Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 477/16.8.2019 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе.

Приемането на административния акт се налага както от констатираните недостатъци на действащата транспортна схема /препокриването на автобусните и тролейбусните линии в голяма част от маршрутите им, голямата дължина на линиите и големите интервали на движение/, така и от следните факти: наблюдава се промяна на насочеността на пътуванията главно от жилищните квартали към централна градска част; големите работодатели на територията на общината използват организиран специализиран транспорт; повишена е автомобилизацията и използването на личните превозни средства до и от работа, както и на други алтернативни методи за придвижване.

С приемането на новата общинска транспортна схема се очаква да бъде постигната по – комплексна и добра услуга спрямо настоящото състояние с оглед на по – добрата свързаност между отделните части на града и общината, по – добрата структура на разписанията на тролейбусните и автобусните линии и синхронизацията между различните линии в точките за прекачване. Целта на новата транспортна схема е да привлече нови потребители на услугата обществен транспорт, както и да запази броя на досегашните, което да доведе до увеличаване на дела на обществения транспорт в модалния сплит на Община Русе.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 3 04/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           /чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/