Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 740/16.08.2013 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е частично изменение и допълнение в Общинската транспортна схема в частта й вътрешноградски линии: промяна в курсове по градски линии с №№6,7,9,15,16,20 и 30; частична промяна в маршрутите и разписанията на линии с №№4, 12, 23, 25 и 28. 
Приемане на административния акт се налага с оглед подобряване на транспортното обслужване на кв. Слатина и връзките му с другите квартали на града, по добър синхрон между отделните линии и курсове и разширяване възможностите на гражданите за ползване на абонаментни карти за пътуване.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение и приложенията към него всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода“ № 6/ ет. 3, стая 304. С проекта за решение заинтересованите лица могат да се запознаят и от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет Русе /пл. „Свобода“ №6, ет. 3, стая 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

Изменение и допълнение на Общинската транспортна схема в частта й вътрешноградски линии след въвеждането й през м. август 2012 г. и частичната й промяна с Решение № 373/Пр. № 17/15.11.12 г. на Общински съвет – Русе

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Б. БЪЛГАРИНОВ/