Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 145/ 18.02.2014 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е изменение и допълнение на приетата с Решение № 327/20.09.12 г. на Общински съвет-Русе Общинска транспортна схема в частта й, касаеща междуселищните линии: Русе-Николово-Просена-Долно Абланово, Русе – Хотанца, Русе – Тетово и Русе-Бъзън.
Приемането на административния акт се налага с оглед задоволяване на потребностите на населението и повишаване качеството на транспортната услуга за пътуващите. Предлаганите промени целят съответствие на транспортната схема с реалните транспортни потребности на пътуващите и обективните дадености.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Изменение и допълнение на приетата с Решение № 327/20.09.12 г. на Общински съвет-Русе Общинска транспортна схема в частта й междуселищни линии

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След въвеждането през м. октомври 2013 г. на новата Общинска транспортна схема, приета с Решение № 327/Пр. № 15/20.09.2012 г. на Общински съвет – Русе и проведеното наблюдение от Отдел „Транспорт“ се установи, че схемата функционира добре. Няма внесени предложения за промени в разписанията от страна на пътуващите, с изключение на тези по направлението Русе-Николово-Просена-Долно Абланово, Русе-Хотанца и Русе-Тетово, поради това, че същите са довели до неудобство при ползването на обществения транспорт. До Комисията по транспорт при Община Русе постъпиха искания за известни корекции в разписанията, изразяващи се основно в промяна в часовете на тръгване от Русе и от селата, за отпадане на някои курсове и добавяне на един в рамките на общия им брой с цел по-голямо удобство за пътуващите и пълно обхващане на пътникопотока, а именно:
1. По автобусна линия Русе-Николово-Просена-Долно Абланово:
1.1. В І-во делнично разписание се иска промяна, както следва:
курса от Русе на 11,00 ч. да отпадне, а да се изпълнява такъв на 13,00 ч.
курса на 17,30 ч. от Русе да стане комбиниран през с. Д. Абланово до с. Просена
замяна на курса от 7,10 ч. от Д.Абланово с 6,50 ч.;
курса на 12,00 ч. от Д. Абланово да отпадне, а да се изпълнява такъв на 14,00 ч. до Просена;
добавя курс на 7,40 ч. от с. Николово.
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
1.2. Във ІІ-ро делнично разписание:
Да отпаднат курсовете на 9,15 ч. от Русе и 10,15 ч. от Николово;
курса от Русе на 11,00 ч. да се замени с курс на 12,30 ч., комбиниран през с. Д. Абланово до Просена;
курса от Русе на 16,45 ч. да стане на 17,00 ч.;
курса от Просена на 13,30 ч. да се замени с 12,00 ч.;
курса от Просена на 17,50 ч. да се замени с 18,00 ч..
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
1.3. В ІІІ-то делнично разписание:
Курса в 08,50 ч. от Просена да стане в 09,00 ч.;
Курса в 21,05 ч. от Просена да стане в 21,00 ч.
Курса в 22,05 ч. от Русе да стане в 22,00 ч.
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
2. По автобусни линии Русе – Хотанца и Русе – Тетово
За задоволяване потребностите на пътуващите ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ в кв. Образцов чифлик се предлага:
2.1. Промяна в часа на тръгване от Русе от 12,10 ч. на 12,30 ч. по автобусна линия Русе-Хотанца;
2.2. Промяна в часа на тръгване от Русе от 13,00 ч. на 13,15 ч. по автобусна линия Русе-Тетово;
3. По автобусна линия Русе – Тетово
Предлага се промяна в разписанието, изразяваща се в преустановяване изпълнението на курсовете на 18,30 ч. от Тетово и 20,00 ч. от Русе, поради липса на пътникопоток за периода от м.ноември до м.март включително. В тази връзка е изискано писменото становище от кметовете на селата Тетово и Ново село и е получен положителен отговор.
4. По линията Русе-Бъзън
Предлага се разработване и утвърждаване на ново ІІ-ро маршрутно разписание по линията Русе-Бъзън. Предложението е от г-жа Василена Цанкова-Борисова – кмет на с. Бъзън и е продиктувано от необходимост, възникнала след преустановяване на превоза по линията Русе-Писанец от Областната транспортна схема:
4.1. с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, ДЗС, Бъзън;
4.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, ДЗС, Бъзън;
4.3. Часове на тръгване:
В делнични дни-от Русе: 12,15; 18,00 ч. и от Бъзън: 07,30; 13,45 ч.
празнично разписание-зимно, изпълнява се от 01 ноември до 31март: от Русе: 12,15 ч. и от Бъзън: 13,45 ч.
празнично разписание-лятно, изпълнява се от 01 април до 31 октомври: от Русе: 12,15; 18,00 ч. и от Бъзън: 13,45; 19,00 ч.
В празнични дни курса на 7,55 ч. от Русе да се замени със 7,45 ч, изпълняван с първото разписание.
Обществения превоз е услуга, която се извършва изключително в интерес на гражданите.
Предвид направените предложения, съобразявайки се с реалните транспортни потребности на пътуващите и обективните дадености, се налага частична промяна на цитираните по-горе разписания. Предложенията са разглеждани и обсъждани на заседание на комисията по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), протоколът от което е приложен към настоящото предложение. Тя счита постъпилите искания за основателни.
Отчитайки гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Протокол № 1/15.01.2014 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. на МТС, назначена със Заповед № РД 01/3611/02.12.2011 г., Общински съвет Русе реши:
1. Утвърждава промяна в курсовете на делничните разписания по автобусна линия Русе-Николово-Просена-Долно Абланово (Приложение № 1) и приема, както следва:
1.1. В І-во делнично разписание
Променя часа на тръгване от Русе от 11,00 ч. на 13,00 ч.;
Курса на 17,30 ч. от Русе става комбиниран през селата Д. Абланово и с. Просена;
Променя часа на тръгване от Д.Абланово от 7,10 ч. на 6,50 ч.;
Променя часа на тръгване от Д. Абланово от 12,00 ч. на 14,00 ч. от Просена;
Добавя курс на 7,40 ч. от с. Николово.
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
1.2. Във ІІ-ро делнично разписание
Отпадат курсовете на 9,15 ч. от Русе и 10,15 ч. от Николово;
Променя часа на тръгване от Русе от 11,00 ч. на 12,30 ч., комбиниран през селата Д. Абланово и Просена;
Променя часа на тръгване от Русе от 16,45 ч. на 17,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 13,30 ч. на 12,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 17,50 ч. на 18,00 ч..
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
1.3. В ІІІ-то делнично разписание
Променя часа на тръгване от Просена от 08,50 ч. на 09,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 21,05 ч. на 21,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 22,05 ч. на 22,00 ч.;
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
2. Утвърждава промяна в часа на тръгване от Русе от 12,10 ч. на 12,30 ч. в разписанието по автобусна линия Русе-Хотанца (Приложение № 2).
3. Утвърждава промяна в разписанието по автобусна линия Русе-Тетово (Приложение № 3), както следва:
3.1. Часът на тръгване от Русе – 13,00 ч. се заменя с 13,15 ч.;
3.2. Курсовете на 18,30 ч. от Тетово и 20,00 ч. от Русе се изпълняват в периода от 01 април до 31 октомври включително;
4. По линията Русе-Бъзън:
4.1. Утвърждава ново ІІ-ро маршрутно разписание по линията Русе-Бъзън (Приложение № 4) с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, ДЗС, Бъзън и спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, ДЗС, Бъзън.
Часове на тръгване:
Делник – от Русе на 12,15 и 18,00 ч., от Бъзън на 07,30 и 13,45 ч.
Празник
– от Русе на 12,15 ч. и от Бъзън на 13,45 ч. за периода от 01 ноември до 31 март и
– от Русе на 12,15 и 18,00 ч., от Бъзън на 13,45; 19,00 ч. за периода от 01 април до 31 октомври;
4.2. В първото разписание курса на 7,55 ч. от Русе се променя на 7,45 ч само за празнични и почивни дни (Приложение № 5).

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд-Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.

Приложения: 1. Протокол № 1/15.01.2014 г. на общинската комисия по транспорт.
2. Маршрутни разписания: Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и №5.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе