Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет –
Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ
административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с
вх. № ОбС-61/08.01.2024 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен
акт касае определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване
годишен план за паша.
Приемането на административния акт се налага от разпоредбите ЗСПЗЗ. Чрез определяне
на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен план за паша
за стопанската 2024-2025 година, с което, освен, че ще се постигне оптимално
разпределение на ползването на общинските пасища, ще се създадат и условия за тяхното
опазване.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки
работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая
304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на
заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени
предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на
Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване
на настоящото уведомление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)