Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1204 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2023 г. (Приложение №1).
  2. Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола по изпълнението на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)