Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 106/24.01.2020 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен план за паша.

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите ЗСПЗЗ. Чрез определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен план за паша за 2020г. освен, че ще се постигне оптимално разпределение на ползването на общинските пасища, ще се създадат и условия за тяхното опазване.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарджиев/