръженията. РДФ в сепариращата инсталация не се отделя. (коментар от зала не се чува) Инсталацията работи, но не отделя РДФ, сепарират се стъкла, железа, хартия, пластмасови бутилки, но РДФ не се отделя.

Бойко Никифоров прочете част от директива и каза, че стойностите на фини прахови частици са индикатор за напредъка на подобряването на атмосферния въздух в държавите, няма безвредни фини прахови частици. Зададе въпрос към РИОСВ къде останаха замерванията и публикациите за 2,5  микрона фини прахови частици?

Василена Николова – В информационната система на Община Русе, в интернет страницата има 2,5 микрона като обясних, че това е спрямо българското законодателство.

Христо Милков (РИОСВ) – Директивата е правилно цитирана. Падащи норми има средно годишна норма, има само фини прахови частици и намаляваща стойност, като трябва да достигнем до 20 микрограма годишна норма, тоест няма нито средноденонощна, нито средномесечна, нито часова, никаква норма. Защото реално това са най-опасните прахови частици, които обаче ще ви кажа, че са по-опасни във вас, а не навън, вие в къщите си ги имате в много по-голямо количество, отколкото навън, трябва да се проветрява, защото те се натрупват в жилищата. Таблото е за да видят гражданите 2,5 защо се мери всеки час, но пиковете му показват от къде идва замърсяването, тоест 2,5 показва от къде идва замърсяването, не 10. Тоест 2,5 се мери, но няма норма за него, има средногодишна, която е спазена. (коментар от зала не се чува) Щом Европейската комисия са определили някаква норма и някакъв праг на спазване това означава, че до тая стойност трябва да се спазва.

Отново всички граждани и членове на комисията бяха поканени от г-н Желев да видят процеса в Топлофикация – Русе от постъпването на въглищата до изгарянето, до производството на топлинна и електроенергия .

Професор Владимир Любомиров представи създаването на един нов инструмент на Община Русе за екологично управление, което ще се изгради с помощта на студенти и преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Инструментът представлява създаване и поддържане на Екологичен кадастър на Община Русе, който ще документира и анализира няколко основни момента в екологията на Русе. Данните и информацията от Община Русе, които има до момента не са достатъчни за изграждането на една цялостна картина какво се случва в град Русе със замърсяването. Тази информация тепърва ще бъде представена от Министерството на околната среда и водите, тъй като те са държавната институция, разполагаща с всички замервания на основните замърсители и когато се получи тази информация ще бъде анализирана и съставен Екологичния кадастър на Община Русе.  Ще се включи информация за всички източници на замърсяване на атмосферния въздух и тяхното кадастрално разположение в града или около града. Всички замърсители по видове, като проф. Любомиров предлага да се включи и шума освен замърсяването на атмосферния въздух. Ще се изиска информация от Министерството на околната среда и водите за: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, бензен и фини прахови частици до 10 микрометра и до 2,5 микрометра. Тази информация ще се въведе в единна система, ще е иска информация и ще се анализират емисиите на замърсители по източници. Ще се иска информация и ще се анализират имисиите на замърсители по териториално разпределение в рамките на града. Тази информация обобщена до момента я няма. Ще се иска информация за режимите на функциониране на източниците на замърсители, както и точно картографиране. Чрез картографирането може да се види чрез розата на ветровете кое накъде отива в града като замърсители. Чрез тази комисия и експерти от университета трябва да се направи оценка на риска за населението за заболеваемост до момента и за промени в природната среда. Тази информация я има в РЗИ, в Тубдиспансера, в РИОСВ част от нея. Проф. Любомиров обясни, че разполага с информация за замърсителите от 2010 до 2016 година, тази информация, която трябва сега ще е от 2016-та до сега. Предлага се на община Русе и русенци да се анализира информацията и да се прогнозира степента на възможните вреди за околната среда. Такива анализи има в МОСВ и ние трябва да се запознаем с тях детайлно в нашия град. Трябва да се създаде и поддържа база данни за вероятно трансгранично замърсяване на атмосферния въздух. В Гюргево има 4 измервателни станции, да се види тяхната информация, да се съпостави с измерванията от българска страна и с измерванията от румънска страна. Замърсяването трябва да се установи с точни показатели на замърсителите. Според проф. Любомиров Община Русе е твърдо решена да въведе ред в екологичната обстановка в Русе, благото на русенци и техните права за здравословна и качествена среда, здравословен живот ще бъдат постигнати и доказани. Създаването на Екологичен кадастър ще доведе и до един постоянен мониторинг от страна на община Русе, освен този, който съществува в момента и на това, което ще се разглежда като други замърсители.

Гражданин изказа мнение, че  улиците не се мият, техниката за миене на улиците е в окаяно състояние, хората, които работят нямат работни облекла, с едни проскубани метли се чистят улиците, на фона на приказките на проф. Любомиров е смешно състоянието, в което се чисти града в момента. 

 Проф.  Любомиров отговори, че е в ролята на експерт и че за санкциите отговарят компетентните институции. Целта на тази комисия в момента е да излезе с факти и обстоятелства за замърсяването на атмосферния въздух в Русе.

Господин Пламен Рашев даде думата на заместник-кмета Димитър Недев, относно миенето на улиците.

Господин Димитър Недев, информира гражданите във връзка с миенето на улиците, че в момента Община Русе има сключен договор съгласно обществена поръчка, която е от преди 4 години и след изтичане на тази поръчка миенето на улиците ще се извършва от Община Русе с техника, която предстои да бъде закупена за тази цел. (коментар от зала не се чува)  По памет 31 май или 1 юни изтича договора, но това не означава, че дотогава няма да се мие. Преди малко казахме, че сме поискали график за миене, но такива са моментните условия, на които сме попаднали. След това ще се мие с нова техника, като идеята е метенето и миенето да се извършват през нощта, когато няма движение по улиците.

Господин Рашев даде думата на господин Кандиларов. Господин Кандиларов е преподавател в Русенски университет и изрази подкрепа към колегите си, че тръгват да подхождат по научен начин. В НИМХ има оперативни модели които работят и за момента е включена само София. Господин Кандиларов апелира към Община Русе и Русенски университет да потърсят възможност да се включи от НИМХ и Русе в неформалните изследвания и симулации на числени модели на замърсители и на атмосферата. Трябва да се отчита и динамиката на атмосферата, която е изключително сложна, не само розата на ветровете. 

Ивелина Петрова попита г-жа Николова колко са на брой собствените станции, които са в предприятията, достатъчна ли е информацията, която имате от останалите предприятия за замърсяването?

Отговорът на г-жа Николова е, че собствените измервания са на база на комплексните разрешителни, които контролира РИОСВ. Фините прахови частици и битовото отопление са от компетенциите на Община Русе.

След отговорът на г-жа Николова, г-жа Ивелина Петрова зададе към представителя на РИОСВ въпроса колко предприятия им подават информация  за замърсителите, така че да се направи извода, че предприятията не замърсяват, а само битовите замърсители и ТЕЦ-а, защото според г-жа Петрова мирише и сутрин в 3 часа през лятото, когато хората не палят печки.

Господин Христо Милков, отговори на г-жа Петрова, че съгласно Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух всички промишлени предприятия с източници на емисии трябва да  извършват емисионен контрол, тоест собствени периодични измервания. Честотата се определя минимум 1 път на 2 календарни години, което е разписано в съответните документи по оценка въздействието върху околната среда и комплексно разрешително.  Всички предприятия на територията на Община Русе извършват такъв собствен мониторинг, а ние като структура извършваме контролен мониторинг, насрещен мониторинг. (коментар от зала не се чува) Има значение източника, който се гори. (коментар от зала не се чува) Насочвате км една миризма, която всички русенци я усещате от време на време, тя е сладникава …, това най-вероятно, но не е доказано е някакъв органичен разтворител. Насочваме се основно към Оргахим, защото той е разположен в западната част и се занимава с производство точно на такъв тип химични продукти. Но, когато направихме измервания за специфични органични, със специализирана лаборатория ще ви кажа, че абсолютно никакви стойности не хванахме. Тоест излиза, че това човешкия нос го усеща като усет, но като стойност не може да бъде хванато. (коментар от зала не се чува) Измерванията се правят вечер. Другото, което обаче искам да ви кажа, тука има хора, които се занимават с лабораторни анализи и могат да потвърдят, че най-малкия период за осредняване на една проба е 15 минути, ако си мислите, че някой взема проба за 1 секунда, за 2 секунди, за 2 минути, няма такъв анализ. Това, което искате вие, вие искате на момента някой да ви каже дали има нещо, няма такъв метод. (коментар от зала не се чува) Всички искаме, не си мислете, че и ние не искаме.

Господин Драган Кошаров се изказа, относно определените от госпожа Николова стойности и начина им на измерване. Точките за измерване са 2, 3, 5 най-много, не са и толкова и няма как да се определи кой замърсител кога точно колко замърсява, защото те замърсяват за половин час. Ако се осреднява през 15 минути и да направите 4 измервания половината от замърсяването го губите. Освен всичко това трябва да бъдете от подветрената страна на това замърсително предприятие. Моето е предложение е да се изградят движещи се  измервателни точки, както има в София стационарни, всички сте ги виждали предполагам, в Русе има 4-5, тези … 4-5 има в Русе любителски измервателни точки. Предлагам общината да инвестира в този тип любителски измервателни точки, но те да са сложени на мобилни превозни средства, примерно тролеите. И по този начин ще може картографирането, което професора каза да стане в реално време, а ако се установи кой замърсява, тогава пращаме РИОСВ да си измерят с мобилната лаборатория какво точно сертифицирано се замърсява и кой точно е замърсителя. Тоест, ако сложим 30 движещи се измервателни точки, целия град ще се направи картина   кога и защо фини прахови частици, двуокис, всякакви други замърсители, миризми се случват в реално време в този град. Всички измервания, които се правят по сигнал, след 2 или след 3 дена са неефективни, защото така наречения нарочен замърсител прави замърсяването умишлено, спира да замърсява и като дойдат проверяващи вече всичко е чисто. По отношение на замърсяванията дали са от отопление или от ТЕЦ-а, или от други фабрики, да го наречем предприятия, това нещо просто трябва да бъде мониторинг в реално време, за да се хване кой го пуска този дим, мирис или замърсяване. С 1, 2 или 4 точки не може да направите картография, ако искате господин професоре от министерството данни, те са техните данни, които те са представили. Затова моето предложение е общината да инвестира в такъв проект, че да има несертифицирамо измерване на замърсяването и когато се установи източника, тоест картографията, която иска той да направи, тогава да пратите РИОСВ със сертифицираната лаборатория да установи колко са точно замърсителите и в какъв порядък са. Тоест глобата предполагам, че е съразмерна с нивото на замърсяване.

Госпожа Николова отговори на г-н Кошаров, че много често напоследък се говори за така наречените сензори, които всички разбират под различни имена: А1, Теленор и всички мобилни оператори вече предлагат такива сензори. Тези сензори, обаче любителските първо не са акредитирани, второ не са калибрирани и мерят по съвсем различен начин и метод, който не е утвърден съгласно нито европейското законодателство, нито  националното, относителното измерване дава грешки.

Господин Рашев даде думата на гражданка, която зададе въпрос дали се предвижда да се подложи на обсъждане от колеги на проф. Любомиров, които разбират от тази материя, съответно какъв срок се предвижда да има … и финансирането от къде ще дойде?

Отговорът на проф. Любомиров гласи, че ще се създаде  екип, времето и срока зависят от информацията, която ще се предостави. За финансирането изобщо не трябва да става въпрос, защото това ще бъде за „Полза роду“, за Русе и за гражданите на град Русе и община Русе не на последно място.

Господин Дилян Саманджиев зададе въпрос по отношение на миенето на улиците, което не се изпълнява, както трябва, не може ли общината да наложи някакви глоби?

Госпожа Василена Николова отговори на г-н Саманджиев, че ако според графика, с установи, че улицата не е измита съгласно техническите изисквания, на фирмата не се заплаща, не и се заплаща за некачествено извършена дейност.

Господин Рашев даде думата на г-жа Галичка Николова, която каза, че това, че не се плаща на фирмата гражданите не ги устройва. Тъй като от МОСВ изрично са казали да се настоява пред общината за предните мандати града да се мие редовно, тъй като това е превенция за фините прахови частици и замърсяванията, които се получават от различните замърсители. Гражданите искат да се мие редовно, да има график и те да могат да контролират, тъй както и общината контролират.

Госпожа Василена Николова увери гражданите, че общината ще се ангажира тази година, фирмата, когато предостави графика да се качи на интернет страницата, за да може да се контролира и от гражданите.

Господин Недев сподели, че жителите на град Русе не трябва да чакат само на общината, а всеки пред своя имот, магазин, склад, жилище да си помете и да си измие също така, както е и по наредба.

Господин Рашев благодари на всички присъстващи граждани, на членовете от комисията и закри заседанието.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    ПЛАМЕН РАШЕВ