Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1151 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. 4.6. от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от 14.03.2019 г.), Общинският съвет реши:

  1. Одобрява документа „Изменение и допълнение на Интегриран план за градско възстановяване  и развитие (ИПГВР) – гр. Русе,  2014-2020 г.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)