Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 87/ 03.02.2017г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е промяна в разписанията на Общинската транспортна схема в частта й вътрешноградски линии.
Приемането на административния акт се налага с оглед настъпили съществени промени в търсенето и предлагането на транспортната услуга. Нуждата от промени в градската общинска транспортна схема е продиктувана от тенденцията за намаляване на пътникопотока, повишената автомобилизация и използването на личните превозни средства до и от работа, както и на други алтернативни методи за придвижване.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ИЗТЕГЛЕТЕ НОВАТА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ ТУК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/