Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 28.09.2020 г. се проведе петото заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям – председател, Пламен Рашев – зам.-председател, Билянa Кирова, Владо Владов, Деана Тонева, Стоян Христов, Дилян Саманджиев.  Отсъстваха: Мирослав Славчев и Деян Недков.

            На заседанието присъстваха кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, зам.-кмета г-н Димитър Недев, зам.-кмета г-н Енчо Енчев, народния представител г-н Крум Зарков, директора на РИОСВ г-н Анатоли Станев, зам.-областния управител г-н Свилен Иванов и граждани.

            Господин Дауд Ибрям откри заседанието на комисията. Беше представен и гласуван дневния ред на заседанието:

  1. Информация относно извършените проверки от държавните институции, свързани със замърсяване на въздуха в община Русе през последните седмици
  2. Предприети мерки и препоръки за ограничаване на замърсяванията
  3. Други

            Г-н Анатоли Станев /директор на РИОСВ/ информира присъстващите на заседанието, че са започнали проверки и 10-тината дни проверки са били осъществени само в Монтюпе, но на практика тази проверка не е приключила. Междуведомствената комисия е създадена от представители на всички държавни органи, които имат възможност за контрол на дейностите, които извършва  едно такова предприятие, както и на още един производител от подобен характер, но с по-малък размер. Ще бъдат оповестени резултатите от проверката в Монтюпе до момента . За краткото врем от създаването на междуведомствената комисия е установила част от нещата, които вълнуват всички, но трябва да се изчака да приключат действията на всички органи, участващи в нея. Всеки от тези органи трябва да даде заключение съобразно компетентностите, за да може да се обобщят резултатите и да бъдат докладвани.

            Инженер Христо Милков от РИОСВ представи част от подробностите, които могат да се изложат до момента. Той представи информация, че е извършена проверка от 10 септември до 18 септември е проведена проверка по спазване условията в комплексното разрешително на Монтюпе. Проверени са от експертите всички поставени условия и по всички компоненти и фактори на околната среда. Реално от проверката не са установени сериозни нарушения на условията.  Проверката се извършва в работно време на служителите на РИОСВ. При самите проверки нерегламентирани действия по изпускане на миризми и емисии не са установени. Установени са дребни нарушения, дадени са предписания, които в срок са изпълнени от нарушението. Единственото по-сериозно предписание вменено на оператора е това, че най-голямата вероятност за изпускане на миризма е през различните вентилационни отвори и там задължително трябва да се води отрицателен баланс в халетата. Тоест входящият поток на въздух винаги трябва да е по-малко от изходящия поток. Те трябва да следят това да се вкарва по-малко въздух, защото по тоя начин може да се седи дали нерегламентирано се изпускат миризми. В заводът са правени и извънредни проверки през нощта и през това време няма подадени сигнали за замърсяване. Сериозен проблем е да се установи по какъв начин това предприятие, ако то е със сигурност доказано, че е източника на миризми как го прави. Поради тази причина трябва всички органи от Междуведомствената комисия съобразно компетентностите си да разгледат проблема и да кажат дали има сериозни нарушения по тяхната част, защото не за всичко е компетентна РИОСВ. В другото предприятие, за което информира и директора на РИОСВ вече е извършена проверка, то е по-малко с дейност леярство, но там се лее само черно, тоест стомана и чугун. Там не е добре, че дейностите се извършват само в едно производствено хале, но емисиите, които са при самото леене се отделят в самото хале и нямат никакво пречистване. И при тази ситуация, ако се отвори производствената врата или се пуснат горе вентилаторите, то всичко ще излезе навън. Това е пример как едно производство е недогледано от другите институции, защото не може това да е допустима работна среда. РИОСВ като контролен орган по околна среда ще си даде съответните предписания, ако е необходимо ще се стигне и до временно затваряне на предприятието, ако то наистина също е източник на такива миризми.  

            Господин Дауд Ибрям даде информация, че Междуведомствената комисия към областния управител е съгласно чл. 140 от Закона за опазване на околната среда, а органа, който е оторизиран за опазване на условията на Закона за опазване на околната среда това е министъра на околната среда, областния управител, респективно регионалната инспекция.

            Господин Свилен Иванов заместник-областен управител на Област Русе информира присъстващите, че след срещата със заместник-министър Николова всички институции са получили задачи. Задачата на областния управител е да се създаде Междуведомствена комисия и да започнат проверки, тъй като предприятията, които трябва да се проверят за комплексните разрешителни са 17. Сформирана е комисията и е извършена първата проверка и може би това е наистина един от евентуалните замърсители, тъй като производството е почти еднакво и миризмите са същите. За първи път са включени институции, които досега не са занимавани с решаването на тези проблеми, а в един момент се оказва, че без тях нищо не може да се направи. От тук нататък със заповеди на областния управител комисията ще влиза на проверки. Ако се определят още няколко такива производства, най-вероятно накрая ще бъде разкрити миризмите, които тровят нашия град.

            Господин Недев заместник-кмет на Община Русе даде информация относно сигналите, които се получават в общината, че се подават към РИОСВ. Всички знаят, че вече има патрул на КООРС, камери за видеонаблюдение, има засечени случаи на изпускане на нещо в атмосферата, засечено от камерите с установен часови диапазон. Странното е, че това се случва в малките часове на нощта, в много кратък период от време. Надеждата е, че усилията на РИОСВ заедно с другите институции участващи в проверката ще дадат резултат. Вече се говори за установяване на работната среда, неща, които са важни не само за жителите на град Русе, но и за работещите там хора. Трябва да се погрижим и за тяхното здраве. Фирмата, за която говорим е разположена в една от промишлените зони, там има и други работещи в близост и дори през днешния ден имам изпратено писмо, че има миризма на около 300 метра в друго предприятие. Специфичното е, че този аромат се усеща не само с носа, но и в устната кухина, но това са само рецептурни органи, нямащи доказателствена стойност и не могат да послужат за други цели. Ние в Община Русе ще продължим да работим и за доставяне на други станции за замерване на въздуха. Има разговори за двете станции за замерване на фини прахови частици, които са монтирани и в момента са в тестов режим. Продължаваме срещите с тях, за да разберем до къде са стигнали, какво ще е предложението от тяхна страна за това какво оборудване е необходимо още и дали може да се вгради в тези станции или ще трябва се правят допълнителни модули към тях. След като имаме готов вариант ще бъде обявен пред гражданите на град Русе.

            Господин Дауд Ибрям представи пред присъстващите г-н Крум Зарков, като посочи, че са били поканен всички народни представители от Русе. Господин Ибрям се обърна лично към г-н Зарков да чуе от комисията и какво искат гражданите на Русе. Гражданите от протести са казали да спре с обгазяването на Русе и че искат чист въздух. Идеята е била на днешното заседание на комисията да се направи една ретроспекция за замърсяването на въздуха на Русе, но най-вероятно това ще стане след 2-3 седмица, като до тогава се очаква да излязат и окончателните резултати от проверките, за да се види най-накрая има или не виновен. Не може да продължава тази ситуация и идвайки изборите отново темата за екологията да се върти като номер 1 или номер 2. Това е един бумеранг, в който Русе се върти от години. Господин Ибрям лаконично пресъздаде ситуацията с въздуха. Той говори за проблем, който беше създаден от Министерство на околната среда и водите  и помоли г-н Зарков в това народно събрание или бъдещото да се реши този проблем на Русе, който не е само на гражданите. Никой от Русе не е виновен за това, че се създаде проблем и отново помоли г-н Зарков да се направи така, че да бъде решен този проблем. Има неща, които не зависят от служителите в Инспекцията, проблема не може да се реши от кмета на общината, от областния управител или директора на Инспекцията.

            Господин Пенчо Милков – кмет на Община Русе поздрави всички присъстващи и беше удовлетворен от факта, че тази тема не е политизирана не само в неговото управление, но и в предходното, че хората на Русе са единни по отношение на въздуха. Хората в реално време виждат вече това, което общината направи. Вече влязоха и контролните органи, експерти от министерството, но трябва да се довърши до край започнатото  и да не се допуска други да си мислят, че могат да влязат в Русе и за сметка на чистия въздух или други фактори на жизнената среда да се трупат само печалби. За нас е важно да запазим жизнената среда, в която ще живеят децата ни. Кметът обясни, че е радостен от извършената проверка и установеното до момента, но трябва да се каже и как да се решат проблемите. Никой не може да застане на пътя на енергията на русенци. Трябва да се изведе борбата от виртуалното в реалното и би трябвало залата да е пълна с русенци. Именно тук в момента е информацията, органа, който е бил на проверка и всеки гражданин може да какво да се направи или да даде идеи на тук присъстващите, на общината или най-вече на органа, който може реално да направи проверка и да санкционира. Кметът прикани гражданите в комисията на общинския съвет за въздуха да си зададат въпросите, да дадат идеи. Очакванията на кмета са да завършат дейностите и в двете предприятия, за които се говори, за да се покаже на всички, че с околната среда в Русе шега не бива.

            Госпожа Христина Момчилова – председател на Екологична организация „Еко-север“ напомни, че точно на този ден преди 33 години се е провел първия протест за чист въздух на Русе. Тя изрази недоволство към работата на Министерството на околната среда, както и на всички държавни институции като гражданин. Трябва да се търси някаква отговорност за хората, които са позволили да се случи това нещо в Русе. Имаме желание с мой колега от София да ни се даде разрешение да влезем в три предприятия, независимо от вашите комисии. Искам сама да се уверя за какво става въпрос и ако може г-н Милков да съдейства за това да влезем в тези предприятия. Не знам как могат да влязат гражданите и да направят проверка, бих искала и аз да участвам, но не знам дали може и има ли такава възможност.

            След изказването и молбата на г-жа Момчилова, г-н Ибрям напомни, че на заседания на комисията преди са присъствали представители на фирми, които са заявили желание и готовност да допуснат граждани да се запознаят с производствата, но не е говорено за проверки, защото няма как да ги задължат. Това не е нещо, което може да се реши от общинските съветници или г-н Милков, но може да е въпрос на разговор и добра с воля с въпросните фирми, които желаете да посетите.

            Господин Пламен Рашев призова г-н Петър Гецов да изкаже своите предложения. Той изказа благодарност и на г-н Крум Зарков за съдействието му към комисията.

            Господин Недев информира, че в раздадените справки има доста случаи, където сме извън нормите. И ако може да се постави като задача да се разбере на какво се дължи това увеличение, какво следва от него и как влияе върху хората. Молбата на г-н Недев е тези въпроси да бъдат отнесени от комисията към РИОСВ или органите, които извършват проверка, за да знаят русенци, когато има превишение на концентрацията почти двойно какво означава това за тях, коя е причината и защо се допуска.

            Господин Милков даде информация, че въпросите, които спомена г-н Недев са зададени от граждани и иска официален отговор не само РИОСВ, но и от РЗИ, за да се даде информация как влияят тези химични вещества на здравето. По отношение на искането на гражданите за Карта на ветровете в Русе лично ще възложи да се проучи това предложение. Експерти от Русенският университет правят инвентаризация на промишленото производство. Това, което се е правило 90-та година, когато в Русе е имало същия проблем. След това ще се даде в сумиран вид информация на хората за всяко промишлено предприятие. От среща с хората изникна за гражданството информацията, че 92 са потенциалните замърсители, 17 са потенциалните отделители на такива миризми. Всичко това трябва да е ясно, за да не изпадат родителите в паника през нощта, когато усетят миризма.

            Г-н Ибрям информира, че с официално писмо ще бъдат зададени въпросите към РИОСВ и РЗИ.

            Господин Крум Зарков, поздрави и благодари за поканата от името на комисията, за да има публичност и прозрачност по поставения проблем, за да могат да се приобщят всички държавни институции, защото въздухът на Русе е национален проблем, а не е местен проблем. Това е проблем, който може да бъде решен единствено и само с намеса на всички отговорни институции. Вследствие активността на кмета и гражданската активност, работата на тази комисия са се задействали институциите със серия проверки, на които скоро се очакват финалните резултати. Създадена е и Междуведомствена комисия към областния управител. Този път трябва да се довърши работата до края. Гражданския натиск, опозиционния натиск, политическия натиск не трябва да бъде спиран, докато наистина не бъде издадено трайно решение на този проблем, за да не се влиза отново в предизборна кампания с обичайните алабалистики. Не са лесни и безболезнени решенията, но започват да се очертават и ако всички заедно вървим към тях би трябвало да ги постигнем. Особено важно е действително да се събере достатъчно информация, да се осигури достатъчно публичност и прозрачност, първо, за да се идентифицират днешните замърсители и след това евентуално да се засича потенциален такъв. Това започва да се случва, както със създаване на система от камери, бе споменато и серия от парламентарни въпроси и мога да кажа, че отговорните министерства предоставят необходимата информация и сега всеки трябва да работи тя да се обобщи, да е максимално разбираема и да се употреби по възможно най-добрия начин. Господин Зарков пое ангажимент да предаде дискусията на всички свои колеги, както и да потърси начин да се сезира Парламентарната комисия по околната среда и водите със специално заседание по темата за въздуха в Русе. Накрая народния представител поздрави комисията и всички заинтересовани лица за начина, по който отговарят на гражданската позиция. Този проблем може и ще бъде решен, ако всички действат синхронно и достатъчно коректно един към друг, без да се търсят политически дивиденти, но и без да се замитат проблемите под килима.

            Господин Ибрям, благодари за предоставената информация, която е спомогнала за направата на анализи представени от университета в лицето на проф. Владимиров. И обясни, че комисията продължава да работи върху ангажимента, който е поет и по метода на елиминирането и анализирането да се достигне финалната права. Безспорно желанието на всички е общо, въпреки че част от народните представители са заети в комисия в днешния ден и се извиняват, че не са успели да дойдат, но се надява г-н Зарков да им предаде информацията от събирането на комисията.

            Господин Стоян Христов изрази подкрепа към казаното от г-жа Момчилова. Ако предварително професорите от университета бяха изчислили къде е тази Роза на ветровете  нямаше да се стигне до тук. Всяко едно производство от този вид има риск, каквито и филтри да направят да се получи изтичане на замърсяване. Прави сте, не става дума да търсим вина, но поне е хубаво да намерим, да покажем, хората да знаят кой избра това място за Индустриална зона и го направи там. Когато се е изграждал този завод е трябвало да има разрешително за строеж, какво е изискването, което е било приложено към този човек? Какво е поискано, може да е спазено, може и да не е, не знам. Г-н Христов се обърна към г-н Зарков с думите „Господин Зарков, не се крием общинските съветници вътре, когато има протест на площада. Казва го да знаете, въпреки че представлявам политическата сила ГЕРБ не се крием в сградата, когато става въпрос за обгазяването на града, аз живея 50 години в този град“.

            Г-н Ибрям поясни, че има информация, която е публична: разрешителни, комплексни разрешителни, цялата информация е публична и я има и сигурно на следващо заседание ще имаме отговор на въпроса какво се е случвало. В залата има и граждани, които паралелно работят по този въпрос, изисквали са от институции достъп до информация, къде отказана, къде давана.

            Господин Бойко Никифоров изказа мнение, че ако беше прието да има Референдум сега проблем нямаше да има. Общината и общински съвет прилагат по малко исканията на гражданите: концесиите, че вече няма да се дава общинската собственост да се ремонтира, да се строи; камерите поставени да наблюдават Монтюпе. Исканията в референдума за замърсителите са били такива, че сега е можело да се знае от къде какво излиза. Проблемът с бившето Монтюпе, сега Линамар е решим и то не от някой друг, а от общински съвет. Според мен проблема на Линамар е изгарянето на технологичните им отпадъци. Това са леярските сърца, които всяка нощ се изгарят, за да си вземат пясъка, да не купуват нов пясък, да правят на други ден от този пясък леярски сърца. Искане в референдума беше да има Наредба за опазване на околната среда, в която да е записано изрично забранява се изгарянето на отпадъци. Направи се такава наредба, но в нея се забранява единствено изгарянето на отпадъци в междублоковите пространства. Лесно може да се преборим с този проблем, с мириса на бакелит, ако в близките заседания на общински съвет се направи една корекция на наредбата и изрично в нея се запише забранява се изгарянето на отпадъци на територията на Община Русе. Заводът е вътре, след което може да отиде проверка и ще види, че инсталацията за регенериране на пясък, както е маскирано изгарянето в комплексното разрешително си е чисто изгаряне на технологични отпадъци, от където смолите миришат всяка нощ и тровят с канцероген русенци. Тогава може да отидете и да им кажете, че с приемането на тая наредба не могат да го правят. Не може русенци толкова години да се тровим, заради печалбата на някой си. Има един доклад от професори от БАН преди строежа на завода, в който изрично се казва, че ако тоя завод бъде построен земеделие на територията на няколко километра от него не може да има и то не заради изгарянето на отпадъците им от леярски сърца, а заради вредните емисии и прах от изгарянето на алуминий. Според г-н Никифоров в самото комплексно на Линамар е записано, че леярните им пещи нямат пречиствателни инсталации, това го няма в цял свят, така е записано в комплексното разрешително, така си и работи. Проверките не би трябвало да бъдат какво е вписано в комплексното разрешително и какво се извършва, а какво се извършва и дали то вреди. Комплексното разрешително подлежи на промяна. Едно от предложенията ни е да се промени наредбата, да се забрани изгарянето на отпадъци и край с миризмата на бакелит. Много пъти, на всяко искане на Монтюпе за промяна в комплексното разрешително сме писали възражения, които са подавани в общината, има ги в общината и вие ще ги видите. Последното беше възражение срещу промяната на комплексното разрешително, защото там бяха написали 20-тина инсталации, че са строени не в халето, където трябва да бъдат, което си е абсолютен незаконен строеж. Знаете, че незаконните строежи се събарят, нищо че е инвеститора клас А, дори и да не създават проблем те пак трябва да бъдат съборени. Има и преписка в прокуратурата, която е висяща в момента. Предлагаме да намерите кой е подписал и нашето желание е кмета да ги даде на прокурор. Внесли сме две петиции в Европейския парламент специално за този случай, специално за този завод, за нещата, които сега казах, за изгарянето на отпадъци, защото то противоречи на няколко директиви на ЕС и двете петиции са приети за разглеждане. Те ще бъдат разгледани и ако няма друг начин да се реши проблема, ние ще настояваме, ще отидем, ще бъдем поканени, ще настояваме за спиране на еврофондове, за да могат русенци да оцелеят, не да бъдат здрави, за да оцелеят. Говоря от името на мои приятели от Бъдеще за Русе и други движения, с които  работя, далече сме от мисълта, че това е единствения замърсител. Г-н Никифоров информира г-н Зарков, че през 2009 година е била отменена Наредбата за хигиенните зони около селищните образования, в стенограмите на народното събрание пише, че тя ще бъде заменена от нова наредба, но такава до ден-днешен няма. Молбата към г-н Заркова беше тази наредба или нейна замяна да се предложи.

            Господин Ростислав Кандиларов изказа задоволство от направената Междуведомствена комисия. Преди 2 години и половина и предния кмет е правил такава комисия като половин година е имало проверки, анализи, изчисления, но за 3 години според него нищо не се е променило. Изказа притеснение, че тази Междуведомствена комисия пак ще стигне до РЗИ накрая, а РЗИ проверява по закон  само документи. Благодарение на станцията в момента вече се вижда, че има замърсяване. Изпълнителната власт под една или друга форма не защитава интересите на гражданите. Надявам се, че този път Междуведомствената комисия ще си свърши работата.

            Господин Свилен Иванов каза, че е поставена станция, чрез която се правят анализи. Вътрешното му убеждение е, че след като се сложат биофилтрите и изтече споразумението ще се приключи въпроса в Монтюпе. Никога не се е заблуждавал, че само Монтюпе замърсява, специфична му е миризмата, а може да има и други предприятия, които замърсяват. Истината е, че замърсяванията са започнали преди 1 месец. Заедно с кмета ходихме по покана на управителя на Линамар на среща. Въпроса на г-н Иванов е бил „Как може да дадеш 6 милиона евро за пречиствателни съоръжения и след това да продължаваш да пускаш миризми в града?“ Мина срещата, през следващата седмица още 2 пъти пуснаха и ви казах, че държавата приключва с толеранса. След като дойде заместник-министърката си разпределихме какво трябва да се прави от всички институции, включително областна администрация и РИОСВ, включихме и допълнителни институции, които не са включвани досега – РДНСК. Обяснявате, че имало незаконно, а органа, който трябва да го установи дали е законно или незаконно го няма. Сега има и такъв орган, събрани са всички институции, които трябва да бъдат. Ако има нещо и се установи, че е извън комплексното разрешително, вярвайте че няма да има компромиси. Когато се каже, че имаме сериозни аргументи веднага ще бъде затворен завода. Първият човек, който каза на заместник-министъра да дойде и да затвори завода, когато го затвориха първия път бях аз, бях тогава заместник-председател на околна среда  и води, не знаете какво съм правил по тоя проблем. Не мислете, че ще направя компромис с някой дето пуска такъв газ в град Русе при условие, че сме преживяли хлора, щото и аз съм живял тука. Този път комисията няма да прави компромиси, както е ставало предния път. Едно нещо малко да намерим и се затваря производството.

            Господин Милков от РИОСВ даде информация във връзка със зададените до момента въпроси. Към г-н Кандиларов за това, което е снимано не може да се каже със сигурност, но това е водна пара, там просто е участъка за термична обработка на главите. И наистина процесът протича при такива условия и това, че се е показало нещо не е гаранция, че това е миризма. Миризмата няма цвят. С термокамери сме гледали 5 години нищо не се вижда. Може да питате и колегите от Гранична полиция, техни са камерите нищо не се вижда, защото там няма такива температури с изключение на великите инсталации за регенерация, които коментираха там температурите са нормални. За веществата сме говорили с г-н Кандиларов това е букет от много органични съединения. Според анализите пиковете са през деня, а оплакванията за миризми са през нощта. По отношение на изнесената информация за инсталациите за регенерация, ако това беше инсталация за изгаряне на отпадъци достатъчно компетентни органи и министерство, то да отреди, че това е инсталация за изгаряне на отпадъци, като мога да кажа, че това се случи в 2010 година по времето, когато директор беше г-н Дауд Ибрям. Това сме го коментирали, това е инсталация за регенерация на пясък, защото когато един отпадък не излиза от производствената площадка и се регенерира на място не е инсталация за изгаряне на отпадък. Господин Никифоров иска да бъде инсталация за изгаряне, но с какъв мотив иска да сложиш инсталация за изгаряне? Второто нещо, което ще ви кажа на каква температура се извършва изливането на алуминия, на 700 градуса, а на каква температура се регенерира пясъка – на 550, тоест на по-ниска температура. Реално погледнато това са съоръжения, които се контролират, ние ги мерим постоянно и са в нормите. Никъде в света топилна пещ, ако се чисти, ако се топи чист метал няма пречиствателно съоръжение. Пречиствател се изисква, ако топиш отпадък-метал. Сега ще излязат нови техники, ако има промяна по отношение изискванията за този тип производство те ще им бъдат вменени и те ще трябва да се съобразят с тях.

            Г-н Дауд Ибрям каза, че при всички анализа ще бъде изпратен и ще се очаква отговор за следващо заседание, както от РИОСВ, така и от РЗИ.

            Госпожа Биляна Кирова отправи въпрос към г-н Милков от РИОСВ „Тези миризми се установява, че излизат за много кратко време?“ Когато излезе тази миризма през съответния отвор на производството тя излиза за минута-две, тази минута-две според мен това е пик, нали така? Този пик как точно излиза в средночасовата примерно, да не говорим за среднодневното отчитане? Той не се ли разсейва в това средночасово и ако е така, трябва ли да бъдат променени критериите, по които да се замерват, излизащите от производството химични вещества?

            Отговорът на г-н Милков бе следния – нормативно най-малкия период на изследване, който е определен в момента и е валиден е 15-минутен. Техните данни са на 20, които те дават като стойност, като измерване, това означава, че стойността, която дава на 20 минути е осреднената в тоя период. Това, което ви казвам, че по Наредба 14 нормите, които се определят в нашето законодателство са средноденонощна, средночасова. Това, което ще ви кажа като информация, ще  се учудите е следното, ще стане декември месец и пак ще почне града да се опушва. Ще мирише, кой ще подаде сигнал, кой няма да подаде сигнал, повечето не подават сигнали, града смърди отвратително. Всеки запалил я въглища, я дърва, някои си позволяват да горят боклуци. Станцията, която е на Възраждане мери бензен, това е замърсителя, който е общия замърсител, който европейското и световното законодателство определят да се контролира, но с годишна норма от 5 микрограма. Когато градът смърди между 19 и 22 часа пиковете на бензена стигат и 40 микрограма, никой не му пука за това, а това е по-вредно. Това се получава, когато всички вечерта запалят и при безветрие зимата. Прави са хората миризмата е отвратителна, всеки я усеща и аз съм я усещал. Станцията в момента работи на втора пожарна, мери 3 от замърсителите, които ги има и на пункта на Монтюпе, отсреща не се повлиява.

            Както каза г-н Ибрям факт е, че има оплаквания в град Русе от миризми. Има две групи замърсители неорганични и органични. Въпросът е кой измерва, как измерва, качеството на измервателната температура. Няма как ние като граждани да се оплакваме и вие като институция да казвате няма данни, няма как да стане това нещо. Следващият път отново ще отворим темата да може да бъде реализирана измервателна система, сензорна. Тази система по метода на съответните анализи дава мястото на разполагане на такава система и тогава нито РИОСВ, нито аз като общински съветник, нито примерно г-н Зарков като народен представител ще може да влияе върху този процес. Ако общината успее да реализира тази система, тя ще измерва паралелно със системата, която вие предлагате. Тази система би била в помощ и информация на гражданите и жителите на този град.

            За следващото заседание молбата ми е по-отблизо да ни запознаете с този проблем, като се надявам и на доброто ви желание, нека да отидем малко по-напред и да видим как изглежда този проблем примерно в последните 10-тина години, нека реално да видим как са нещата. Да се помисли и за строителните разрешителни, това са факти, които допринасят целия този процес. Не само да обвиняваме държавата, но има пръст и общината и всички ние може би като граждани и като общински съветници, че сме допуснали нещата да стигнат до тука. Голяма ще е вината ни, ако не вземем мерки да предотвратим всички тези събития.

Заседанието бе закрито от г-н Дауд Ибрям.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    ДАУД ИБРЯМ