Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

С Ъ О Б Щ Е Н И E

На основание чл. 72 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 1473 /21.09.2023 г., с което е определил цени за таксиметров превоз на пътници за 2024 г. за един километър пробег на територията на Община Русе. Със същото решение Общинският съвет е определил и максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Русе – 700 броя.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе по реда на АПК в 30-дневен срок от съобщаването му.