Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1409 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2024 г. срещу застрахователни рискове природни бедствия и земетресения, включващ:

1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – раздел Б. Къщи – 186 броя (приложение №1);

2. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 252 броя (приложение №2);

3. Списък на имоти частна общинска собственост – 23 броя (приложение №3).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)