Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков‛ в гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 493/ 10.07.2017г. Посоченото предложение …  Подробно “Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П.Д. Петков‛ в гр. Русе”

Обявление за пленер на тема: Идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците – гр. Русе

О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 И ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 392/17.11.2016 г.
Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе.
Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, …  Подробно “О Б Я В А”

Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

Относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта …  Подробно “Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 87/ 03.02.2017г. Предмет на посоченото …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
 
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
 
Относно: Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
 
Настоящото предложение
…  Подробно “Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.”

Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

ОТ  ПЛАМЕН СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

С влизането в сила на Закона за обществените поръчки, обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г., доп., бр. …  Подробно “Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник”

Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

  

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
 
 
 
 
Н А Р Е Д Б А № 16
 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
(Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във
…  Подробно “Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ”

Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе

 
 
 
                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  РУСЕ
 
 
 
 
 
 
 
Наредба №20
за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Русе
 
 
 
 
(Настоящата наредба е приета на основание чл.1, ал.2 от 
Закона за местните данъци и такси с Решение № 79
по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г.,
…  Подробно “Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе”

О Б Я В А

 О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 392/17.11.2016 г.
Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе. 
Право да кандидатства има всеки български гражданин, който
…  Подробно “О Б Я В А”