Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1224 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.63, т.1 от Закона за хората с увреждания, Общински съвет – Русе реши:

Приема Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2022 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)