Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1411 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 46, ал.1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи, описани по вид и количества по приложения списък (приложение №1) – неразделна част от настоящото решение, намиращи се на територията на Летище Русе, с адрес с. Щръклево, Община Иваново, с обща начална тръжна продажна цена в размер на 15 940 лева (петнадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)