Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Етикет: дневен ред, заседание, съвет

Дневен ред на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.05.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.05.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1102 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД и даване на съгласие за отпускане на краткосрочен паричен заем
3. К.Л. 1095 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС№8581/14.05.2018 г.
4. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99
5. К.Л. 1090 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада”, землище на гр. Русе
6. К.Л. 1091 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул. „Мальовица“ № 58
7. К.Л. 1092 Предоставяне безвъзмездно за управление на три броя сгради-публична общинска собственост, изградени в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5778 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, пл. „Възрожденски“, на Регионален исторически музей – Русе
8. К.Л. 1093 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда в имот – общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, ЕКАТТЕ: 47336
9. К.Л. 1094 Промяна в списъците с общински жилища
10. К.Л. 1096 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ЧОС
11. К.Л. 1097 Определяне на начална наемна цена и провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ПОС
12. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
13. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
14. К.Л. 1105 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
15. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
16. К.Л. 1099 Одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги на Община Русе от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси (ЕКЦИ)
17. К.Л. 1100 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2018
18. К.Л. 1101 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
19. К.Л. 1106 Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД
20. Питания
21. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 286/2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Дневен ред на 45-то заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1097 Вливане на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД в „Общински транспорт Русе“ АД
3. К.Л. 1075 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март“ №16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
4. К.Л. 1076 Даване съгласие за сключване от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД на договор за кредит – тип овърдрафт
5. К.Л. 1077 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ № 7
6. К.Л. 1078 Съгласие за продажба на общински терени от 1,56 кв.м. и 0,41 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ V-1359 и УПИ VI-1360 в кв. 3 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
7. К.Л. 1079 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, общ. Русе, ул. „Ясна поляна“
8. К.Л. 1080 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 3, ул. „Стоян Михайловски“
9. К.Л. 1081 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на осем броя гаражи, върху имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Михаил Хаджикостов“ и бул. „Христо Ботев“
10. К.Л. 1082 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №1064, прието с Протокол №43/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе
11. К.Л. 1083 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
12. К.Л. 1092 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“№16, 18
13. К.Л. 1093 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от полумасивна едноетажна сграда – публична общинска собственост – пенсионерски клуб, разположена в УПИ II – 119, от кв. 4, по плана на с. Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе, находяща се в с. Просена, Община Русе, ул. „Рила“ и ул. „Васил Левски“
14. К.Л. 1094 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Център Динамика“
15. К.Л. 1095 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
16. К.Л. 1096 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства
17. К.Л. 1084 Членство на Община Русе, за нуждите на общинско предприятие (ОП) „Обреден дом – Русе“ в „Сдружение на Обредните домове в Република България“
18. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
19. К.Л. 1100 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
20. К.Л. 1085 Одобряване на споразумение за асоциирано партньорство в Национална научна програма „Нисковъглеродна енергетика за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) между Българска академия на науките (водещ партнъор) и Община Русе (асоцииран партнъор)
21. К.Л. 1087 Приемане на Годишен план на дейностите за 2019 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
22. К.Л. 1088 1. Приемане на промяна във вида и нови социални услуги с актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. 2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2019 г. и прогноза за 2020 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
23. К.Л. 1098 Премахване на сгради с идентификатори 63427.8.1199.1, 63427.8.1199.2 и 63427.8.1199.3 по КККР на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“№121
24. К.Л. 1086 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на базова станция в имот с идентификатор 63427.158.1928 в м. „Камусчията“, землище на гр. Русе
25. К.Л. 1089 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2137, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
26. К.Л. 1090 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2148, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
27. К.Л. 1091 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.654, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
28. К.Л. 1101 Създаване на работна група
29. Питания на общински съветници
30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 235/12.04.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

Дневен ред на 44-то заседание, което ще се проведе на 21.03.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 21.03.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
2. К.Л. 1058 Откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“№22, блок 5, вход 1, етаж 1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г.
3. К.Л. 1059 Избор на Управител на „Общински пазари“ЕООД
4. К.Л. 1062 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Хайдук дере“, землище на гр. Русе
5. К.Л. 1063 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Източна промишлена зона“ по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
6. К.Л. 1069 Приемане на решение на едноличния собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, за придобиване на собствеността спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.5.252 по КККР на гр. Русе по давност
7. К.Л. 1060 Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, бивше ОУ „Пейо Яворов“
8. К.Л. 1061 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи площ над 3,00 кв.м. на територията на град Русе
9. К.Л. 1068 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
10. К.Л. 1050 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
11. К.Л. 1052 Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински предприятие „Паркстрой-Русе“
12. К.Л. 1066 Одобряване на споразумение за партньорство по проект LIFE “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“
13. К.Л. 1067 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
14. К.Л. 1070 Приемане на Бюджетна прогноза 2020-2022 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
15. К.Л. 1071 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година
16. К.Л. 1072 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
17. К.Л. 1057 Решение за даване на съгласие на Община Русе, за кандидатстване с проект, по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
18. К.Л. 1053 Приемане на изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
19. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития
20. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 160/15.03.2019 г.
21. К.Л. 1073 Даване на съгласие за спонсориране на ФК „ДУНАВ-2010-РУСЕ“ от Община Русе
22. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе /от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ – актуализация 2018 г., съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе
23. К.Л. 1064 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.505, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
24. К.Л. 1065 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.720, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
25. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 159/15.03.2019 г.
26. К.Л. 1056 Създаване на работа група, която да подготви проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
27. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за периода от април до септември на 2019 г.
28. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Дневен ред на 43-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 43-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.л.1044 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март„№ 16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
2. К.л.1045 Съгласие за продажба на общински терен от 25 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1725 в кв. 26 по регулационния план на село Николово, Община Русе
3. К.л.1046 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваема терен от 23,279 кв.м. по дворищна регулация, срещу част от 15,098 кв.м. и 8,453 кв.м. от УПИ XIII-6-частна общинска собственост към УПИ XIV-5 и ПИ №0.996 – улица „Боримечка“ в кв. 1 по плана на село Басарбово, Община Русе
4. К.л.1047 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
5. К.л.1048 Докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД за необходимостта от терен за ново транспортно-ремонтно депо
6. К.л.1049 Инвестиции за извършване втори етап от изграждане на покрит базар за промишлени стоки на Централен общински пазар и изграждане на три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен
7. К.л.1038 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“№86
8. К.л.1039 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
9. К.л.1034 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
10. К.л.1035 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 6630.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сгради с идентификатор № 63427.7.771.1 с площ от 96.00 кв.м , № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
11. К.л.1040 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ул. „Петрохан“ и ул. „Юндола“, предмет на АЧОС №5551/09.10.2008 г.
12. К.л.1043 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2019 г.
13. К.л.1042 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 година
14. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
15. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/
16. К.л.1041 Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
17. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
18. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
19. К.л.1032 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.316.200 в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
20. К.л.1033 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.220.37 в м. „Бъзов дол“, землище на гр. Русе
21. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 95/2019 г.
22. Изказване на Даян Тачев – вх.№ 96/2019 г.
23. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 99/2019 г.
24. Решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе, постъпила с вх.№ 49/25.01.2019
25. Питания
26. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 60/2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

Дневен ред на 42-то извънредно заседание, което ще се проведе на 05.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОбС, свиквам Общински съвет – Русе на 42-то извънредно заседание, което ще се проведе на 05.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г.
2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година.
3. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 15.02.2019 г.
4. Обявяване на имот – частна общинска собственост в имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29
5. Приемане Бюджет на Община Русе за 2019 година и приложенията към него с преходен остатък
6. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Дневен ред на 41-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 41-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.л.1011 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.л. 1017 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2019 г.
3. К.л. 1016 Решение за приватизация чрез търг на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх.1, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.
4. К.л. 1020 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД – Русе, насрочено за 25.01.2019 г.
5. К.л. 1021 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разработване/Актуализация на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 201-2020 г.“
6. К.л. 1022 Допълнение на Решение №919, прието с Протокол №36 от 19.07.2018 г.
7. К.л. 1023 Споразумение за партньорство между Община Русе и Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (БРТИМ), с предложение за партньорство по процедура BG05M9OP001 – 2.032 „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
8. К.л. 1024 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2019 година
9. К.л. 1014 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот за новообразуван имот №503.31 по Плана на новообразуваните имоти в местността „Дрибак 6“, с. Николово
10. К.л. 1018 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
11. К.л. 1019 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и външно ел. захранване до имоти с идентификатор 63427.310.126 и 63427.310.127 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
12. К.л. 1015 Именуване на улици на територията на Община Русе
13. Опрощаване на държавно вземане
14. Питания на общински съветници
15. Изказване на Мариян Димитров – вх.№20/2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Дневен ред на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
3. К.л.991 Учредяване възмездно право на пристрояване – пристройка стълбищна клетка към самостоятелен обект в двуетажна сграда, с адрес гр. Русе, ул. „Юндола‘ №9, бл. 111
4. К.л.992 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“№29
5. К.л.993 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Ново село, Община Русе
6. К.л.994 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстрояване на един етаж на част от сграда „Работнически стол и общежитие“ и промяна предназначението на цялата сграда в хостел“, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, пл. „Проф. Иван Иванов“№1
7. К.л.995 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
8. К.л.997 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в село Басарбово, Община Русе
9. К.л.998 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Русе в урегулирани поземлени имоти в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
10. К.л.999 Съгласие за продажба на общински терен от 10,70 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1337 в кв. 18 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
11. К.л.1000 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово, община Русе
12. К.л.1001 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Просена, Община Русе
13. К.л.1003 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска търговско – индустриална камара“
14. К.л.1004 Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“№4
15. К.л.996 Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т.3, б. „б“ от Закона за водите
16. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
17. К.л.1006 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. – Приложение №18
18. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
19. К.л.980 Увеличаване числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с осем щатни бройки
20. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
21. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
22. К.л.987 Промяна на Решение №1248, прието с Протокол №60/16.06.2011 г.
23. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
24. К.л.1008 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 г.
25. К.л.990 Изменение на Решение №883, прието с Протокол №35/21.06.2018 г. за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана от държавата дейност
26. К.л.981 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.10.126 и 63427.310.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, землището на гр. Русе
27. К.л.985 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел до имот с идентификатор 65348.68.33 по КККР на с. Сандрово, Община Русе
28. К.л.988 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 87700.25.95 по КККР на с. Ястребово, Община Русе
29. К.л.1002 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за имот с идентификатор 63427.11.226 в кв. „ДЗС“, гр. Русе
30. К.л.1009 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти №№ 503.1561 и 503.1562, находящи се в местността „Дрибак 3,4“, с. Николово, община Русе
31. К.л.989 Отпускане на персонална пенсия
32. К.л.1010 Извънредно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
33. Приемане на план за заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2019 г.
34. Питания
35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 869/2018 г.
36. Изказване на Таня Станчева – вх.№870/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Дневен ред на 39-то заседание, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 39-то заседание, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л.974 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
2. К.л.968 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС
3. К.л.969 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе
4. К.л.970 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе
5. К.л.971 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляваш УПИ VII-401, кв.61, с площ 997 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе
6. К.л.973 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
7. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
8. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
9. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
10. К.л.975 Изменение на т. 2 от Решение №1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя
11. К.л.962 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика,Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
12. К.л.976 Одобряване на споразумения за изменение на договорите за партньорство за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
13. К.л.963 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външен водопровод до имот с идентификатор 51679.503.2436 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
14. К.л.964 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.480, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
15. К.л.965 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.145, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
16. К.л.966 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Ясаци“, землището на с. Хотанца
17. К.л.967 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.291, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
18. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Русе
19. Питания на общински съветници
20. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 802/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 

Дневен ред на 38-то заседание, което ще се проведе на 18.10.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 38-то заседание, което ще се проведе на 18.10.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 938 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот – самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх. 1, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.
2. К.Л. 939 Инвестиции за модернизация на пазар „Рибката“ в кв. Здравец-Изток и изграждане на нови павилиони на Централен общински пазар
3. Вливане на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в Общински транспорт Русе АД
4. К.Л. 956 Упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за предоговаряне на банков кредит
5. К.Л. 941 Съгласие за обезщетяване наследниците на Дана и Пеню Николови Беневи с имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.112.123 в местността „Гарван бюлюк“, землище на кв. „Долапите“, град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД СЗПЗЗ
6. К.Л. 942 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 943 Учредяване възмездно право на надстрояване на сграда – частна собственост, изградена в общински имот по ул. „Видин“№21, гр. Русе
8. К.Л. 944 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Касева чешма“, землище на гр. Русе
9. К.Л 945 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-487 в кв. 25 по регулационния план на село Николово, Община Русе
10. К.Л. 946 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.216.364 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
11. К.Л. 947 Промяна в списъците с общински жилища
12. К.Л. 948 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“№7
13. К.Л. 949 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“-II, ул. „Генерал Кутузов“№36А по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
14. К.Л. 953 Отдаване под наем на част от първи етаж на сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. Братя Миладинови“37
15. К.Л. 954 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на сдружение „Спортен модел – клуб „Приста“
16. К.Л. 955 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
17. К.Л. 958 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
18. К.Л. 936 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе
19. К.Л. 937 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе
20. К.Л. 959 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
21. К.Л. 960 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г. – Приложение № 18
22. К.Л. 957 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
23. К.Л. 961 Проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри за язовир „Образцов чифлик“
24. К.Л. 940 Промяна на официалния адрес на ДГ „Радост“, гр. Русе
25. К.Л. 950 Предложение за одобряване на Актуализация на програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2018-2020 г.
26. К.Л. 951 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.6, находящ се в квартал „Образцов чифлик“, гр. Русе
27. К.Л. 952 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.527, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе
28. Питания на общински съветници
29. Изказване на Мариян Димитров – вх.№734/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

Дневен на 37-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 37-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 913 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
2. К.Л. 914 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №49, вх. 3, предмет на АОС №6629/26.01.2012 г.
3. К.Л. 915 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 и построената в него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г.
4. К.Л. 917 Съгласие за продажба на общински терени от 10 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1664 и УПИ XIX-1665 в кв. 95 по регулационния план на село Николово, Община Русе
5. К.Л. 918 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
6. К.Л. 919 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
7. К.Л. 920 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 5, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
8. К.Л. 921 Застраховане на общински жилищни имоти
9. К.Л. 922 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
10. К.Л. 923 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Гълъбец“, землище на гр. Русе
11. К.Л. 924 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински жилищни имоти, находящи се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, в полза на Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ при Община Русе
12. К.Л. 930 Провеждане на публичен търг с явно наддаване под наем за срок от пет години на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли и безалкохолни напитки и закуски
13. К.Л. 931 Отдаване под наем на обособени части от сграда – публична общинска собственост, предоставена за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
14. К.Л. 932 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет. 1, като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
15. К.Л. 933 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. на територията на гр. Русе
16. К.Л. 934 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
17. К.Л. 911 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2017 година, в едно с одитен доклад на сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2017г.
18. К.Л. 910 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
19. К.Л. 926 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
20. К.Л. 928 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
21. К.Л. 927 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. – Приложение №18
22. К.Л. 916 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7”, Акроним BETTER CONNECTED EUROREGION RUSE-GIURGIU, с код 15.1.1.041/ROBG-130 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
23. К.Л. 899 Отчет за 58. МФ “Мартенски музикални дни” Русе 2018
24. К.Л. 909 Актуализация на бюджета за 2018 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
25. К.Л. 935 Утвърждаване и дофинансиране на непълни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година
26. К.Л. 929 Определяне на СУ „М-р Атанас Узунов“ за преимуществен ползвател на ученически автобус марка OTOYOL, модел Е 2714 S 27+1 места и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години
27. К.Л. 893 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
28. К.Л. 900 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
29. К.Л. 895 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – промяна трасе на водопровод Ф 150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън
30. К.Л. 896 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –захранващ електропровод към автодиагностичен център в имот с идентификатор 63427.153.2003 в местност „Караач“, землище на гр. Русе
31. К.Л. 897 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.206, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището гр. Русе
32. К.Л. 898 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.15, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището гр. Русе
33. К.Л. 901 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.697, находящ се в местността „КОНУБУНАР“ в землището гр. Русе
34. К.Л. 902 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.34.1 находящ се в с. Николово, община Русе, в местността „НАД СЕЛО“
35. К.Л. 903 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.159.700 по КККР на гр. Русе
36. К.Л. 904 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.140 по КККР на гр. Русе
37. К.Л. 905 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.381 по КККР на гр. Русе
38. К.Л. 906 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –кабелна линия СрН до имот с идентификатор 47336.63.274 в местност „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
39. К.Л. 908 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕСИ – отклонение от подземна, канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр. Русе
40. К.Л. 912 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.162.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Буйна Яна“
41. К.Л. 925 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №503.2436 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
42. К.Л. 907 Отпускане на персонална пенсия
43. К.Л. 894 Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
44. Питания на общински съветници
45. Изказване на Таня Станчева – вх.№642/2018
46. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 647/2018
47. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 648/2018
48. Изказване на Теодор Колев – вх.№ 649/2018

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)