Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 196/ 07.03.2016 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт предвижда южната част на ул.“Потсдам“ да не притежава характер на зона за платено паркиране.
Приемането на административния акт се налага с оглед предстояща реконструкция на кръстовището на ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов в Източна промишлена зона. Чрез реконструкцията ще се постигне: подобряване пропускателната способност на съществуващото триклонно кръстовище, като се уширят клоновете му (входящи и изходящи); подобряване транспортното обслужване в района на Източна промишлена зона гр. Русе преразпределение на транспортните потоци в града; преодоляване потока на МПС и безопасен достъп за всички; при разработването на проекта да се имат предвид елементите на подземната инфраструктура на уличната мрежа и на тротоарите нормализиране и по-голяма безопасност на автомобилния трафик.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/

ДО
Общински съвет-Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Реконструкция на триклонното кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ в Източна промишлена зона и отпадане на зона за платено паркиране – южната част на ул.“Потсдам“.

Уважаеми общински съветници,
Със Заповеди № РД 01/612/28.03.2005г. и № РД 01/1943/18.08.2005г. на Кмета на Община Русе са одобрени план за улична регулация и изменение на план за улична регулация на Източна промишлена зона, включващи кръстовището на ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“.
Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план /ГКТП/ към Общия устройствен план /ОУП/ улица „Потсдам“ е главна улица – IV клас – елемент от първостепенната улична мрежа на гр.Русе, а ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ улица от второстепенната улична мрежа-V клас. Към настоящия момент ул. „Потсдам“ е натоварена пътна артерия и с оглед изискването на градоустройствения ни закон за осигуряване на удобен, безопасен и икономичен транспорт в градската среда, се налага нейното реконструиране. Обновяването и реконструирането на улицата ще се извърши поетапно. Първият етап включва кръстовището на ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“, с което значително ще се облекчи натоварения трафик.
Съществуващото трасе на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището е с платно за движение 7,0 м два тротоара с широчина съответно по 3,0 и 2,0 м и свободна площ от южната част на улицата 24 м. Проектното решение ще се съобрази с действащия план за улична регулация на Източна промишлена зона в участъка – ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“, като се спазят нормативните изисквания при проектиране елементите на кръстовището. Ще се проектира светофарна уредба за регулиране на движението със светлинни сигнали в кръстовището.
Чрез реконструкцията ще се постигне :
1.Подобряване пропускателната способност на съществуващото триклонно кръстовище, като се уширят клоновете му (входящи и изходящи)
2. Подобряване транспортното обслужване в района на Източна промишлена зона гр. Русе преразпределение на транспортните потоци в града;
3. Преодоляване потока на МПС и безопасен достъп за всички;
4 При разработването на проекта да се имат предвид елементите на подземната инфраструктура на уличната мрежа и на тротоарите нормализиране и по-голяма безопасност на автомобилния трафик.
С решение №409/13.12.2012г. на Общински съвет-Русе южната част на ул.“Потсдам“ е определена за зона за платено паркиране, но попада в обхвата на реконструирания участък.
Предвид изложените доводи предлагаме Общински съвет-Русе, да приеме решение, като с оглед реконструкцията на кръстовището на ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов постанови, че южната част на ул.“Потсдам“ няма да притежава характер на зона за платено паркиране.
Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организация на Общинския съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет-Русе да приеме следното решение:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.75, ал.3 ЗУТ, параграф 5, т.31, т.38 и т.44 от ДР на ЗУТ, параграф 6, т.1 и т. 8 от ДР на ЗДвП, Заповеди № РД 01/612/28.03.2005г. и № РД 01/1943/18.08.2005г. на Кмета на Община Русе и по аргумент за противното от чл.99, ал.1 ЗДвП, Общински съвет-Русе,
РЕШИ
1.С оглед реконструкция на кръстовището на ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов в Източна промишлена зона., южната част на ул.“Потсдам“ няма да притежава характер на зона за платено паркиране, считано от влизане в сила на решението.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе