Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1408 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава Списък на имотите частна общинска собственост – социални жилища, подлежащи на задължително застраховане през 2024 г., срещу застрахователните рискове природни бедствия и земетресения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)