Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 149 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“, както и с чл. 7, ал. 4 и чл. 9, ал. 4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г. /Приложениe 1/.

2. Одобрява годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г. /Приложение 2/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)