Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1203 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:

Приема Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2022 година по Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2022 г. (Приложение №1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)