Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 112 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на описаните в Приложение № 1 – неразделна част към настоящото решение, поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Русе и с. Басарбово, Община Русе, с НТП – пасище, мера, засегнати непосредствено във връзка с изработването на ПУП-ПП, предвиденото трасе и изграждането на автомагистрала Русе-Велико Търново, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла, от км 0+400 до км 76+200.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Общински съвет – Русе дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП на обект – автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на Община Русе, с който се засягат поземлени имоти, собственост на Община Русе, находящи се в землищата на град Русе, село Басарбово, град Мартен и село Николово, и за промяна на предназначението на засегнатите непосредствено поземлени имоти, посочени изчерпателно в Приложение № 2 – неразделна част към настоящото решение.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т. 1 и 2  – 5 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)