Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 103 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:

Приема Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2023 година по Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2023 г. (Приложение №1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)